Home

Protokoll valg av styre forening

Du må legge ved protokoll som viser valget av styret. Som regel vil dette være en protokoll fra årsmøte eller stiftelsesmøte. I noen tilfeller kan det også være andre organ som velger styre. Reglene for valg av styre i din forening vil stå i foreningens vedtekter. Referat fra styremøte er som regel ikke godkjent dokumentasjon Signatur fra to av deltakerne; Her ser du et eksempel på hvordan en protokoll kan skrives. Et referat vil normalt inneholde mer informasjon om hva som skjedde og hva som ble sagt enn en protokoll. Det er heller ikke vanlig å signere et referat. Det skal også settes opp protokoller fra møter man har med bedriften Drift av forening. En forening er Beslutninger som går ut over det som anses som daglig ledelse, for eksempel strategiske valg, er det styret som har ansvaret for. Som dokumentasjon kreves protokoll fra årsmøtet, styre eller vedtekter som viser endringen. Alternativt kan hele styret signere i skjemaet

Tips til hvordan du registrerer lag eller forening

 1. g / valg. Det er vanlig at foreningens statutter / regelverk / vedtekter sier noe om avholding av årsmøte, styresammensetning og formålet me
 2. Valg av styre kan enten legges til styret selv (selvsupplering) eller til et annet organ i eller utenfor stiftelsen, jf. stiftelsesloven § 36. Det er ikke uvanlig at valgmyndigheten legges til et annet organ enn styret, typisk til et årsmøte i en forening, et kommunalt organ, et selskap eller til bestemte privatpersoner
 3. Valg, tjenestetid m.m. En mønsterdagsorden vil normalt som første sak ha protokoll fra forrige møte, Det er verdt å merke seg at aksjeloven ilegger straffeansvar for medlem av et styre som viser grov uforstand under utførelsene av sitt verv for selskapet
 4. Generalforsamlingen er øverste myndighet i selskapet. Ordinær generalforsamling skal holdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Det er styret som innkaller til generalforsamling og selskapets aksjonærer som har møte- og stemmerett
 5. Evne til stadig innovasjon og rask omstilling blir stadig viktigere. Styret er ansvarlig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten. Å handle når krisen er der er i de fleste tilfeller for sent. I dette kurset lærer man hvordan virksomheters innovasjonsevne og omstillingstakt kan økes
 6. Erfaring tilsier at styre sammensatt av begge kjønn er bedre til å finne gode løsninger enn der kun et kjønn er representert. Denne analysen og strategien for valg, er noe som valgkomiteen må gjøre sammen med styret

Protokoller og referat FL

§ 1. Navn. Foreningens navn er Foreningen Les. § 2. Formål. Foreningen Les skal arbeide for å fremme lesing. Foreningen Les skal tydeliggjøre behovet for et bredt, omfattende og varig engasjement for lesing i Norge. Foreningen Les skal stimulere til lesing gjennom synliggjøring og opplysning og ved å koordinere og initiere landsomfattende lesetiltak. Foreningen Les [ 1. Valg av ordstyrer, referent og to medlemmer utenfor styret til å signere protokoll Ordstyrer: Kjell Myrann Referent: Hege Indresand Signering av protokoll: Lars Klemet Jakobsson og Trine Engeland 2. Godkjenning av innkallingen Årsmøte godkjenner innkallingen ved akklamasjon 3. Årsberetning 201 NORSK FORENING FOR BARN OG UNGES PSYKISKE HELSE PROTOKOLL GENERALFORSAMLING 2016 6.1 Valg av styre 6.2 Valg av nytt valgkomitemedlem 7. Avslutning av generalforsamlingen 7.1. Protokoll signering avtales 8. Vedlegg 8.1 Vedtekter 2.2 Revisors beretning 3. 1. Konstituerin Velg vedleggstypen «Protokoll som viser valg av det meldte styret» i rullgardinmenyen. Klikk «velg fil» og last opp papirer som viser hvem som er valgt til å sitte i styret, i PDF-format. Som oftest er dette det samme vedlegget som på punkt 19; stiftelsespapirene. Dersom dere har valgt nytt styre etter stiftelsesmøtet laster du opp. Valg av styreleder, nestleder, styremedlemmer, tre medlemmer av valgkomité og revisor. Det skal føres protokoll fra møtene. 4. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE. Ekstraordinært årsmøte sammenkalles når styret finner det nødvendig eller det kreves av minst en tredjedel av medlemmene. Innkalling skal skje med minst en ukes varsel. 5. STYRE

Altinn - Drift av forening

I forvaltning av sameiets felles anliggender, ligger først og fremst det at styret skal gjennomføre vedtak fattet av sameiermøtet. Hva som ligger i vanlig forvaltning og vedlikehold må vurderes konkret av det enkelte sameiet. Det er dessuten styrets ansvar å treffe de beslutninger som ikke etter lov eller vedtekter er tillagt andre Valget skal foregå i valgkretser dersom et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte skriftlig krever det senest syv uker før valgdagen. § 8. Stemmerett. De som er ansatt i selskapet på valgdagen har stemmerett. Ansatte i hovedstilling har en hel stemme. Ansatte i deltidsstilling har en. Kopi av underskrevet styreprotokoll som viser valg på nye styremedlemmer må legges ved. Styremedlemmene, både gamle og nye, må godkjenne registreringen eller det må sendes inn villighetserklæringer fra de valgte medlemmene. Alternativt kan nytt styre meldes inn ved å sende samordnet registermelding pr post I. Krav om styre og daglig leder. Valg av styret, tjenestetid mv. § 6-4. Ansattes rett til å velge styremedlemmer (1) Når et selskap med flere enn 30 ansatte ikke har bedriftsforsamling (jf § 6-35), kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte Norges mest komplette styreportal for både styre og administrasjon. Sikker og effektiv etterlevelse av Aksjeloven. Forberedelser, innkalling, protokoll og generalforsamling

Protokoll Regionting 2016 Region nord Torsdag 2.2.2017 Sak 1. Godkjenne innkallingen og sakliste Innstilling: Styret ønsker årsmøtets godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes, og vedtatt med 9 stemmer for og 0 stemmer mot. Sak 2. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokolle Protokoll 8. mai 2020 Side 3 Budsjettet ble godkjent. 6. Fastsettelse av årskontingent for 2021 Styrets forslag om å beholde medlemskontingentene uendret i 2021, ble vedtatt. 7. Lovendring Det var ingen endringer i foreningens lover. 8. Valg av valgkomite, desisorer og revisore Protokoll fra årsmøte 2010 i TjømeMotoCrossKlubb. Sted: Klubbhuset Gjærvåg motorbane 18.02.2010 . TMX blir ledet av et styre med leder, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer. Sak 10. Valg. Det skal være valg på: Sekretær, Kaserer og 1 styremedlem. Forslag til leder fra valgkommiteen: (Ikke på valg i 2010 PROTOKOLL - GENERALFORSAMLING 2016 . Den 25. april 2016 ble det avholdt ordinær generalforsamling for Helseforetakenes Sak 5 Valg av styre og fastsettelse av styrehonorar . Sak 6 Valg av revisor og fastsettelse av revisorhonorar . Sak 7 Årlig melding 2015 . Sak 8 Vedtektsendring

Hvordan registrere lag eller forening i Enhetsregisteret

I tillegg til å ha ansvaret for utøvelsen av den daglige virksomhet i selskapet, skal også daglig leder tilrettelegge for selve styrearbeidet ved å forberede styresaker og fremlegge disse slik at styret får et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag (asl § 6-21).Slik denne paragrafen er formulert, ligger initiativet og gjennomføringen hos daglig leder, men dette skal skje i samråd med. I opprettelsen av en studentforening vil du komme borti begrepene under: Oppstartsgruppe: Et midlertidig styre som forbereder dannelsen av foreningen som nødvendige dokumenter, konstituerende møte, formål med foreningen m.m. Dette er som regel de menneskene som går med et ønske om å starte en forening Protokoll fra ordinær generalforsamling 2020 i Stavanger Motorbåtforening: Generalforsamling ble avholdt uten fysisk fremmøte og med varsling av alle medlemmer per SMS den 17.06.2020. Innkalling og dagsorden med saksdokumenter var tilgjengelig på foreningens hjemmesider, sammen med styrets forslag til denne protokoll Protokoll fra årsmøte 29.3.2017 Bergen Astronomiske Forening Den29.03.2017 ble det avholdt årsmøte i Bergen Astronomiske forening @AF). 11 medlemmer var til stede. Dagsorden: l. Årsmøtesaker a) Konstituering: 1. Åpoine 2. Godkjennelse av innkalling, dagsorden og saksliste 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å underskrive. 1. Valg av ordstyrer. Svein Olav Joakimsen ble valgt til ordstyrer. 2. Valg av referent og 2 personer til å underskrive protokoll. Per Knudsen ble valgt til referent. Øystein Knudsen og Frode Heigre ble valgt til å underskrive protokoll. 3. Godkjenne innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste ble godkjent. 4. Behandle årsberetning

Protokoll Årsmøte i Malvik Båtforening I båtforeningens lokaler Mandag 12.03 leder. Det ble holdt 1 minutts stillhet for medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte. Valg av dirigent: Malvin Bjorøy ble valgt. Valg av referent Sammensetting av styret og komiteer i nytt styre: Styret: Leder Sekretær Økonomiansvarlig. Protokoll fra årsmøtet 2016. Endring av navn på foreningen fra Norsk MHE-forening til Norsk MO-forening Foreningen har hatt navnet Norsk MHE-forening siden stiftelsesmøtet 10.01.15. Valg av styre Sven Erik Bruun- har sittet i interimstyret, foreslått som leder for 2 å

Protokoll fra ordinært eller ekstraordinært årsmøte bør inneholde: navn på laget eller foreningen som har avholdt møte; dato og sted for årsmøtet; opplysning om hvor mange som var til stede, eventuelt hvem som deltok; valg av styre, med fullstendig oversikt over styrets sammensetning etter valge PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I NORSK FORENING FOR OLJE- OG GASSMÅLING, TORSDAG 10. MARS 2016, RADISSON BLU ATLANTIC HOTEL, STAVANGER Tilstede var 30 stemmeberettigede personer. 1. VALG AV STYRE OG VALGKOMITE Styret 2015/2016 Leder: Dag Flølo, Statoil, Statoil. Medlemskapet inkluderer at du kan laste opp din skreddersydde «Styre-CV» i vår nettbaserte CV-base. Her vil du være tilgjengelig for våre styrekonsulenter som arbeider med styrerekruttering, være tilgjengelig for CV-pakke søk fra kunder sin side, for rekrutteringsbyråer som kjøper aktuelle CV-er mm. Har dere «Gruppe medlemskap» hos oss kan alle medlemmer tilknyttet gruppen.

Valg av styre og spesielle utvalg skal foregå samme år som det blir holdt ordinært landsmøte i Den norske lægeforening. Paragraf 9. Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst to ukers varsel når styret krever det, eller når minst en tredel av medlemmene krever det Vedlagt meldingen var protokoll fra årsmøte i foreningen den 25. november 2013 hvor beslutningene fremgår. Det fremgår av protokollen at Arne Falck ble valgt til leder av avviklingsstyret. Enhetsregisteret mottok deretter en ny melding fra Bragernes Blå Kors Forening om valg av nytt styre i foreningen Valg av styre i Skatterevisorenes Forening 24. september 2019. Skatterevisorenes Forenings 13. ordinære representantskapsmøte i Bodø 24.09.-26.09. 2019 foretok valg av medlemmer til sentralstyret. Alle som var på valg ble gjenvalgt ved akklamasjon. Etter. fremkommer av forslaget. (Endring krever 2/3 flertall, j.fr vedtektenes § 4) ! Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner de foreslåtte endringene i vedtektene slik de fremkommer av forslaget. For: Mot: !! 6. Valg ! 6.1 Valg av styre Valgkomiteen har bestått av Ole Audun Rostad, Gerd Blomhoff Pedersen og Kjell Wigers

Hvilke regler gjelder for valg og oppnevning av styret? Er

 1. Vedtekter for Norsk forening for infeksjonsmedisin Det utarbeides protokoll fra årsmøtet. § 8 Ekstraordinært årsmøte Valgkomitéen forbereder valg av styre m/varamedlemmer, kurskomité og ev. andre utvalg/komiteer som er lovfestet eller opprettet av årsmøtet
 2. 2. Valg av referent 3. Valg av to representanter til å underskrive møteprotokollen 4. Valg av stemmetellere 5. Godkjennelse av dagsorden 6. Styrets årsberetning 7. Framleggelse av årsregnskaper og budsjett for perioden 8. Fastsettelse av kontingent 9. Gjennomgang og redigering av vedtekter 10. Innkomne forslag 11. Valg til styre 12. Valg.
 3. Valg av leder, styre- og utvalgsmedlemmer med varamedlemmer, revisor og valgkomité. Prioritering av lokalavdelingens satsningsområder for styreperioden. Saker som er fremmet på årsmøtet avgjøres med simpelt flertall. Hvert styremedlem velges separat. Dersom noen krever dette, skal valg på styremedlemmer skje skriftlig

Styrearbeidet - en regeloversikt - Jusstorge

Altinn - Gjennomføring av generalforsamlin

 1. st 14 dager før. årsmøtet
 2. Valg av to medlemmer til signering av protokoll; Årsberetning: En gjennomgang av FIFs arrangementer, dugnader og styrets aktiviteter gjennom året (fremlegges på generalforsamlingen) Godkjenning av regnskap (fremlegges på generalforsamlingen) Forslag til nye vedtekter for FIF, se nedenfor; Valg av nytt styre (nytt styre tiltrer 1. november.
 3. Valg av styre i forening Tina tar over som leder i FAU. Lars Vidar blir nestleder. Vi andre backer opp. Tina og Lars Vidar vil bli innkalt til et formøte til kvalitetsmøte 1. Tema: Sosial kompetanse - psykososialt miljø. Fagavdelingen kommer til skolen 3. februar kl. 8.30-11.00. He

Forside Styreforeninge

Valgkomite og valg - Organisasjo

Valg av styre i Norsk evalueringsforening. Øvrige styremedlemmer hadde takket ja til gjenvalg eller var ikke på valg. Styret for 2016/2017 består dermed av følgende medlemmer: Gro Holst Volden, Concept-programmet/NTNU, styreleder; Last ned protokoll fra generalforsamlingen her . Les oppdaterte vedtekter for Norsk evalueringsforening Etter vedtektene skal styret bestå av styreformann, nestformann, samt 4-6 styremedlemmer. Formann og nestformann står alltid på valg. De 3 siste styremedlemmene på overstående liste står også på valg. Etter styrevedtak skal det alltid være en representant fra pensjonistgruppen i foreningens styre Protokoll fra generalforsamlingen. Valg av nytt styre i NPF. Nyheter / Av Mari Asplem. Den trettende landskonferansen om utfordringer ved livets slutt arrangeres av Norsk forening for palliativ medisin og Norsk palliativ forening, og vil foregå i Trondheim 17.-19. september 2014 PROTOKOLL Fra ordinær generalforsamling i Norsk forening for fullblodsavl Tirsdag 19.mars 2019 på Øvrevoll Antall stemmeberettigede 9 stk. Sak 1. Gokjenning av dagsorden Dagsorden godkjent Sak 2. Valg av møteleder Maria Robertz valgt Sak 3. Valg av referent Camilla Skotvedt valgt Sak 4. Valg av to personer til å undertegne protokolle

I FORSKERFORBUNDETS FAGPOLITISKE FORENING FOR TEKNISK/ADMINISTRATIVT TILSATTE - FFTA Dato og klokkeslett: 3. september kl 10-11 Sted: Nettmøte Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av møteleder og referent 4. Valg av to personer for signering av protokoll 5. Godkjenning av årsmelding 6 Valg av møteleder og referent 3. Valg av 2 til å underskrive protokoll 4. Styrets Årsberetning. 5. Økonomi 6. Valg av styre 7. Innkommende forslag 8 a. Valg av møteleder; b. Valg av protokollfører og to medlemmer til å undertegne protokoll sammen med protokollfører; c. Årsberetning; d. Årsregnskap med revisjonsberetning; e. Fastsettelse av kontigent for 2021; f. Valg av styre, to revisorer og valgkomité; 4. Avslutning. Medlemmenes 5-minutter; Sosialt med enkel serverin

Normalvedtekter for faglige foreninger - Vedtekter og

Vedtekter for Norsk nyremedisinsk forening Foreningen er av landsstyret i Den norske legeforening fra 1.1. 2007 godkjent som fagmedisinsk Valg av styre, kurskomité, Fuxx og valgkomité Styret fører protokoll over sine forhandlinger Vedtekter for Norsk kirurgisk forening Vedtatt på Årsmøtet 04.11.1927 med revisjon vedtatt av Årsmøtet Valg av - Styre - Revisor - Traumeutvalg Det utarbeides protokoll fra årsmøtet. Side 3 av 3 U:\FELLES\NKF (kirurgene). Full kontroll over styrearbeidet - på nett En rimelig, enkel, intuitiv og effektiviserende programvare som bidrar til trygt og sikkert styrearbeid. Saksprosess som bidrar til å oppfylle viktige lovkrav. BankID for avstemming. Et sted for alt det formelle styrearbeidet. All aktivitet samles og utføres i BoardLog Protocol i det enkelte selskap - eller på tvers [ Sak 8: Godkjenning av vedtekts endringer. Sak 9: Innkomne forslag. Sak 10: Valg av styreleder. Sak 11: Valg av styre. Sak 12: Valg av revisor. Sak 13: Valg av valgkomité. Oslo 29.06.20. For styret. Joran Slaaen. Leder Generalforsamling 2018. Avholdt i Bodø 13. september 2018. Protokoll (PDF) Dagsorden. Årsrapport fra styret 2016 til 2018.

Foreningers saksbehandlingsregler - Jusstorge

 1. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I ARKTISK FORENING 2003 Torsdag 20. februar 2003, kl. 18 Valg av dirigent 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av referent Arktisk Forening Styre Grete Hovelsrud Nicholas Tyler Hans-Tore Simonsen Per Kristian Langaun
 2. st 10 % av aksjene i selskapet
 3. Protokoll fra generalforsamling gjøres tilgjengelig for foreningens medlemmer og NAL innen 14 dager. g. Valgkomiteen skal gi forslag til valg av styre med styreleder, Representanten skal være medlem av foreningens styre eller tiltre styret som ekstraordinært medlem

3. Styre- organisering arbeidsdeling, ansvarsdeling. Et velfungerende styre er viktig for driften av velforeningen. Å være styremedlem kan både være givende og gi god erfaring innen foreningsarbeid, men d et kan være en utfordring å finne personer som er villig til å påta seg vervet. Det vil alltid være en stor fordel å ha en valgkomité som tar sin oppgave på alvor og starte tidlig. 3. Valg av leder og nestleder. 4. Valg av 2 medunderskrivere til protokollen 5. Arbeidsutvalg 6. Invitasjon til deltakelse i faglig rådgivende utvalg 7. Vurdering av behov for administrativt kontaktutvalg 8. Forslag til lokalisering av forvaltningsknutepunkt 9. Skjøtsels- og forvaltningstiltak 2011 10. Internasjonalt samarbeid - fordeling. Protokoll Arsmøte for 2018 i Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av referent Valg av 2 personer til å skrive under protokollen sammen med formann Styrets årsberetning for Arktisk Forening Valgkomitéen presenterte sin innstilling for lag/gjenvalg av nytt styre. Utfallet av valget ble i samsvar med innstillingen til valgkomitéen valg av styre og valgkomité. 3.3.8 Lokalforeningens program og budsjett skal godkjennes av sentralstyret. 1.3.9 Det føres protokoll fra lokalforeningens styremøter. 3.4 Sekretariat. Foreningen kan velge å kjøpe sekretariatstjenester hos en annen part, så vel som utføre slike tjenester på frivillig basis PROTOKOLL Fra ordinær generalforsamling i Norsk forening for fullblodsavl Tirsdag 19.mars 2019 på Øvrevoll Antall stemmeberettigede 9 stk. Sak 1. Gokjenning av dagsorden Dagsorden godkjent Sak 2. Valg av møteleder Maria Robertz valgt Sak 3. Valg av referent Camilla Skotvedt valgt Sak 4. Valg av to personer til å undertegne protokolle

Vedtekter for Norsk nyremedisinsk forening Foreningen er av landsstyret i Den norske legeforening fra 1.1. 2007 godkjent som fagmedisinsk forening for grenspesialiteten Valg av styre, revisorer, og valgkomité Styret fører protokoll over sine forhandlinger Protokoll fra årsmøte i . Bergen Astronomiske Forening . 10.03.2010. Den 10.03.2010 ble det avholdt årsmøte i Bergen Astronomiske forening (BAF). 8 medlemmer var med under hele møtet, 9 fra ca midt ute i årsmøtedelen. Sakslista var: 1. Årsmøtesaker . a) Konstituering: 1. Åpning . 2. Godkjennelse av innkalling, dagsorden og saksliste . 3 Styre og ledelse. Kontakt oss. More. Styreakademiet Østfold er en ideell, lokal forening for fremme av godt styrearbeid. Nyhet!! Salg av bøker i styrearbeid. Om oss . StyreAkademiet Østfold er en ideel, lokal forening som . arbeider for godt styrearbeid. Protokoll fra årsmøtet 2020. PROTOKOLL Fra ordinær generalforsamling i Norsk Forening For Fullblodsavl Mandag 19.mars 2012 på Øvrevoll Antall stemmeberettigede 9 stk. Styreleder ønsket velkommen. Sak 1. Godkjenning av dagsorden. Godkjent. Sak 2. Valg av møteleder. Maria Robertz valgt. Sak 3. Valg av referent. Camilla Skotvedt valgt. Sak 4

Protokoll fra generalforsamling i Polyteknisk Forening 2020 Sammen med lenke til oppkobling vil det følge med en enkel bruksanvisning for hvordan du deltar i videomøterommet. Fra kl. 1745 får du hjelp til å koble deg opp slik at generalforsamlingen kan begynne kl. 1800 Fastsettelse av kontingent for kommende år. Forslag fremsatt av eller gjennom styret. Valg av styre med varamedlemmer, revisor og dennes stedfortreder. Valg av valgkomite (3 medlemmer) Medlem som ønsker å fremme en sak for årsmøtet, må sende forslag om dette til Styret innen 31.desember forut for årsmøtet Valg av styre, revisor og valgkomite foretas av årsmøtet. Valgkomiteens innstilling på medlemmer til styre sendes medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet. Valg kan foretas ved akklamasjon. Dersom en stemmeberettiget eller møteleder krever det, så foretas valg ved skriftlig avstemning 3. Valg av ordstyrer, referent og 2 personer til å underskrive protokollen b) Årsberetning og revidert regnskap for 2014 c) Saker fremmet av BAFs styre og medlemmer d) Plan og budsjett; herunder medlemskontingent for neste år e) Valg: 1. To styremedlemmer for to år 2. Valg av revisor 3. Valg av valgkomite for 2015/16 2. Kaffepause 3 Regnskapet var godkjent av revisor Erika Rosendal og ble gjennomgått. Regnskapet 2018 og budsjett 2019 ble godkjent. 5. Valg. Valgkomiteens forslag til styre for kommende år: Formann Monica Detloff frem til 2020 Nestformann Peter Schöfer frem til 202

1.1 NNF er en faglig forening innenfor Norsk Psykologforening, godkjent av landsmøtet (inntil landsmøtet 2007 av sentralstyret), jfr. .§ 13 i Lover for Norsk Psykologforening, samt landsmøtevedtak 2004 i sak 11, pkt. 3. 1.2 NNF er landsdekkende og etablert innenfor det nevropsykologiske fagfeltet § 13 Valg av Sentralstyre Sentralstyret har 10 medlemmer. 5 sentralstyremedlemmer velges av Represen tantskapet. For at valget skal være gyldig, må minst 2/3 av Representant skapet avgi stemme. Valget foregår skriftlig. Valget ledes av valgkomiteen. Leder og styre medlemmer velges for 2 år om gangen. Skiftevis er halvparten av Valg av styre i Oslo Sanitetsforening 29. oktober 2019 / i Arkiv, Forside / av Maria Nordal. Årsmøtet 2020. I lovene for Norske Kvinners Sanitetsforening står det i retningslinjer for valg i lokalforeningen: Funksjonstiden for styremedlemmer i lokalforeningen er 2 år WWFs styre og vedtekter WWF Verdens naturfond er en stiftelse, med et Styret fastslår hvilke kompetansekriterier som skal legges til grunn ved valg av nye styremedlemmer og for gjenvalg av sittende som skal undertegnes av styreleder og godkjennes av styret. Forslag til protokoll sendes styremedlemmene senest to uker etter.

Valg av styre i Skatterevisorenes Forening 27. september 2016 I forbindelse med Skatterevisorenes Forenings 9. ordinære kongress ble det gjennomført valg av styremedlemmer og øvrige verv Vedtekter for Norsk nyremedisinsk forening Foreningen er av landsstyret i Den norske legeforening fra 1.1. 2007 godkjent som fagmedisinsk forening for Det utarbeides protokoll fra årsmøtet. Valgkomiteen forbereder valg av styre, valgkomité og revisorer Sakspapirer*!! SAK!0119! Valg!av!ordstyrer!og!referent!! Forslag!til!vedtak:!! IngaMoenDanielsen!velgessom!ordstyrer.!Eira!Søyseth!velgessom!referent.! Protokoll av årsmøte Tekna Moss Avd. 2020 Tid: Fredag 06. mars 2020 kl.: 18:00 Teknisk-naturvitenskapelig forening bosatt i kommunene Indre Østfold (Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad), Moss, Vedtatt av flertall. 9. Valg av styre Trude Setten Storengen la fram forslag til valg 202 Foreningens virksomhet ledes av et styre på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden er 3 år. Et medlem med varamedlem trer ut hvert år - de 2 første år ved loddtrekning. Uttredende styremedlem har rett til å nekte gjenvalg i 2 år. Ethvert medlem plikter å motta valg som medlem av eller varamedlem til styret

Sak 9 Behandling av styrets forslag om å vedta en forenklet lov for idrettslaget [Eventuell beskrivelse av hvordan saken ble presentert for årsmøtet] Forslag fra styret: [Det som ble foreslått.] Følgende hadde ordet i saken: [navn]. [Antall stemmer for og mot]. Vedtak: Forslaget ble vedtatt. Sak 10 Valg av styre: Valg av styreleder medlem av foreningen. Medlemmer forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir bestemt av forening, NJFFs styre, representantskap eller landsmøte, men kan nekte å ta imot verv for så lang tid som de har fungert. Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet Valg av styre; Valg av revisor og godkjenning av revisors honorar; Andre saker som etter vedtekter eller lov hører inn under generalforsamlingen; daglig leder og revisor med frist for stemmegivning og føre protokoll. Aksjeeier, styremedlem eller revisor kan imidlertid kreve at det holdes møte Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av sekretær til å skrive protokoll 5. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen 6. Årsberetninger for 2015 7. Revidert regnskap for 2015 8. Styre Asker JFF.

Slik registrerer du klubb, lag og foreninger i

1. Navn. Foreningens navn er Vin- og brennevinleverandørenes forening, forkortet VBF. 2. Formål. VBFs formål er å arbeide for å fremme medlemmenes felles forretningsmessige, markedsmessige og næringspolitiske interesser vedrørende omsetning av alkoholholdig drikk i Norge; å sikre medlemmene tilgang på likeverdige vilkår til det norske markedet for omsetning av alkoholholdig drikk. Protokoll Fra ordinært årsmøte i Indiaforeningen, torsdag28. april 2016, i Madlavollveien 29, hos Tove Erna Belland. Valg av styre 2 styremedlemmer var på valg på årets møte Åse Odland har valgt og tre ut av styret. Indiaforeningen vil takke henne for henne

Årsmøte - idrettsforbunde

Kategorier Årsberetning, Protokoll, Regnskap Stikkord årsmeldinger, fagtidsskrift, høringsnotater Valg av styre og revisor 1. februar 1996 20. desember 2016 av Olga Pakhomov

 • Meilleur enchantement armure minecraft.
 • Fischerfest cuxhaven 2018.
 • Farbcode motorrad yamaha.
 • Fei trondheim.
 • Torskeruser pris.
 • Er tomat en frukt.
 • Brukt ps4 finn.
 • Politiet husleie.
 • Hva brukes olje til.
 • Choice hotel rewards.
 • Prins henrik.
 • Percussion wikipedia.
 • Hallelujah fingerpicking easy.
 • Corepublish login.
 • Silvesterveranstaltung erfurt 2017.
 • Netflix gratis 3 måneder.
 • Yamaha yas 207 prisjakt.
 • Nightclub oslo.
 • Pt pandora kjole.
 • Wwe gürtel.
 • Garmin nuvicam test.
 • Nitro circus norge 2018.
 • Latin standard text.
 • Samsung nettbrett slår seg ikke på.
 • Myphoneexplorer portable.
 • Ugressplanter i norge.
 • Custom grillz.
 • Portugal train map.
 • World برنامج.
 • Lærerutdanning ntnu.
 • Viktige hendelser under 1. verdenskrig.
 • Aldi flirt orange.
 • Søke barnehageplass i flere kommuner.
 • Picasso friseur regensburg öffnungszeiten.
 • Utvannet klippfisk holdbarhet.
 • Skatt på utleie av bolig 2018.
 • Danmusikk adresse.
 • Lyrica vektøkning.
 • Biltransport bodø.
 • Yoga stuttgart ost.
 • Bougainvillea barbados.