Home

Antitetisk tolkning definisjon

Antitetisk tolkning (antitese eller motsetningsslutning) er en av flere metoder som brukes i juridisk metodelære når lover skal tolkes.. Antitetisk tolkning handler om omstendigheter som strengt tatt faller utenfor lovteksten, men hvor det ligger nær å lese noe inn i loven, slik at resultatet av tolkningen blir det motsatte av lovens vanlige resultat Antitetisk tolkning er en av flere metoder som brukes i juridisk teori når lover skal tolkes. Antitetisk tolkning handler om det som faller utenfor lovteksten, hvor det ligger nær å lese noe inn i lovteksten, men resultatet av tolkningen er det motsatte av lovens vanlige resultat.Dette kalles også i jussen en motsetningsslutning. Det som skal tolkes må ligge utenfor lovteksten samtidig. Du kan også legge til en definisjon av Antitetisk tolkning selv. 1: 1 0. Antitetisk tolkning. Antitetisk tolkning er en av flere metoder som brukes i juridisk teori når lover skal tolkes. Antitetisk tolkning handler om det som faller utenfor lovteksten, hvor det ligger nær å lese noe inn i [..

Når man skal vurdere en lovbestemmelse, må man tolke bestemmelsen. Ved en antitetisk tolkning av en lovtekst trekker vi ut ut noe annet - som oftest det motsatte - av hva som følger direkte av ordlyden. For å illustrere antitetisk tolkning med et enkelt eksempel, kan vi se på straffelovens § 46, som sier at: «Ingen kan straffes for handling foretatt før det fylte 15 år. Motsteningstolkning. De forhold som ikke dekkes av ordlyden i bestemmelsen behandles annerledes enn forhold som dekkes av ordlyden

Antitetisk tolkning - Jusleksikon

Antitetisk tolkning Du bør likevel være forsiktig med en antitetisk tolkning fordi den kan føre til resultater det ikke er dekning for Ekteskapsloven § 3 sier blant annet at der er forbudt å gifte seg med slektning i rett opp eller nedstigende linje eller med søsken OG ANTITETISK TOLKNING. 1. Innledning . 2. Innskrenkende tolkning . 2.1 Hva menes med begrepet? 2.1.1 Definisjon . 2.1.2 Forholdet til presiserende tolkning . 2.2 Grunnleggende årsaker til at man gjør bruk av innskrenkende tolkninger . 2.3 Argumenter for innskrenkende tolkning . 2.4 Noen eksempler fra praksis på innskrenkende tolkning . 3 OG ANTITETISK TOLKNING. 1. Innledning 2. Innskrenkende tolkning 2.1 Hva menes med begrepet? 2.1.1 Definisjon 2.1.2 Forholdet til presiserende tolkning 2.2 Grunnleggende årsaker til at man gjør bruk av innskrenkende tolkninger 2.3 Argumenter for innskrenkende tolkning 2.4 Noen eksempler fra praksis på innskrenkende tolkning 3

Antitetisk tolkning; Testamenttolkning; Avtaletolkning; Traktattolkning; Rettskildelære; Litteratur . Jan Fridthjof Bernt og Synne Sæther Mæhle, Rett, samfunn og demokrati, 5. opplag 2014 - ISBN 978-82-05-31041-4 Antitese er det motsatte av en tese, og er ofte motsetningen til en påstand.. Antitese er det andre leddet i en hypotese, og er argumentet mot påstanden (tese).Hypotesen består av tre ledd, nemlig tese, antitese og syntese, hvor tese er en påstand, antitese er argumentet og syntesen er konklusjonen.. Antitese er også et mye brukt begrep når man snakker om samtalens kunst, og dens mester. Når det gjelder tolkning av avtaler, bygger norsk rett på erklæringsteorien, som sier at en avtale skal tolkes ut fra en rimelig forståelse av avtaleteksten.Rettsanvenderen skal ved tolkningen tilstrebe å komme fram til et rimelig og fornuftig resultat. Når partene oppfatter en kontrakt forskjellig, er det ordenes mening etter alminnelig språkbruk som skal legges til grunn

Antiseptikk er en metode eller behandling som er i stand til å drepe sykdomsfremkallende mikroorganismer, hovedsakelig bakterier. På operasjonsstuen er antiseptikken i dag i stor grad, men ikke helt, avløst av aseptikken. Eksempler på antiseptika er jod, fenol og kloramin. Ordlydsfortolkning (en tar loven på ordet), presiserende tolkning (rettsregelen har et mer presist innhold enn lovteksten), innskrenkende tolkning (rettsregelen omfatter mindre enn lovteksten), utvidende tolkning (rettsregelen omfatter flere forhold enn lovteksten), analogisk tolkning (rettsregelen blir anvendt utenfor lovens ordlyd, men på et lignende forhold) og antitetisk tolkning. Blodgasser betegner blodets innhold av gasser. Begrepet brukes vanligvis om en analysemetode som måler blodets innhold av oksygen, karbondioksid og andre gasser. I tillegg måles blodets syre-base-status og blant annet konsentrasjonen av elektrolytter. Ved å estimere blodets gasstrykk av oksygen (pO2) og karbondioksid (pCO2) kan man henholdsvis si noe om lungenes evne til å ta opp oksygen.

Antitetisk tolkning - Wikipedi

Definisjon av tolkning i Online Dictionary. Betydningen av tolkning. Norsk oversettelse av tolkning. Oversettelser av tolkning. tolkning synonymer, tolkning antonymer. Informasjon om tolkning i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin-feminin 1. det å tolke jobbe med tolkning 2. oppfatning; analyse jobbe med dikttolkning 3. fremførelse; versjon, utgave hennes tolkning.. Her finner du enkelt forklaringer på mange juridiske ord og uttrykk. Klikk på bokstaven som tilsvarer første bokstav i ordet eller uttrykket du leter etter. Klikk deretter på det aktuelle ordet eller utrykket i den alfabetiske listen som kommer frem

Om en antitetisk tolkning er riktig slik at den skal bli ansett som gjeldende rett, er et annet spørsmål. Det blir avgjort av andre rettskildefaktorer. Et eksempel er ekteskapsloven § 3 som blant annet sier at du ikke kan gifte deg med slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller med søsken Tolkning av EKG forutsetter riktig registrering. Forbytting av elektroder, feilplassering og feil innstilt EKG-apparat gir fare for feiltolkning, som kan ha alvorlige konsekvenser. Vårt inntrykk er at 5-10% av innsendte EKGer har slike feil, og i tillegg kommer eventuelle mørketall. De vanligste feil er: Forbytting av elektrode

Definisjon og Betydning Antitetisk tolkning

antitetisk tolkning; Loven «må» tolkes slik at den når sitt formål, særlig når lovteksten gir plass for flere forståelser. (uselvstendig tolkning av lovteksten) dette kan også medføre innskrenkende tolkning o.l. Loven må leses i sammenheng, noen ganger også i sammengeng med andre lover, om de regulerer «det samme Nedenfor finner du en betydning av ordet Analogisk tolkning. Du kan også legge til en definisjon av Analogisk tolkning selv. 1: 0 0. Analogisk tolkning. Når en bestemmelse anvendes på andre faktiske forhold enn det lovbestemmels... översättning och definition antitetisk, Ordbok svenska-svenska online. antitetisk. Exempel meningar med antitetisk, översättning minne. WikiMatrix. I en version, som exempelvis berättades av Nez Perceindianernas folklore, framställs lodjuret och prärievargen som motsatta, antitetiska varelser Antitetisk tolkning. Når man benytter den logiske motsetningen som kommer frem i en lovs ordlyd er dette en antitetisk tolkning. Et eksempel: Vergemålsloven sier at alle under 18 er umyndige. Tolker man dette dithen at da må alle over 18 være myndige,.

Antitetisk tolkning • JuridiskAB

Antitetisk tolkning - Jusstorge

 1. analogi/antitetisk » Samfunn og verden » Generell debatt; Logg inn for å følge dette.
 2. En av de viktigste ferdighetene i norskfaget er å kunne analysere og tolke tekster. Du får ofte ei slik oppgave på skolen, og også til eksamen
 3. Som helsefagarbeider er du sammen med brukeren i mange forskjellige situasjoner i løpet av en dag
 4. Nasjonale anbefalinger for tolkning av troponinverdier ved diagnostikk av akutt hjerteinfarkt. Retningslinjer. Hjertesykdommer. Medisinsk biokjemi. Kristin M. Aakre, Svein Rotevatn, Tor-Arne Hagve, I 2012 ble den tredje universelle definisjon av akutt hjerteinfarkt publisert

Dalefag.no - 1.3 Tolkning av lovtekste

 1. Med helsetjenester i hjemmet menes ulike helsetjenester som ytes til hjemmeboende. I Pasient- og brukerrettighetslovens kap. 1-3 bokstav c defineres helsehjelp på denne måten: «Handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende eller pleie- og omsorgsformål
 2. Svar. Ifølge Bokmålsordboka er det ikke noe klart betydningsskille mellom tolkning og tolking. Det er altså ikke som med paret bygging/bygning, som er et skoleeksempel på det skillet du nevner. Det er fullt mulig å bruke tolking om handlingen (det rene verbalsubstantivet) og tolkning om resultatet, hvis man ønsker det. Det er et mønster som gjelder for mange liknende ordpar
 3. Definisjoner og forståelse av de ulike boligtypene: I tabellen som følger med dette notatet vises en oversikt over ulike definisjoner for type boligbygg som er relevante i denne sammenheng. Med grunnlag i denne tabellen er fokus derfor på avgrensningen mellom definisjoner av enebolig og hybelhus/bygning for bofelleskap i det følgende
 4. Ytelser som er angitt i forskriften er myndighetenes tolkning og konkretisering av hva som skal til for å tilfredsstille funksjonskravene. Ytelser kan angis som ytelseskrav i forskriften og som preaksepterte ytelser i veiledningen. Ytelser kan være tekniske, bruks- eller miljømessige kvaliteter,.

Definisjon av tolke i Online Dictionary. Betydningen av tolke. Norsk oversettelse av tolke. Oversettelser av tolke. tolke synonymer, tolke antonymer. Informasjon om tolke i gratis engelsk online ordbok og leksikon. verb transitiv-intransitiv 1. oversette direkte tolke for italienere på en konferanse 2. ha en viss oppfatning av, forstå tolke et dikt Hvordan skal jeg.. Tolkning: For å gi en korrekt tolkning av et prediksjonsintervall må man ta utgangspunkt i sannsynlighetsuttrykket \[ P\left(\hat{X}^\star_L(X_1,X_2,\ldots,X_n) \leq X^\star \leq \hat{X}^\star_U(X_1,X_2,\ldots,X_n)\right) = 1 - \alpha, \] og kombinere dette med vår tolkning av sannsynlighet.Vi tolker sannsynlighet for en hendelse \(A\) som den relative hyppigheten av hendelsen \(A\) dersom. Antitetisk tolkning. Legger til grunn det motsatte av det som følger av ordlyden. Tolkningsproblemer kan oppstå ved - Semantiske tolkningsprob. Betraktes som sanne ut fra definisjonen de baserer seg på - om utsagnet er sant kan avgjøres etter en analyse av utsagnet eller definisjonen det referer seg til alene Det som kjennetegner hermeneutikken er forskerens intuisjon, hans/hennes innsikt og artikulering av egen fordom-forforståelse, hans/hennes refleksjon vedrørende å nå inn til en rett/god hermeneutisk sirkel eller spiral, i strev etter ny kunnskap, forholdet mellom deler og helhet i det som studeres, og framfor alt tolkning i erfarenhetens forståelse av tekster og eksistensielle situasjoner.

mange steder står det: den objektive side og den subjektive side... også i mange andre tilfeller står det objektiv og subjektiv, feks vurdering.. hva er dette? forskjell AR5 er et nasjonalt klassifikasjonssystem for markslag. Det deler landarealet inn i områder som kan beskrives med samme verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold

Tematisk analyse/tolkning. En tematisk analyse/tolkning vil si ar du har fokus på ett bestemt tema eller én bestemt problemstilling i novelleanalysen din. Dette gjør at analysen din blir sammenhengende og fokusert, og ikke bare spredte analyser av punktene i en analysemodell Ordlyden i Grl. § 96 sier at ingen kan dømmes uten etter lov og ingen kan straffes uten etter dom. Dersom jeg tolker DØMMES som STRAFFEDØMMES, blir det en innskrenkende eller presiserende tolkning av ordlyden Stikkordsmessig disposisjon for tolkning av novelle. Sjanger Analyse/tolkning Språkform Bokmål Lastet opp 26.05.2007 Tema Om å skrive. Innledning. Presentasjon av - tekst - forfatter - tid - motiv - tema - sjanger . Hoveddel Her skal teksten analyseres, ved å dele den opp i enkeltdeler og gjøre. Tolkning hindring/1 - Status til malte prikker og malte linjer. Ordet hull (når ikke brukt som en definisjon i kursiv) er brukt gjennomgående i reglene for å beskrive en del av banen knyttet til et bestemt utslagsområde, puttinggreen og hull Demens med Lewylegemer (DLB) er den nest vanligste nevrodegenerative tilstand som fører til demens, og utgjør 10-15 % av all demens i aldersgruppen over 65 år ().Tilstanden kjennetegnes av tilstedeværelse av demens med typiske vel-utformede og gjentatte visuelle hallusinasjoner, parkinsonisme (ekstrapyramidale symptomer), kognitive fluktuasjoner, søvnforstyrrelser som REM søvn atferds.

Lovtolkning - Jusleksikon

Tolkning: Nøkkeltallet gir en indikasjon på selskapets kortsiktige likviditet. Normalt bør likviditetsgrad 2 være større enn 1. Dette indikerer at selskapet er i stand til å betale alle dets korsiktige forpliktelser Det er en fin forskjell mellom tolkning og konstruksjon i lov, som har blitt diskutert i denne artikkelen. Mens tolkningen av vedtekten handler om å utforske den skrevne teksten, mens konstruksjon brukes i bredere forstand, dvs. at det ikke bare hjelper med å bestemme betydningen og forklaringen av lovens bestemmelser, men også belyse dens juridiske virkning Nye krav til definisjon av misligholdte engasjementer. Kristine Hesjedal Twomey. Lesetid: 6 min ‹ Tilbake til artikler. EBA publiserte tidligere i høst nye anbefalinger for hvordan mislighold skal defineres. Formålet med anbefalingen er å harmonisere misligholdsdefinisjonen på tvers av EU SLF viser til at det er definisjonen fra Skog og Landskap som må være utgangspkt for hva som skal ansees som innmarksbeite. Skog og Landskap sier at det blir galt å legge til grunn en tolkning der et vilkår er at innmarksbeite skal ha færre enn 6 trær per dekar

antitetisk tolkning (av gr. antithesis, 'motsetning'), det å anvende en bestemmelse slik at forhold som ikke dekkes av ordlyden, behandles annerledes enn forhold som dekkes av ordlyden. Det beror på en tolkning av den enkelte bestemmelsen om det er riktig å anvende den antitetisk. Eksempel: Vgml. § 8 definerer «mindreårige» so Finn synonymer til definisjon og andre relaterte ord. Gratis norsk synonymordbok på nett Forståelse av kritisk tolkning og analysering av data 6. november 2017 14. juli 2017 Vår Dundas Kommenter Denne oppgaven fokuserer på viktigheten av å være kritisk når man tolker data, og når man velger ut hvilke dataserier man vil bruke til å illustrere en situasjon eller et fenomen Denne siden handler om akronym av IPIR og dens betydning som Første Foto tolkning rapport. Vær oppmerksom på at Første Foto tolkning rapport er ikke den eneste betydningen av IPIR. Det kan være mer enn én definisjon av IPIR, så sjekk det ut på vår ordbok for alle betydninger av IPIR en etter en Definisjoner § 1-3. Konserner (1) Et morselskap utgjør sammen med et datterselskap eller datterselskaper et konsern. (2) Et aksjeselskap er et morselskap hvis det på grunn av avtale eller som eier av aksjer eller selskapsandeler har bestemmende innflytelse over et annet selskap

Antitese - Wikipedi

tolkning - jus - Store norske leksiko

antiseptikk - Store medisinske leksiko

 1. definisjon. Den enkleste definisjonen er som følger: Dette synonymet brukes bare i en bestemt setning i en bestemt sammenheng. For eksempel, hvis vi snakker om kilden til vann og ved siden av det, legger vi ordet nøkkel i betydningen av våren, da vil disse ordene bli kalt kontekstsynonymer. Vi gir en annen tolkning
 2. DEBATT Debatt: Mobbing Utenforskap, krenkelse og mobbing kan aldri bli presist Den etablerte forståelsen av mobbing kan være med på å tåkelegge og bagatellisere det som barn og unge opplever.
 3. tolkning på engelsk. Vi har seks oversettelser av tolkning i bokmål-engelsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale. Norsk Bokmål. Engelsk. tolkning subst. deciphering budskap. tolkning subst. decoding budskap. tolkning subst. explanation betydelse. tolkning subst
 4. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 5. Storhusholdning, restauranter, kiosker og lignende var ikke med i studien. Mattilsynet ønsker framover å legge definisjonen av kjøkken og matavfall i forskrift om animalske biprodukter til grunn for sin tolkning av . EPD-basen for eksempel dagligvare og storhusholdning og
 6. Det europeiske banktilsynet (EBA) har publisert nye anbefalinger for definisjonen av misligholdte engasjementer. Finanstilsynet vil bekrefte overfor EBA at tilsynet vil følge opp anbefalingene og vil derfor legge disse til grunn i tilsynsarbeidet. Siste frist for oppfyllelse av anbefalingen er 1. januar 2021. Finanstilsynet anmoder foretakene å starte forberedelsene for å kunne følge.

Juridisk metode - Cappelen Dam

 1. Bioskop4dPragmatikk Definisjon. Bilder, bilder og flere bilder. Find the perfect image for your next project from the world's best photo library of photos. Tolkning av språklige ytringer i ulike kontekster - ppt Tolkning av språklige ytringer i ulike kontekster - ppt.
 2. Skal kunne forklare muligheter og begrensninger i metoder for påvisning av resistens, tolkning og klinisk betydning, Historikk, definisjoner, mekanismer samt laboratoriets rolle i diagnostikk og forebygging av antibiotikaresistens. Arnfinn Sundsfjord. 14.15 Klinisk betydning av antibiotikaresistens. Per Espen Akselsen
 3. Definisjon av Comedy of Ideas. I følge den komiske stigen, en liste over de fire typer komedie fra den laveste til den høyeste, er komedien av ideer den høyeste formen for komisk drama. I teateret i Sovjetunionen tok ideenes komedie en noe annen tolkning
 4. Kroppsspråk (eller ikke-verbal kommunikasjon) er måter vi kommunisere et budskap på ved hjelp av kroppsuttrykk uten bruk av tale- eller skriftspråk.. Forskning viser at språket (ordene vi sier) kun utgjør rundt 30% av det vi kommuniserer. 70% av det vi sier når vi prater med andre kommer fra vårt kroppsspråk

blodgasser - Store medisinske leksiko

 1. Ingen etisk tolkning kommer uten et bakenforliggende verdisystem. Helt enkelt sagt: Jeg mener at det å ta livet av andre mennesker er en ond handling, Jeg har også brukt Blegvads definisjon av samvittighet i analysen av Kveldsvævd. Det skyldes at denne definisjonen er relevant for den type generasjonslitteratur som trilogien er
 2. Arbeidsbetingelsene er de forutsetningene bedriften arbeider under. De kan deles inn i interne arbeidsbetingelser og eksterne arbeidsbetingelser. De interne arbeidsbetingelsene gjelder forholdene internt i bedriften, som den har kontroll over. De kan deles inn i disse hovedgruppene: personalet og ledelsen, økonomien, konkurransemidlene og andre interne arbeidsbetingelser
 3. Definisjon og forekomst: Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) defineres som vedvarende og progressiv luftstrømsobstruksjon, som ikke er fullt reversibel og som vanligvis skyldes toksiske effekter av gasser eller partikler (1)
 4. TOLKNING. EF beregnes som ratioen av slagvolum (SV) og volum ved maksimal fylling, endediastolisk volum (EDV): SV/EDV. Langdistanseløpere har ofte økt ventrikkelvolum. EF kan være 50 prosent, tilsvarende nedre del av normalområdet (50-70 prosent), men avhenger av hjertefrekvensen ved undersøkelsestidspunktet

Tolkning SR er en uspesifikk markør som øker ved mange tilstander med inflammatorisk aktivitet. Anemi gir også økt SR, men sjelden særlig høye verdier (<30 mm/time). SR har fortsatt verdi ved arteritis temporalis/polymyalgia rheumatica, rheumatoid artritt, systemisk lupus erythematosus, Hodgkins lymfom og langvarige/kroniske infeksjoner Spørsmål Hei Vi har en diskusjon om orden innen. Betyr innen 1. mars 1. Før 1. mars (Før kl.24.00 28. februar) 2. I løpet av 1. mar Simpson Index Definisjon, Formel, Tolkning og Eksempel den Simpsons indeks Det er en formel som brukes til å måle mangfoldet i et fellesskap. Det brukes ofte til å måle biologisk mangfold, det vil si mangfoldet av levende ting på et gitt sted Tolkning. Forlengelse av APTT gjenspeiler redusert koagulasjonsevne i den interne del av koagulasjons-systemet ; brukes hyppigst for kontroll av Heparin-behandling. Blødersykdommene (Hemofili A- og B) gir kraftig forlengels

 • Russens dag 2018.
 • Garmin gpsmap 64st bruksanvisning.
 • Tornerose bekkestua.
 • Myke karameller.
 • Brochure template word.
 • Hvordan lage kjellerluke.
 • Karsten og petra roller.
 • Directx update.
 • Jaktfalk bytte.
 • Hund sucht frauchen im haus.
 • Cdon rabattkode oktober 2017.
 • Underverden cda.
 • Deli naschmarkt wien speisekarte.
 • Syk av ost.
 • Lg laptops.
 • Zyx pris.
 • Valhalla sprit.
 • Male fliser bad.
 • Bathroom ideas.
 • Dnb global indeks kurs.
 • Bi min side.
 • Edta behandling.
 • Andreaswerk vechta ferienjob.
 • Waldkindergarten speyer.
 • Typiske mannsdominerte yrker.
 • Kjøpe allium.
 • Db equipment as proff.
 • Filme lenge på snapchat android.
 • Journal frankfurt kalender.
 • Blomster allergi symptomer.
 • Paragliding schein nrw.
 • Spielzeugmuseum nürnberg ab welchem alter.
 • Spurv bilder.
 • Italia arbeidsløshet.
 • Malinois charakter erziehung.
 • Felleskostnader ved leie.
 • Dotnet cli create solution.
 • Devold expedition ull.
 • Ευχες μανας για γενεθλια παιδιου.
 • Blåklokker sang.
 • Die kreuzfahrt ms astor.