Home

Rek prosjekt

REK - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig

The aim of the Health Research Act is to promote good quality, ethically acceptable medical and health research. REC carries out an assessment as to whether research is undertaken in an acceptable manner For medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger er det krav om forhåndsgodkjenning av prosjektet. I henhold til Helseforskningsloven skal disse forhåndsgodkjenningene som hovedregel sendes til den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)

 1. Helseforskningsprosjekter - REK (Forskningsprosedyren) Ansvars- og myndighetsforhold i forskning (Forskningsinstruksen) Melding om vesentlige endringer i helseforskningsprosjekt; Informasjonen kan også være nyttig for forskere i andre helseforetak som planlegger et REK-prosjekt, ettersom mye er generiske prosesser
 2. Før et prosjekt settes i gang, skal det legges frem for den regionale etikkomiteen for medisinsk forskning. Denne komiteen er rådgivende, og vil av og til ønske en nærmere dialog med prosjektledelsen. For klinisk forskning er det gitt klare retningslinjer i den såkalte Helsinki-deklarasjonen
 3. Prosjekter finansiert av Forskningsrådet skal holde høy forskningsetisk standard og følge grunnleggende prinsipper for forsker- og forskningsetikk. Biomedisinske forskningsprosjekter hvor det inngår forsøk på mennesker, eller involverer menneskelig materiale, skal forelegges en regional komité for medisinsk forskningsetikk (REK)
 4. Om prosjektet er del av eit større prosjekt, kan du lenkje prosjekta saman for å syne heilskapen i forskinga. Helseforskingsprosjekt i Cristin Har du søkt om godkjenning av ein prosjektplan hjå Regionale komitear for medisinsk og helsefagleg forskingsetikk (REK) vil prosjektet ditt automatisk verte sendt til Cristin når det er godkjent
 5. Pågående prosjekt registrert hos REK (Regional Etisk Kommité) REKs prosjektregister (SPREK) er under oppgradering og ny versjon forventes komme våren 2020. På grunn av dette, er ikke prosjektarkivet oppdatert siden juni 2019. Opplevd tvang i psykisk helsevern i Norge - Torleif Ruud; Tvangstiltak i norsk psykiatri
 6. OUS Forskerstøtte REK-prosjekter. Medisinsk og helsefaglig forskning skal utøves forsvarlig. For å sikre at helseforskningsprosjekter organiseres på en forsvarlig måte, stilles det krav til godkjenninger

Dersom prosjektet er meldepliktig kun til REK vil Personvernombudet fortsatt kunne bistå i utformingen av søknaden. Kjøreregler vedrørende meldeplikt til REK og NSD. 2 2) Prosjekter må ikke innmeldes til REK når formålet ikke er å frembringe ny kunnskap om helse og sykdom, selv om forskninge For å få tilgang til et TSD prosjekt må følgende være oppfylt: Du må vise til en etisk godkjenning for å drive med den forskningen du har tenkt til, enten fra REK, NSD, Datatilsynet eller ditt lokalt personvernombud (PVO). Du må vise til databehandler-, og abonnementsavtale mellom din institusjon og UiO/TSD

OUS Forskerstøtte REK-prosjekter. Nedenfor finner du lenker til ressurser og verktøy som kan være relevant som ledd i planlegging, gjennomføring og avslutning av et REK-prosjekt Endring, forlengelse og avslutning av prosjekt # Vesentlige endringer i forskningsprosjektets formål, metode, tidsløp eller organisering skal godkjennes av Regional etisk komité (REK), eventuelt av andre instanser som har godkjent prosjektet. Prosjektleder skal skrive en begrunnet søknad Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:21 Sist endret av: REK Historikk. Cristin-prosjekt-ID: 2053522. Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 05:21 Sist endret av: REK. Prosjektet vil gi kunnskap om effektene av et nytt livskvalitetsfremmende tiltak, kurset Fem grep for økt hverdagsglede,. Følgende ordninger og bestemmelser gjelder for alle forskningsprosjekter. Medisinske og helsefaglige prosjekter. Dersom formålet med ditt forskningsprosjekt er å «skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom», skal du sende søknad til Regional forskningsetisk komite (REK) (Helseforskningsloven, §4a).REK vil vurdere prosjektet ut fra flere synsvinkler (etisk, personvernmessig. Søk etter prosjekter, resultater og personer Cristin-prosjekt-ID: 2053256. Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 02:37 Sist endret av: REK Historikk. Cristin-prosjekt-ID: 2053256. Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020 02:37 Sist endret av: REK. Prosjekt. Hverdagsglede for alle i Bæru

Må jeg melde prosjektet mitt? JA - hvis du skal behandle personopplysninger og institusjonen du tilhører har avtale med NSD. NEI - hvis du kun skal behandle opplysninger som ikke på noen måte kan spores tilbake til en person. Sjekk om du må melde prosjektet Gå til meldeskjema Ansatte i regional komité for forskningsetikk, Vest Norge (REK Vest): Anna Stephansen Kontorsjef, tlf. 55978496 Jessica Svärd Rådgiver, tlf. 55978498 Camilla Gjerstad Rådgiver, tlf. 55978499 Fredrik Rongved Rådgiver, tlf. 55978498 Ingvild Haaland Rådgive

Helseforskningsprosjekter - REK (Forskningsprosedyren

Nyhetsarkiv for Det medisinske fakultet | Universitetet i

REK-Portale

Til: Til: REK - Regional etisk komite. Vi som signerer ber om at REK ser nøye på følgende metodologiske innvendinger knyttet til prosjekt utmattelse som Lighting Process-instruktør Live Landmark, skal søke godkjent hos dere i samarbeid med NTNU Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal vurdere om forskningsprosjekt er etisk forsvarlig å gjennomføre. Ved all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, menneskelig biologisk materiale eller helseopplysninger, skal det søkes om forhåndsgodkjenning fra REK REK skal søkes når prosjektet omhandler menneskers fysiske eller mentale helse. Altså omfatter dette en del psykologiske prosjekter. 7 Hvorfor må prosjektet bli tilrådd av en REK-komite? • Bioteknologiloven, Personregisterloven, juli 2009: Helseforskningsloven, juni 200 REK skal foreta en alminnelig forskningsetisk vurdering av prosjektet, og vurdere om prosjektet oppfyller kravene stilt i helseforskningsloven eller i medhold av loven. REK kan sette vilkår for godkjenning. Når prosjektet er godkjent internt, sendes elektronisk søknad til REK Sørøst via SPREK-portalen. Prosjektleder sender søknaden

Godkjenning fra REK Personverntjenester NSD - Norsk

 1. REK hastebehandler søknader på fire dager. Hastebehandling av søknader er noe REK har innført som et ekstraordinært tiltak. Det skal sikre at viktig covid-19-forskning skal kunne starte så tidlig som mulig. Normalt har REK ni søknadsfrister i året. Alle søknader blir behandlet på påfølgende komitémøte
 2. For å oppnå en mest mulig enhetlig praksis har de sju komiteene publisert et «knaggedokument» med konkretisering av hva de mener skiller kvalitetssikring fra fremleggelsespliktige prosjekter. De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal forhåndsgodkjenne forskningsprosjekter «som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om.
 3. Den gamle saksportalen for REK (SPREK) vil bli stengt 11.06. Søknader som er påbegynt, men ikke sendt inn innen 11.06.19 må fylles ut på nytt i den nye REK-portalen. Det samme gjelder for søknad om endringer i pågående prosjekter
 4. REK skal gjøre en forskningsetisk vurdering av alle sider av prosjektet, herunder personvernmessige hensyn. Innholdet i den forskningsetiske vurderingen Selv om REKs etiske forhåndsgodkjenning (etter GDPR) ikke utgjør et lovmessig grunnlag til å behandle personopplysningene, har REKs vurdering likevel en personvernmessig betydning
 5. REK-godkjenning, dersom prosjektet allerede er godkjent av REK; Ferdig utfylt melding sendes automatisk til godkjenning@ous-hf.no. Utlevering til helseforskning Før utlevering av helse- og personopplysninger til eksternt ledet helseforskningsprosjekt kan gjennomføres, skal melding sendes til Personvernombudet ved OUS

Godkjenning av medisinsk og helsefaglig forskning - Det

 1. Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal vurdere om forskningsprosjekt er etisk forsvarlig å gjennomføre. Ved all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, biologisk materiale eller helseopplysninger, skal det søkes om forhåndsgodkjenning fra REK
 2. Alle prosjekter som søker om data fra Tromsøundersøkelsen må ha egen REK-godkjenning. Dette innebærer at ingen nye prosjekter omfattes av Tromsøundersøkelsens REK-godkjenning. For prosjekter hvor en anonymisert fil skal brukes, eksempelvis enkelte mastergradsprosjekter, er ikke egen REK-godkjenning påkrevd
 3. Dersom prosjektet omfatter genetiske undersøkelser eller utprøving av medisinsk teknisk utstyr, skal det innhentes godkjenning fra Helsedirektoratet. Er du i tvil om et prosjekt er fremleggelsespliktig for REK, eller om det er kvalitetssikring eller annen form for forskning, skal spørsmålet forelegges REK i eget skjema

Forskerstøtt

Da korona-pandemien var et faktum, innførte regionale (REK) og nasjonal (NEM) forskningsetisk komité for medisin og helsefag hastebehandling av relevante Covid-19-prosjekter. Så langt har regionale komiteer hurtigbehandlet 54 søknader. Den nasjonale komiteen har foreløpig ikke mottatt aktuelle klagesaker Selv om REK anser et fremlagt prosjekt for å være kvalitetssikring og derfor ikke skal godkjennes av komiteen, avgjør ikke REK den endelige formaliseringen av et prosjekt. Dialogen føres da videre mellom prosjektleder og Personvernombudet, som tar stilling til hvilken rettslig regulering prosjektet er underlagt

REK Midt har gjort fem hastevedtak så langt og er straks ferdige med to til. Ifølge Eikemo var ett av prosjektene svært omfattende og arbeidskrevende, og ville vanligvis blitt delt opp i tre eller fire prosjekter REK skal derimot godkjenne hver enkelt delstudie som baserer seg på opplysningene i registeret, og som er medisinsk- og helsefaglig forskning. Opprettelse av registeret forutsetter derfor personvernombudets tilråding, og i flere tilfeller konsesjon fra Datatilsynet Alle prosjekter som faller innunder helseforskningsloven skal få en forskningsetisk vurdering av REK før igangsettelse. Ahus har i tillegg et selvstendig ansvar for å påse at personvernet og informasjonssikkerheten blir ivaretatt i henhold til personopplysningsloven

Hva er en forskningsprotokoll og hvorfor er den nødvendig

9 Meldeplikt til REK for godkjenning§9 Alle prosjekt om forskning på mennesker skal godkjennes §2 Også identifiserbart humant biologisk materiale. Registerdata kobles dersom forsøksperson initielt ga samtykke , derfor er samtykket innhold viktig Bruk av journaldata som del av vanlig etablert behandlingsprosedyre er ok, men ikke når du skal forske p REK-prosjekter i Cristin Prosjekter blir nå automatisk overført fra REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) til Cristin prosjektkatalog. Det gjelder også prosjekter registrert tilbake i tid. Men datakvaliteten på de eldre registreringene kan av forskjellige grunner være varierende Prosjekter fra REK. Informasjon om prosjekter som har fått godkjent søknad hos REK (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) vil automatisk bli overført til RETTE. REK har møter ca. en gang i måneden, og prosjektinformasjonen blir overført til RETTE i det de blir godkjent og publisert i Cristin Lokalt produsert mat, uten mellomledd. REKO-ringen er en enkel salgskanal hvor kundene kan handle direkte fra lokale matprodusenter, mens produsentene på sin side kan annonsere og selge varer fra egen produksjon via ringens felles gruppeside. Kundene forhåndbestiller varer via ringens felles Facebook-side

Vurderingen fra REK/NSD bygger på prosjektbeskrivelsen og vil derfor normalt angi hvor lenge opplysningene kan beholdes. Data som lagres etter prosjektslutt kan være i anonymisert eller avidentifisert form. Det finnes mange tekniske løsninger, og ofte tegner hvert enkelt prosjekt en lagringskontrakt med en samarbeidspartner, for eksempel med. Hvis det skal gjøres vesentlige endringer i prosjektet, skal det sendes søknad til REK / melding til NSD. Endringene kan ikke settes i verk før REK/NSD har gitt tilbakemelding. Samtykke # Deltakelse i forskningsprosjekter hvor personopplysninger ikke behandles anonymt, skal som hovedregel være basert på et dokumentert samtykke fra deltakerne Prosjektet er godkjent av REK-Nord (REK Nord 123324, mars, 2020). Data fra deltakerne blir behandlet med høyeste datasikkerhet i henhold til UiB, Regional etiske komiteer og norsk personvernerklæringer. Samtykke finnes her Hvor lang tid og hvilke spørsmål? Det vil ta deg mellom 15-20 minutter å svare

Prosjekt med legemiddel Kliniske forskningsprosjekter med firma-initierte legemiddelutprøving . Du trenger følgende godkjenninger: 1. Godkjenning fra Statens Legemiddelverk (SLV) 2. Godkjenning fra Regional Etisk Komite (REK) 3. Godkjenning fra forskningssjef ved Sørlandet sykehus: Søknadsskjema for datainnsamlin • Prosjektet er tilrådd av REK spesifikt for akuttsituasjoner. • Tidligere relevante og kjente henblikk på forskere og de regionale forskningsetiske komiteene ( REK ) og tar sikte på å gi veiledning og konkrete anbefalinger Prosjekter som kvalifiserer for rådføringsplikt med personvernombud, vil bli videresendt til NSD, som bistår UiB med personvernrådgivning. Du logger på hos NSD, og legge inn prosjektinformasjon i meldingssystemet til NSD. Prosjektet vil senere bli hentet inn i RETTE fra NSD sitt meldingsarkiv. Helseforskningsprosjekter må først søke REK Introduksjonskurs REK 2017 Se program og meld deg på her! Introduksjonskurs for komitémedlemmer i REK , 2017 Tid: 22.-23. mai Historikk Knut W. Ruyter 11.40 - 12.10 Hva vil det si å ha et REK -verv Prosjektet har fått godkjenning fra REK (2018/1124/REK Sør-Øst). Prosjektet er også godkjent av Personvernombudet ved OUS (Ref. 4410164). Forskningsdata overføres fra lokal avdeling til PVO-tildelt sikkert lagringsområde for forskningsdata ved OUS i avidentifisert form. Alle data anonymiseres ved fullført tilbakemelding

Prosjekt Tankekraft - et livsmestringsprogram - prosjektbeskrivelse Publisert 01.08.2018 Oppdatert 20.11.201 Prosjektet er tidligere vurdert av REK helse sør-øst A, saksnummer 2015/1353a, og ble godkjent på vilkår å utvide informasjon til deltakerne. Forskjellen mellom søknaden i 2015 og denne er at deltakerne skal rekrutteres på en helt annen måte Prosjektet går nå i gang med identifisering av caser (unge samiske menn som er døde i selvmord) på svensk side av Sápmi, og etter dialog om rekrutteringsmetode med REK også på norsk side. Så langt har det primært vært arbeidet med planleggingen av hvordan vi skal få oversikt over caser samt rekruttering av informanter (etterlatte og berørte)

Generelle krav - Norges forskningsrå

REK har kompetansen til å vurdere fritak fra taushetsplikten i omsøkte prosjekt,jf. forskrift av 2. juli 2009 nr. 989 om delegering av myndighet til den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk etter helsepersonelloven § 29 første ledd og forvaltningsloven § 13d første ledd Forsøk å tenke på hvordan prosjektet ditt er relevant for den ordningen du søker og få særlig fram de sidene av prosjektet som er i tråd med formålene til støtteordningen (en konsekvens av dette er at du kanskje må skrive en litt forskjellig prosjektbeskrivelse/søknad til Kulturrådet og til kommunen eller en privat sponsor, fordi hver av instansene vil ha forskjellig motivasjon for. Prosjektbeskrivelse (revidert av REK) Formålet med prosjektet er å undersøke hvilke nøkkelfaktorer relatert til kvalitet ved barnehagen som kan fremme god psykisk helse, livskvalitet og skoleprestasjoner hos barn. Forskning i utlandet og i Norge har vist at barnehagekvalitet kan påvirke barns psykisk helse og utvikling MoBaTann er behandlet og godkjent av Regional etisk komité (REK) med prosjektnummer 189. Deltakerne i MoBaTann er alle deltakere i MoBa-studien. Gjennom sin deltakelse i MoBa har deltakerne samtykket til forskningen som gjennomføres på melketennene. Takk. En stor takk til alle barna som har sendt inn melketennene til MoBaTann REK kan vise til: IATA-koden som brukes for begge flyplassene i Reykjavík på Island. Flyplassene etter størrelse: Keflavík internasjonale lufthavn (KEF) Reykjavík lufthavn (RKV) Forkortelse for De regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

Prosjekt - Cristi

Det aktuelle prosjektet er en del av The Autism Birth Cohort study (ABC-studien), som tidligere er godkjent av REK (REK-saksnummer S-3228). ABC-studien er igjen en delstudie i Den norske mor og barn-undersøkelsen (REK-saksnr. S-95113). Prosjektet omhandler laboratorieanalyser av plasmaprøver fra MoBas biobank Prosjektleder skal sørge for at prosjektet gjennomføres i henhold til forskningsprotokollen REK har godkjent. Prosjektleder skal sende ny søknad til REK ved vesentlige endringer. Hva som regnes som vesentlige endringer defineres nærmere i Helseforskningsloven. Nytt samtykke må som hovedregel innhentes ved vesentlige endringer, jf. § 15 REK-Vest prosjekter hvor UiB er forskningsansvarlig. Samme saks struktur gjelder for prosjektene enten det er REK Sør-Øst eller REK - Vest. Fra og med 2016 opprettes det én saksmappe pr. REK-prosjekt. Alle dokumenter i prosjektet skal legges på samme ePhortesak. Sakseierskapet legges på fakultetet og restansene legges ufordelt på.

Prosjekt - TvangsFors

Endringer i prosjektet: Hvis du skal gjøre endringer i prosjektet i forhold til de opplysningene som ligger til grunn for personvernombudets vurdering, skal dette meldes til NSD via endringsskjema. Skjema for søknad om godkjenning av prosjektendring og mer informasjon om søknad finnes på saksportalen til REK Alle prosjekter som faller under Helseforskningsloven må sende prosjektsøknad til de Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Når et prosjekt blir godkjent, blir det automatisk sendt til prosjektkatalogen i Cristin. Det sendes samtidig en e-post til prosjektlederen med lenke til prosjektet

Registreringsprosedyre for nytt TSD-prosjekt

REK deltar nå i Voluntary Harmonisation Procedure (VHP pluss) i samarbeid med Statens Legemiddelverk (SLV) NorCRIN trekkes frem som viktig for øke antall kliniske studier i Norge! Søknadsprosessen for kliniske utprøvinger harmoniseres i løpet av 2021 - VHP og VHP+; I dag feirer vi International Clinical Trials Day Flere Phd-studenter jobber i prosjektet. Godkjenning: Prosjektet er godkjent hos REK og NSD. Økonomi og finansiering: Prosjektet har et totalbudsjett på ca 10,7 mil NOK. Oslofjordfondet finansierer 4 mill NOK, USN ca 6 mill, næringslivet 0,2 og kommuner 0,5 mill. Tidsramme: 3-årig prosjekt med oppstart 1.1. 2019 Dette innebærer at prosjektet gjennomføres i henhold til den protokoll som er godkjent av REK og at det leveres sluttmelding når prosjektet enten er ferdig eller når man terminerer det. Internkontroll innebærer at det utarbeides normative beskrivelser, oversikter og rutiner for forskningsvirksomheten, som gjør at man kan avdekke avvik fra normen Et annet viktig poeng knyttet til om prosjekter skal godkjennes av REK eller kun meldes til NSD, er graden av helseopplysninger prosjektet inneholder. I 2018 kom det en utvidet personvernlov knyttet til EUs GDPR (General Data Protection Regulations) (4, 5)

Planlegge og gjennomføre helseforskningsprosjekt - Wiki

Prosjektet skal søke til REK for godkjenning. Prosjektgruppe . Prosjektet vil gjennomføres av Mastersudent i Helsevitenskap June Andenæs. Post-doktor/lege Lene Aasdahl er veigleiar. Aud Ramberg er kontaktperson for Friskgården Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har vurdert prosjektet, og har gitt forhåndsgodkjenning [REK saksnummer 2020/33032] Etter ny personopplysningslov har databehandlingsansvarlig Forsvarets sanitet (FSAN) og prosjektleder Hans Jakob Bøe et selvstendig ansvar for å sikre at behandlingen av dine opplysninger har et lovlig grunnlag Formål 2 - Prosjektet er også fremleggspliktig for REK når: Forskningsvirksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap om helse og sykdom», se helseforskningsloven § 4 a). Opprettelse av helseregistre som er et ledd i et konkret medisinsk- og helsefaglig forskningsprosjekt Det aktuelle prosjektet besto initialt av to delstudier, Status pr i dag: Intervensjonsstudien har allerede blitt behandlet i REK og godkjenning foreligger, REK nr 2016/1604. Vi har fått lisens til bruk av intervensjonsprogrammet og når driftsmidler foreligger mtp på å få gjennomført MRI,.

Elektiv induksjon av fødsel Tittel vil bli endret på nytt prosjekt til Induksjon av fødsel på relativ indikasjon.En randomisert kontrollert studie. Vi har ikke kommet i gang med prosjektet. Søknad til REK ble ikke godkjent slik det var planlagt med inklusjon av friske gravide kvinner i svangerskapsuke 38-39 Prosjektet er vurdert og godkjent at Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) nummer 40739 og fått fritak fra å innhente aktivt samtykke fra de registrerte. Det har blitt foretatt en personvernkonsekvensutredning (DPIA) i samarbeid med Norsk Senter for forskningsdata (NSD) nummer 204751 Prosjektet er ikke meldepliktig verken hos NSD eller REK Nord Prosjektet er meldepliktig til NSD Nei Prosjektet er meldepliktig til REK Nord eller NSD Ja Ja Prosjektet skal være i tråd med retningslinjer definert av relevant Forskningsetisk komité (Medisin og helse, Naturvitenskap o 05.05.2015: Leder - Skal man søke regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) om godkjenning av prosjekter der man samler inn anonyme data til medisinsk og helsefaglig forskning? Du er psykiater og forsker på seksuelle overgrep og mental helse Helsetilsynet mener REK burde ha blitt varslet om at Mysterud og Laane skulle delta i prosjektet og at forskerne ikke oppga at forskningsmetoden mikroskopi skulle benyttes i prosjektet. Paragraf.

Den nasjonal forskningsetiske komité for medisin og

Prosjekt #2053522 - Effekter av Hverdagsgledekurset - Cristi

 1. Prosjektet som støttes av Helse Vest, er blitt klarert i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Prosjektet har fått konsesjon fra Datatilsynet og opprettelse av forskningsbiobank er godkjent av Helsedirektoratet
 2. Du vil få beskjed om at et prosjekt er importert til RETTE fra NSD. Dersom det er søkt REK om godkjenning av forskning vil basisinformasjon om prosjektet overføres til RETTE når prosjektet er godkjent hos REK. Du vil motta en mail om at du må supplere med opplysninger i RETTE, så registreringen blir komplett. REK
 3. Fremla prosjektet «Slik vi vurderer det, faller formålet for prosjektet utenfor helseforskningsloven, og prosjektet er dermed ikke fremleggelsespliktig overfor REK», heter det i fremleggingsvurderingen om prosjektet, fra Kreftregisteret til REK

Regional forskningsetisk komité og Personvernombudet for

Den er godkjent av REK-Nord. Prosjektet samarbeider med Senter for Fremragende Lærerutdanning (ProTed). Klikk her for å se en video av lanseringen i 2012 (1t 11 min). Innsamling av data fra skolene ble avsluttet våren 2018, men analysen av datamaterialet vil fortsette noen år Prosjektet fikk også avslag fra regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), som alle medisinske forskningsprosjekter i Norge må ha godkjenning fra, samt fra klageinstansen NEM (Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin og helsefag)

All bruk av opplysninger fra Sykehuset Innlandet til eksterne prosjekter skal også godkjennes av vårt personvernombud. Samtykke. Prosjektleder må innhente samtykke fra forskningsdeltagere før de inkluderes i prosjektet, dersom dette er et vilkår fra REK og/eller personvernombudet Prosjektet er godkjent av REK (regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk) og vil halde fram til 2024. Prosjekt: Behandling av obstruktivt søvnapnesyndrom. Pasienter med OSAS får tilbod om behandling i form av CPAP, apneskinne og/eller operasjon REK - helseopplysninger; Prosjektleder må sette seg inn i rutiner og retningslinjer for det respektive prosjektet. Gratis nettbasert kurs i helseforskningsloven. Prosjektleder har ansvaret for å avklare alle nødvendige etiske godkjenninger med NSD og/eller REK. NSD kan brukes til rådgivning før man søker REK om godkjenning av prosjekter prosjektet. vi. Vesentlige endringer i prosjektet skal meldes REK. Hva som regnes som vesentlige endringer er definert i lovens §11 og §15. vii. Prosjektleder skal ha tilgang til alle forskningsdata som prosjektet omfatter. Dette er avgjørende for at prosjektleder skal være i stand til å ivareta sine lovbestemte plikter. viii Opprinnelig prosjektbeskrivelse for ph.d.-prosjektet med fremdriftsplan; Kopi av eventuelle godkjenninger. Både søknader og svar på godkjenning(er) samt saksnummer hos REK/andre instanser skal vedlegges. Komiteen må i tillegg motta evalueringskomiteens oppgaver (se nedenfor) og skjema for midtveisevaluering (protokollen) (docx

Søknad til nye prosjekter med formål forskning skal sendes til helsedataservice. Har du spørsmål, kontakt service@helsedata.no. Ved prosjektendringer, ønske om opplysninger for nye perioder for etablerte prosjekt eller om det ønskes opplysninger til formål administrasjon og styring, sendes forespørsel om dette til Helsedirektoratet REK deltar nå i Voluntary Harmonisation Procedure (VHP pluss) i samarbeid med Statens Legemiddelverk (SLV) Publisert 25. september 2020 VHP+ er en prøveordning for å øve seg på en samlet vurdering fra etikkomiteer og legemiddelmyndigheter Prosjektet er forhåndsgodkjent av Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Status på prosjektet Prosjektet har medio september 2020 gjennomført fem store prøvetakingskampanjer, hvorav to offshore og tre på landanlegg Dersom endringene av prosjektet er så store at det må anses å være et helt nytt prosjekt, kan den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk bestemme at det må søkes om forhåndsgodkjenning etter § 9, jf. § 10, på nytt. Departementet kan gi forskrifter om krav til saksbehandlingen og om saksbehandlingsfrister

Prosjekt #2053256 - Hverdagsglede for alle i Bærum - Cristi

 1. Søknaden til REK med tilhørende forslag til prosjekt ble dermed vår prosjektoppgave i stedet for praktisk utførelse. Denne søknaden vil kunne brukes som en mal ved senere prosjekter innen samme tema som krever godkjenning fra REK. Det første vi gikk i gang med var å sette oss inn i hvilken type informasjon REK ønsker. V
 2. eksempel REK godkjenning eller oppdatering av opplysninger. Alle nye prosjekter som søkes inn til REK Nord registreres fortløpende inn i FAS slik at vi har bra oversikt over nye prosjekter som faller inn under helseforskningsloven, fra 2010. Registreringen er likevel ikke komplett og kvaliteten på dataene om det enkelte prosjekt i FAS kan bl
 3. Ønsker å opprette prosjekt for behandling av sensitive personopplysninger Forutsetning. Prosjektleder har REK-/NSD-godkjenning for å behandle sensitive personopplysinger Fremgangsmåte. Prosjektleder oppretter sak i problemdatabasen (bs.uib.no) og beskriver behov; IT-avdelingen kartlegger behov i sammarbeid med prosjektlede
 4. HUNT-prosjektet er kun mulig med støtte og tillit fra befolkningen i Nord-Trøndelag, og HUNT forskningssenter ønsker å opprettholde høye etiske standarder. Alle prosjekt som bruker HUNT-materiale er innenfor rammene av Helseforskningsloven og er godkjent av et Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK)
Månedens Kvalitetsklubb September - Norges FotballforbundUtvekslingsdagen ved Det medisinske fakultet | DetNytt Horisont 2020-prosjekt til Universitetet i BergenHuset på Bergheim: Utviding av gang og ny trapp

REK Cristin. prosjekter og biobanker Allerede godkjente prosjekter Rapporter Personer og institusjoner Godkjent prosjekt Godkjent biobank (Under utvikling) Godkjent biobank. Biobank-registeret. Helsevisningsportal NY •Formålet med prosjektet er å etablere en samlet oversikt over forskning p Det er mye du skal tenke på når du skal skrive og levere masteroppgaven. Her finner du oversikt over formelle krav og ressurser til hjelp i oppgaveskrivingen. Du finner også informasjon om kvalitetssystemet for forskning som du som prosjektmedarbeider i masteroppgaveprosjektet må forholde deg til Prosjekter med aktiv PhD-kandidat . The Effects of Insulin and Insulin-related Characteristics, and Short-Term Low-glycemic and High-glycemic Carbohydrate lntervention on Breast Cancer Proliferation (REK: 2015/1445, ID:59) PI: Håvard Søiland ; Co-PI: Emiel AM Janssen; ph.d.-kandidat: Tone Hoel Lende (SUS/UiB), PhD (ikke stipend Dersom ein er usikker på om prosjektet fell under myndet til REK, kan ein sende framleggsvurdering. Nytt etter innføring av GDPR i personopplysingslova (frå 1 juli 18) er at REK ikkje kan godkjenne bruk av persondata; men dei kan gje råd. Lenke til REK: https://rekportalen.no/ Formell godkjenning til å behandle personopplysninga Prosjektet skal forankres i forskningsansvarlig institusjon før: medisinsk og helsefaglig forskning på mennesker, humant biologisk materiale (forskningsbiobank) eller helseopplysninger påbegynnes. søknad sendes til REK (forskningsansvarlig institusjon skal oppgis i søknaden). Prosjektet skal være godkjent av REK før oppstart

 • Male vedovn.
 • Falkenstein sachsen.
 • Fdp rechter als cdu.
 • Lipgloss test 2016.
 • Essensiell tremor operasjon.
 • Une rencontre resume.
 • Lindesnes havhotell åpningstider.
 • Biometrische passbilder rossmann.
 • Symfysen smerter.
 • Une rencontre resume.
 • Forente arabiske emirater ambassade norge.
 • Meteo vienna.
 • Clubhotel riu funana santa maria.
 • Grey movie.
 • Baden württemberg ticket ic.
 • Kronisk urtikaria.
 • Bilforsikring kalkulator dinside.
 • Forskjell på 1 og 3 fase.
 • Partner pwc lønn.
 • B&w zeppelin test.
 • Alpensalamander steckbrief kinder.
 • Phenibut kjøp.
 • Spain royal family.
 • Water park gran canaria.
 • Tiny audio c5 feilsøking.
 • Verdens beste pad thai oppskrift.
 • Kort hår til kvinder over 60.
 • Verkaufsoffener sonntag cham 2018 frey.
 • Oberschenkelbruch operation dauer.
 • Fallout 4 fallen hero.
 • Profeten film.
 • Ausmalbilder tweety.
 • Haarshop bielefeld jahnplatz.
 • Estetiske og rituelle uttrykk i kristendommen.
 • Manuela kjeilen.
 • Audi a7 2018 price.
 • Leilighetshotell oslo.
 • Pleco malle.
 • Großenhain weihnachtsmarkt 2017 öffnungszeiten.
 • Vw treffen 2018 nrw.
 • Sido 30 11 80 bedeutung.