Home

Nou delingsøkonomi

NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer. Pressemelding fra Delingsøkonomiutvalget. Artikkel | Sist oppdatert: 06.02.2017 | Finansdepartementet. Utvalget som har vurdert muligheter og utfordringer ved delingsøkonomien, leverte i dag sin rapport til finansminister Siv Jensen Produktivitetskommisjonen (NOU 2016: 3): Delingsøkonomi kjennetegnes gjerne ved at mobilbaserte applikasjoner gjør det enklere, billigere og raskere for tilbydere og kunder å finne hverandre. Dette blir også omtalt som formidlingsøkonomi eller plattformøkonomi, ettersom det er formidlingen eller plattformen, og ikke delingen, som særlig skiller disse tjenestene fra andre tjenester NOU 2017: 4 «Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer» er en norsk offentlig utredning (NOU) fra et utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. mars 2016 og som avga sin innstilling til Finansdepartementet 6. februar 2017. Utvalget ble ledet av professor Tommy Staahl Gabrielsen og ble referert til som «Delingsøkonomiutvalget»

NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer. Delingsøkonomi innebærer, etter Seniorsakens vurdering, at man tar i bruk ressurser som tidligere ikke har blitt aktivert, eksempelvis samkjøring ved arbeidsreiser o.l. Tilsvarende ved å dele på bilhold Nou 2020 delingsøkonomien. NOU 2017: 4 Delingsøkonomien — - muligheter og utfordringer Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. mars 2016. Avgitt til Finansdepartementet 6. februar 2017. Utvalget har vurdert muligheter og utfordringer med delingsøkonomien. Utredningen går. NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og.

Finansdepartementet sender med dette Delingsøkonomiutvalgets rapport NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer på høring. Utvalget har utredet blant annet konsekvenser for arbeidslivet av delingsøkonomien, reguleringer i markeder der delingsøkonomien er særlig framtredende, forbrukernes stilling i delingsøkonomien og skattemessige forhold Delingsøkonomi er forretningsmodeller som er basert på transaksjoner mellom privatpersoner, formidlet gjennom digitale plattformer. Delingsøkonomi utnytter at nettsider og mobilapper gjør det lettere for koble tilbydere og å finne hverandre, og reduserer transaksjonskostnader.Forretningsmodellene bygger ofte på å gjøre det enkelt å leie ut eiendeler som er ubrukt det meste av tiden

NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

 1. Delingsøkonomi, i ordets egentlige forstand, dreier seg om at flere går sammen om å dele den samme tingen framfor å eie hver sin. Formålet med slik deling er ikke å ta ut et overskudd i form av utbytte eller profitt, men å spare penger ved at flere går sammen om å dele. (NOU 2004:5). Mens flertallet i.
 2. Norges offentlige utredninger (NOU) er en serie statlige rapporter. NOU-rapportene har som formål å presentere og drøfte kunnskapsgrunnlaget og mulige handlingsvalg eller strategier for utvikling og iverksetting av offentlige tiltak for løsning av samfunnsmessige problemer og utfordringer. Slike offentlige utredninger utgjør normalt - om ikke alltid - det første trinn i en lengre.
 3. Delingsøkonomi: NOU foreligger. Postet den februar 6, 2017 av Espen. Delingsøkonomiutvalgets rapport foreligger (PDF her) og har, som ventet, ikke de store omkalfatringene. Man foreslår litt informasjonsaktivitet, rapporteringsplikt til skattemyndighetene, og anbefaler en forenklet skattebetaling av småinntekter
 4. NOU 0 7 P R I N T MEDI A - 2 0 4 1 0 3 7 9 M IL J og hvordan delingsøkonomi kan bidra til mer effektiv ressursbruk. Det er dissens på enkelte forslag knyttet til arbeidsliv, drosjetransport og skatt. Øvrige forslag er enstemmige. Utvalget legger med dette fram sin inn-stilling
 5. Delingsøkonomi har ifølge NOU- rapporten (2017:4) foreløpig liten utbredelse i Norge, men potensialet for vekst er betydelig. De to største - og raskest voksende - tjenester her i landet er overnattingstjenester og bildeling/bilutleie

NOU 2017: 4 Sharing Economy - Opportunities and challenges (English translation of chapter 1) Hvordan kan delingsøkonomien bidra til mer effektiv ressursbruk? Ny teknologi endrer økonomien. En del av denne IKT-drevne utviklingen omtales ofte som delingsøkonomi Høring - NOU 2017:4 Delingsøkonomi - muligheter og utfordringer. Mellom 5 og 10 prosent av medlemmene i Akademikernes medlemsforeninger driver egen virksomhet organisert som enkeltmannsforetak, DA, ANS, er ansatt i eget AS eller frilansere Høring NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 83 000 medlemmer fordelt En konsekvens av at delingsøkonomi ikke underlegges regulering, er at skatteinntekter forsvinner NOU-en om delingsøkonomi ble lagt fram i dag. Tinnlund mener drosjenæringen er en del av kollektivtilbudet og at det også bør være det i fremtiden. - Vi må ha en beredskap over hele dette. NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer. Høring, Teknologi og digitalisering. En delingsøkonomi er en miljøvennlig økonomi. At vi i større grad kan utnytte hverandres eiendeler gjør at det er mindre produksjonsbehov samtidig som vi opprettholder finansiell aktivitet

 1. Vi har imidlertid i denne studien valgt å bruke definisjonen som blir beskrevet i den nylig framlagte offentlige utredningen om delingsøkonomi (NOU 2017: 4, s. 9): «Med delingsøkonomi menes økonomisk aktivitet som formidles gjennom digitale plattformer som legger til rette for ytelse eller utveksling av tjenester og kompetanse, eiendeler og eiendom, ressurser eller kapital, uten å.
 2. Høringsuttalelsen ble sendt 08.05.17 til Finansdepartementet og inneholder følgende: NHO Reiseliv viser til Delingsøkonomiutvalgets rapport NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer som ble sendt på høring 7.februar 2017, med høringsfrist 8.mai samme år
 3. Delingsøkonomi er forretningsmodeller som er basert på transaksjoner mellom privatpersoner, formidlet gjennom digitale plattformer. Delingsøkonomi utnytter at nettsider og mobilapper gjør det lettere for koble tilbydere og å finne hverandre, og reduserer transaksjonskostnader. Forretningsmodellene bygger ofte på å gjøre det enkelt å leie ut eiendeler som er ubrukt det meste av tiden
Håkons hjørne: I dag har regjeringen gjort noe virkelig bra

Hva er delingsøkonomi? •NOU (2017: 4) definerte delingsøkonomi som: «Økonomisk aktivitet som formidles gjennom digitale plattformer som legger til rette for ytelse eller utveksling av tjenester og kompetanse, eiendeler og eiendom, ressurser eller kapital, uten å overføre eierrettigheter og i hovedsak mellom privatpersoner». •Digitale plattformer: Nye teknologiske løsninger på. Norges offentlige utredninger (NOU-er) er utredninger som publiseres av utvalg eller arbeidsgrupper nedsatt av regjeringen eller et departement. En utredning kan også komme i form av en rapport.NOU-er er faglige utredninger, som departementet bruker som grunnlag for politiske forslag som regjeringen sender over til Stortinget. Rapportene er ofte sitert og gjengitt i stortingsmeldinger Vi viser til mottatt høringsbrev datert 07.02.2017 om delingsøkonomiutvalgets rapport NOU: 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer. Utvalget har utredet blant annet konsekvenser for arbeidslivet av delingsøkonomien, reguleringer i markeder der delingsøkonomien er særlig framtredende, forbrukernes stilling i delingsøkonomien og skattemessige forhold Høringssvar - NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer Vi viser til NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer. oppdrag om utredningsprosjekter om delingsøkonomi. En delrapport som er levert til ASD (Jesnes m.fl., 2016), viser at det er lite faktisk kunnskap om HMS-utfordringene Utvalg om delingsøkonomi. Finansministeren nedsatte i februar 2016 Delingsøkonomiutvalget - et utvalg som skal utrede delingsøkonomien. 6. februar 2017 leverte utvalget rapporten NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer til finansminister Siv Jensen. NHO Reiseliv har kommet med sine innspill gjennom NHOs representant i.

NOU 2017: 4, Delingsøkonomiutvalget - Wikipedi

NOU:2017:4 er imidlertid et omfattende dokument, som tar for seg mange ulike problemstillinger. Foreningen vil på denne bakgrunn konsentrere sine kommentarer omkring rapportens kapittel 7.1, som begrepet delingsøkonomi for å legitimere en virksomhet i strid med dagen Høringsinnspill til NOU 2017:4 Delingsøkonomien Arbeidslivet er i endring. Fremveksten av nye organisasjons - og forretningsmodeller basert blant annet på delingsøkonomi gjør at vi må se på om vi har passende ordninger, lover og regler for å ivareta aktørene i det nye arbeidslivet Resultatet er NOU-rapporten 2017:4 om delingsøkonomi og temaene som blir diskutert er arbeidsliv, forbrukerhensyn, skatt og sektorer med stor utbredelse. Fokuset videre ligger på muligheter og utfordringer for arbeidslivet i Norge, da dette er mest relevant for ønsket innsnevring a Vi viser til NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) har imidlertid på eget initiativ gitt oppdrag om utredningsprosjekter om delingsøkonomi. En delrapport som er levert til ASD (Jesnes m.fl., 2016),.

NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer. delingsøkonomi og det er denne definisjonen Abelia legger til grunn i dette høringsinnspillet. Fremme - ikke hemme. Vårt utgangspunkt er at det i den videre behandlingen av utvalgets forslag er viktig at eksisterend Hva er delingsøkonomi og transaksjonskostnader? Det er ulike definisjoner på hva delingsøkonomi er. Finansdepartementet har beskrevet sentrale kjennetegn ved delingsøkonomi som at kontakten mellom tilbyder og etterspørrer formidles gjennom en tredjepart. NOU 2017: 4. Finansdepartementet. Regjeringen.no Delingsøkonomi som trussel mot den norske modellen. Bente Rasmussen, Tidligere i år bidro Rongevær til landsorganisasjonens høringsuttalelse til en delingsøkonomi-NOU, en uttalelse som blant annet konkluderte med at delingsøkonomien kan undergrave det etablerte og regulerte arbeidslivet NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning. Delingsøkonomi og digitalisering -konsekvenser for fremtidig skattegrunnlag. Skatteetatens årlige strategikonferanse. 2017. Digitalisering - konsekvenser for energisektoren Høring - NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer NHO Reiseliv viser til Delingsøkonomiutvalgets rapport NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer som ble sendt på høring 7.februar 2017, med høringsfrist 8.mai samme år. NHO Reiseliv vil i det følgende komme med våre innspill

Nou 2020 delingsøkonomien, cheap flight deals to noumea

Transaksjonskostnader . I følge norges offentlig utredning fra 2017 (NOU), under kapittelet drivkrefter bak delingsøkonomien - konkurranse og regulering, kommer det frem at i et marked hvor det foregår kjøp, salg eller utleie transaksjoner så kreves det innsats fra aktørene på begge sider av transaksjonen. Handlinger fra en kjøper (kunde) sin side er innhenting av informasjon. I løpet av de siste årene har vi blitt kjent med uttrykk som den digitale revolusjon, den fjerde industrielle revolusjon og delingsøkonomi. De unge brukerne av de mange nye, digitale, tjenestene kalles millenials, nett-generasjonen og Generasjon Y. Delingsøkonomi brukes som begrep på digitale tjenester som formidler kontakt mellom selgere og kjøpere av produkter og tjenester, og utleie I boka «Delingsøkonomi I NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer som kom i februar i år slås det fast at frilansere som jobber ved en datamaskin vil få en helt ny konkurransesituasjon i årene framover. Møtet med Tania gav meg en kalddusj på alle norske frilanseres vegne Høringsuttalelse til NOU 2017:4 Delingsøkonomien Vi viser til Unios e-post av 9.02.2017, og oversender her våre synspunkter på NOU: 2017:4 Forskerforbundet ser mange fordeler med denne økonomien, fra det å kunne dele på ellers ubrukte kapitalverdier til det å gi folk mulighet til å komme inn i arbeidslivet eller skaffe seg ekstra inntekter Mandag leverte det såkalte delingsøkonomi-utvalget sin NOU-rapport om hva denne nykommeren i norsk næringsliv betyr i dag - og kan bety i framtida.. Bakgrunn: Hva er «delingsøkonomi»? Mest oppmerksomhet fikk forslaget om å kaste om på dagens regulering av drosjetjenester for å legge til rette for at også digitale plattformer som Uber kan få innpass innen passasjertransport

Regjeringens utvalg for delingsøkonomi la tidligere i år frem NOU 2017:4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer, som innbefatter flere forslag som angår taxinæringen. Blant annet foreslår utvalget å fjerne løyvekravet og den tilhørende plikten som løyvehaverne har til å tilby døgnkontinuerlige drosjetjenester året rundt Delingsøkonomi er ikke noe mer enn at digitaliseringen trenger inn og endrer forretningsmodellen på enda et nytt område. Markedet for utleie av ting og tang. Men det er samtidig mye, for nå blir det enklere. Å dele sine ledige ressurser. Å leie istedenfor å eie. Og når dette blir enklere vil langt flere gjøre det. [

Videre vises det til at stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan, som legges fram våren 2017, vil håndtere spørsmålet om hvordan ny teknologi vil påvirke investeringsbehovet i framtiden, mens det pågående NOU-arbeidet om delingsøkonomi skal håndtere spørsmålet om utfordringer og muligheter endringene vil ha for arbeidstakerne i sektoren Delingsøkonomi Fem millioner i bot til Uber Politiet mener taxitjenesten Uber bryter loven. Saken ender i retten. går det fram av NOU-rapporten om delingsøkonomien Delingsøkonomi i Norge Motiver som driver forbrukeres holdning og intensjon for å benytte seg av delingstjenester. 2 (NOU, 2017) hevder at delingsøkonomien som en aktivitet vil bidra med effektiv ressursbruk og være en sterk konkurransefaktor i dagens markedet. I følge tall som er presenter av Iversen og Hem (2016) 1 1 Innledning 1.1 Tema og problemstilling Oppgavens tema er arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven (heretter også aml.). Loven er en vernelov som søker å vareta den svake part i avtaleforholdet

Forbrukerombudets høringssvar til NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer Innholdsfortegnelse. Ingress Innledning; Utvikling av praksis etter gjeldende regelverk vil klargjøre forbrukernes stilling i delingsøkonomien; Tillitsmekanismer i delingsøkonomien kan være en styrke, men loven må danne minstestandar Begrepet delingsøkonomi blir imidlertid brukt om nye former for deling eller formidling som foregår digitalt og har et forretningsmessig formål. Mer om definisjonen på delingsøkonomi [] Med delingsøkonomi mener utvalget (Fra NOU - Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer.

Høring - NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og

Delingsøkonomi - Wikipedi

I følge NOU 2017:4 om «Delingsøkonomi» vil slike plattformer kunne eksistere side om side innenfor samme markedssegment, da ikke alle deler av nettverkseffektene medfører tendenser til monopolisering. Hva er FJONG? Fjong er en Norsk digital plattform for klær Forslagsstillerne mener imidlertid man ikke kan vente til NOU-en er lagt fram, for å regulere dette markedet. Utvalget har frist til 1. februar 2017 med å legge fram sin innstilling. Regjeringen har sagt at de arbeider parallelt med nødvendige regelverksendringer og reformer, og at utvalgets arbeid ikke skal begrense framgang i dette arbeidet Delingsøkonomi : Effektive kontrakter og forbrukerrettigheter eksemplifisert ved bildeling. Engan, Tine; Enger, Ole-Anders. Master thesi

Del godene - men hva gjør vi med delingsøkonomien? S

I NOU 2017: 4 punkt 9.3 har Delingsøkonomiutvalget en gjennomgang av arbeidet med delingsøkonomi i andre land, blant annet de nordiske landene. Departementet kjenner ikke til at det er fremmet konkrete forslag til endringer i regelverk i de nordiske landene etter at utvalgets rapport ble levert Lov & Data nr. 130 - Delingsøkonomi og personvern Delingsøkonomien karakteriseres av forretningsmodeller som gjerne forutsetter utveksling av personopplysninger over digitale kommunikasjonsplattformer, f.eks at kunden gir opplysninger (navn, adresse, bankkortnr. osv) om seg selv i forbindelse med kjøp av en tjeneste «delingsøkonomi»? (NOU) som skal utrede ulike spørsmål ved plattformøkonomien. Trude Tinnlund representerer LO.3 Utvalgets mandat omfatter følgende hovedpunkter: - Vurdere om reguleringer bør justeres for å oppnå større grad av symmetri mello

Norges offentlige utredninger (NOU) - Store norske leksiko

 1. Delingsøkonomi har foreløpig beskjeden utbredelse i Norge, men potensialet for vekst kan være betydelig. Hittil er det i overnattingsmarkedet, drosjetjenester og bildeling at det har vært størst vekst i Norge
 2. «Delingsøkonomi» er et raskt voksende fenomen og et resultat av nye forretningsmodeller med bruk av digital teknologi. Det er ulike meninger om hvordan begrepet skal defineres. # NOU 2014:13 pkt. 12.10 Kort vurdering av andre skatter på formue og eiendom
 3. Artikkelen gir en oversikt over forskningsfunn innen delingstjenester og delingsøkonomi. I tillegg presenteres det resultater fra et landsrepresentativt norsk utvalg (N = 1001) der respondentene har svart på spørsmål om kjennskap, motiver, målsettinger, tilfredshet og holdninger til bruk av ulike delingstjenester (Airbnb, Uber, Vpark, Nabobil og Leieting)
 4. Delingsøkonomi: Intervju på Hegnar TV Postet den februar 2, 2017 av Espen Idag var jeg en tur på Hegnar TV for å snakke om delingsøkonomi - eller, mer spesifikt, hvorfor det går så tregt i Norge sammenlignet med mange andre land, der Uber og AirBnB er mye mer etablert
 5. Rapporten NOU 2017: Delingsøkonomien muligheter og utfordringer kom tidligere i 2017. - Delingsøkonomi er en misvisende betegnelse siden det ikke snakk om å dele i ordets rette forstand, men om å leie ut tjenester eller ting for å oppnå profitt, sier Tor Wallin Andreassen, professor i innovasjon ved Norges Handelshøyskole

Delingsøkonomi: NOU foreligger Tversove

2.2 Delingsøkonomi. Det finnes mange svar og definisjoner på hva delingsøkonomi er, og ikke er. Enkelt sagt kan vi si at i en verden av overskuddskapasitet kan personer leie en del av overskuddet slik at brukeren slipper å eie varen eller tjenesten 19.1 Innledning og sammendrag På bakgrunn av Delingsøkonomiutvalgets anbefaling i NOU 2017: 4 Delingsøkonomien — muligheter og utfordringer foreslår Finansdepartementet en ny opplysningsplikt for tredjeparter etter skatteforvaltningsloven.Forslaget er også en oppfølging av departementets redegjørelse for delingsøkonomi og skatt i Prop. 1 LS (2017-2018) kapittel 29 Høringsinnspill fra Abelia til NOU 2016:3 Ved et vendepunkt - Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi. Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Abelias visjon er: Drivkraft for kunnskapssamfunnet. Abelia har mer enn 1.750 medlemsbedrifter innen bl.a. IKT, utdanning, forskning, innovasjon og rådgivning Hans første innvending er semantisk: er delingsøkonomi et dekkende uttrykk for plattformselskaper ala Uber. I forordet på Delingsøkonomiutvalgets NOU 2017:4 «Delingsøkonomien — muligheter og utfordringer» definerer vi begrepet til å bety:. De siste tre årene har ordet delingsøkonomi blitt mer og mer populært for å beskrive veksten i salg av tjenester gjennom bruk av apper, enkle internettbaserte dataprogram som er lette å bruke på mobilen. Ordet som kom inn i norske aviser allerede i 2013, har i dag blitt dagligtale. NHO har trykket delingsøkonomien til sitt bryst

Fakta: Delingsøkonomi Fellesbetegnelse på hvordan privatpersoner bruker internett og ny teknolog til å kjøpe, selge, leie eller bytte varer og tjenester seg imellom. Også kjent under betegnelsen tillitsøkonomi eller collaborative consumption NOU 2017:4 (2017) definerer delingsøkonomi som: « økonomisk aktivitet som formidles gjennom digitale plattformer som legger til rette for ytelse eller utveksling av tjenester og kompetanse, eiendeler og eiendom, ressurser eller kapital, uten å overfør

Delingsøkonomi skaper rettslig usikkerhet - Institutt for

NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning 06.02.2013 — Forbrukerombudets høringsuttalelse til Justisdepartementet vedrørende NOU 2011: 16 Standardisert personskadeerstatning Det vises til departementets høringsbrev av 12. juni 2012, vedrørende forslag om standardisert personskadeerstatning NOU 2012:1 Til Barnas beste - Ny lovgivning for barnehagene 26.04.2012 — Forbrukerombudets høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 6. februar 2012. Jeg viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 6. februar 2012 Norges største nettavis for økonomi og næringsliv. E24 gir deg det aller siste fra aksjemarkedet og tar pulsen på norsk og internasjonal økonomi, sammen med de ferskeste nyhetene fra felter som IT, ledelse, bil og personlig økonomi

Finn tariffavtaler, lønnsstatistikk, advokathjelp, medlemsfordeler, nyheter, politikk og arrangementer. Se hva vi kan gjøre for din bedrift PDF | I denne artikkelen diskuterer vi delingsøkonomien og fenomenet Airbnb basert på en litteraturstudie. Vi definerer begrepet digital delingsøkonomi,... | Find, read and cite all the. Høringssvar: 17/570-2 Høring - NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer Økt omfang av delingsøkonomi og høyere andel oppdragstakere i arbeidslivet utfordrer den norske arbeidslivsmodellen, som bygger på fast ansettelse og høy organisasjonsgrad og tariffavtaledekning Vi takker for muligheten til å gi innspill til NOU 2017:4. Abelia organiserer en rekke bedrifter både nye og etablerte, Delingsøkonomiutvalget har tatt hensyn til disse forholdene i sin definisjon av delingsøkonomi og det er denne definisjonen Abelia legger til grunn i dette høringsinnspillet Delingsøkonomi er mer enn et moteord. Den forandrer eksisterende økonomiske modeller og baner vei for nye aktører, forbrukere og tilbydere. NOU-en fra 2014 eller lovproposisjonen fra 2016 tar opp spørsmålet om digitale utleietjenester. Delingsøkonomiutvalget nøyde seg med å konstatere at det ikke trengtes nye reguleringer,.

Delingsøkonomiutvalget - Et offentlig utvalg nedsatt av

Delingsøkonomi: NOU foreligger. Postet den februar 6, 2017 av Espen. Svar. Delingsøkonomiutvalgets rapport foreligger (PDF her) og har, som ventet, ikke de store omkalfatringene. Man foreslår litt informasjonsaktivitet, rapporteringsplikt til skattemyndighetene, og anbefaler en forenklet skattebetaling av småinntekter Første store deregulering innen transport kom på 70-tallet, men drosje ble unntatt. «Det er grundig tankearbeid bak», kommenterte TØI-forsker Jørgen Aarhaug da han i en debatt beskrev NOU nr . 44 fra 1974. Senere har reguleringene vært angrepet minst en gang i tiåret, og alltid overlevd. Hvorfor Delingsøkonomi er et vidt og også kritisert begrep. (NOU) om delingsøkonomien. - At Uber-sjåfører blir stoppet av politiet den ene dagen og fortalt av retten at de ikke gjør noe galt den andre, viser at vi trenger en bred gjennomgåelse av delingsøkonomien,. delingsøkonomi og sirkulære løsninger Kapitalforvaltning • Måle klimagassutslipp fra porteføljen og sette mål om reduksjon • Sette mål for allokert •NOU om overvann i byer og tettsteder. www.finansnorge.no Skadedata -Oslo 12 Oslo Kommune Skadedata Oslo Inkludert skadedata fra forsikring

Forbrukertilsynets høringsuttalelse til NOU 2019: 1 om overtakelsestilbud - frivillig og pliktig tilbud Publisert: 15.10.2019 13:04. Vi viser til Finansdepartementets brev av 12. april 2019 hvor Verdipapirlovutvalgets sjette utredning, NOU 2019:1 om overtakelsestilbud, sendes på høring En demonstrant i London protesterer med taxisjåførene mot delingsøkonomi-tjenesten Uber. Vi står overfor en omfattende omstilling av norsk og internasjonalt næringsliv, skriver professor Tor W. Andreassen Delingsøkonomi tema på NHOs årskonferanse i 2016. Feb. 2017 kom NOU om delingsøkonomi: • Rapporteringsplikt skatt • Rapporteringsplikt statistikk • Gjennomgang av kommunenes verktøykasse. NHO Reiselivs Årskonferanse 22.-23.mai 2018, Kristiansand 3

Høring - NOU 2017:4 Delingsøkonomi - muligheter og

delingsokonomi.dep.no hopp til innhold delingsøkonomiutvalget et offentlig utvalg nedsatt av finansdepartementet meny vis / skjul meny delingsøkonomiutvalget mandat medlemmer om utvalget innspill kontaktinformasjon søk sø Høring - NOU 2017:4 Delingsøkonomi - muligheter og utfordringer 11.05.2017. Mellom 5 og 10 prosent av medlemmene i Akademikernes medlemsforeninger driver egen virksomhet organisert som enkeltmannsforetak, DA, ANS, er ansatt i eget AS eller frilansere. Det store flertallet blant disse rapporterer at de ønsker denne tilknytningsformen Fra eierskap til tilgjengelighet En kvalitativ analyse av bildelingsmarkedet i Norge Kristin Elisabeth Bruvik og AnneKathinka Tellefsen Opsahl Veileder: Øystein Foro Delingsøkonomi og merverdiavgift Delingsøkonomiutvalget (NOU 2017: 4) peker på enkelte utfordringer som fremveksten av delingsøkonomien aktualiserer i tilknytning til merverdiavgiften, herunder at lav beløpsgrense for registering i Merverdiavgiftsregisteret gir administrative kostnader for små virksomheter. Departementet sluttet seg ti Delingsøkonomi, effektiv ressursbruk og grunnleggende verdier . 08.03. 2017 NOU 2016:13 om samvittighetsfrihet i arbeidslivet var ute til høring frem til 1. mars i år. Samvittighet og toleranse for enkeltmenneskets behov for å følge sin samvittighet er viktig i demokratier

 • Disneys jul tv.
 • Bengt frithiofsson vinglas.
 • Mykoplasma lungebetennelse test.
 • Mark calaway height.
 • Hvor kommer amfetamin fra.
 • Tvp1 online stream.
 • Robert capa seconda guerra mondiale.
 • Charolais fakta.
 • Barney & friends rollebesetning.
 • Coop obs bygg bodø.
 • Mittelspitz til salgs sverige.
 • Meiose anaphase 2.
 • Wo liegt schwanitz schleswig holstein.
 • Thalia neukundenrabatt.
 • Glass thomsen sartor.
 • Hochzeitstorte pforzheim umgebung.
 • Regenradar prien.
 • Quiz spørsmål og svar for barn og voksne.
 • Agregar amigos whatsapp.
 • Multireg z wave termostat 3600w 16a hvit.
 • Ka raceing team 2015.
 • Falkenstein sachsen.
 • Star wars episode 5 full movie.
 • Beschneidung der frau was wird entfernt.
 • Rødt folk søker også etter.
 • Studentnummer uib.
 • Pin up fotos.
 • Tv serier 60 tallet.
 • Künstliche befruchtung unverheiratet 2017.
 • Galerie 36 hamburg.
 • Norges kjekkeste mann 2014.
 • Rhea perlman cheers.
 • Tyske bunkere i norge.
 • Marius mønster oppskrift.
 • Forløper betydning.
 • Familienhaftpflicht allianz.
 • Jan thomas og christopher mørch husby.
 • Parken wien samstag.
 • Birch wood.
 • Ylvis brødrene sanger.
 • Keukenhof park 2018.