Home

Ssb luftfart

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet. Lufttransport - kvartalsvis - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Statistisk sentralbyrå publiserer tall for CO2-utslipp fra innenriks luftfart i statistikken Utslipp til luft. Utslippsberegningene i statistikken tar utgangspunkt i salg av drivstoff til luftfart (flybensin og jetparafin) fra Salgsstatistikken for petroleumsprodukter, og dekker alle typer flygninger innenriks i Norge

Luftfart. Makro. Markedskommentarer. SSB omtaler selv tallene som «fremdeles svake», og trekker særlig frem svake ordretall og høy usikkerhet. Pessimismen er imidlertid mindre utbredt enn i forrige kvartal, men fortsatt tror industrilederne på videre nedgang i fjerde kvartal Dette krever omfattende tiltak i alle sektorer, inkludert luftfart. Klimagassutslipp fra flytrafikken. Klimagassutslippene fra all innenriks sivil luftfart tilsvarte ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2017 (siste offisielle tall) 2,1 prosent av samlede innenriks utslipp (1,1 av totalt 52,7 millioner tonn)

KLIMAGASSUTSLIPPENE I INNENRIKS LUFTFART Klimagassutslippene fra all innenriks sivil luftfart tilsvarte ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2017 (siste offisielle tall) 2,1 prosent av samlede innenriks utslipp (1,1 av totalt 52,7 millioner tonn CO 2-ekvivalenter). Det er disse utslippene som er omfatte Offisiell norsk statistikk. Her finner du flere tall og mer detaljerte data som kan sammenstilles til egne tabeller og lastes ned i ulike format Godkjenning Organisasjoner, luftfartøy, materiell og personer som skal ha adgang til norsk luftfart må kontrolleres og godkjennes av Luftfartstilsynet. Vi gjør dokumentgransking, testing og inspeksjoner Norges utslipp av klimagasser var i 2019 på 50,6 millioner tonn CO 2-ekvivalenter, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er 0,9 millioner tonn lavere enn i 1990, en nedgang på 1,7 prosent. Norges klimagassutslipp ble redusert med 3,1 prosent i 2019 sammenlignet med 2018. Utslippene har falt de siste fire årene

Lufttransport - kvartalsvis - SSB

Økte utslipp fra innenriks luftfart - SSB

Her er finanskalenderen for torsdag 29. oktober. RESULTATER: Eilert Hanoa, adm. direktør i Kahoot, legger frem kvartalstall i dag torsdag Ifølge SSB var den typisk norske reisen en kort innenlandsreise. Og i vårt eget land foretrekker vi å kjøre bil. Når vi reiser utenlands er det fly som er den soleklare vinneren

Utslipp av forsurende gasser og ozonforløpere - årlig

Transport og reiseliv - SSB

 1. I uke 41 var eksportprisen for fersk laks 48,58 kr per kilo. Det er en nedgang på 2,5 prosent sammenlignet med uken før. Av grafen nedenfor ser vi at prisene er på sitt laveste sammenlignet med de to foregående årene. Utviklingen i lakseeksportprisen har også holdt seg noenlunde flat siden.
 2. Read the latest magazines about Luftfart and discover magazines on Yumpu.co
 3. Luftfart er en viktig del av transporttilbudet i Norge, og til og fra utlandet. Næringen er internasjonal og i stor grad regulert gjennom internasjonale regler og avtaler. Samferdselsdepartementet har ansvar for rammevilkårene for luftfarten i Norge

Bedre konjunkturtegn fra SSB Finansavise

 1. Luftfart er en betydelig næring i Norge, Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) var det 2,3 millioner passasjerer ved avgang og ankomst til norske flyplasser i annet kvartal 2020
 2. Utslippene av klimagasser i Norge gikk ned 3 prosent fra 2018 til 2019. I fjor var de på 50,6 millioner tonn, noe som er det laveste i landet siden 1993
 3. Økte utslipp fra innenriks luftfart. CO2-utslipp fra innenriks flytrafikk økte med 3 prosent fra 2017 til 2018. Hovedårsaken var flere reisende mellom norske flyplasser, viser nye tall fra SSB
 4. Transport er den største kilden til klimagassutslipp i Norge, og står for 30 prosent av utslippene. Veitrafikk bidrar mest
Utslipp av klimagasser - årlig, endelige tall - SSB

Luftfart. Makro. Markedskommentarer. Tidligere i dag viste sesongjusterte tall fra SSB at norsk industriproduksjon falt 0,5 prosent fra august til september. I tredje kvartal var produksjonen likevel opp 3,0 prosent fra kvartalet før Sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at industriproduksjonen falt 0,5 prosent fra august til september. I perioden juli-september var industriproduksjonen opp 3,0 fra tremånedersperioden før. Det var ifølge SSB metallvareindustri som bidro mest til nedgangen i september, etterfulgt av næringsmiddelindustrien Klimagassutslippene fra all innenriks sivil luftfart tilsvarte ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 2017 2,1 prosent av samlede innenriks utslipp. Det er disse utslippene som er omfattet av Kyotoprotokollen og som rapporteres i SSBs statistikk om klimagassutslipp fra norsk territorium. Dette prinsippet anvendes i alle land

Klimagassutslippene flater ut - SSB

Luftfartens utslipp - Avino

 1. Utslipp til luft fra norsk luftfart - Statistisk sentralbyr
 2. De siste tallene fra SSB og NAV viser at arbeidsledigheten sannsynligvis har nådd toppen. Prognosene for de neste årene viser en positiv utvikling. Dette er gledelig Les mer: Stafo Luftfart har endret navn til Delta Luftfart. 01.01.2016 gikk Stafo Luftfart ut av STAFO og inn i Delta. Delta er en organisasjon i YS. Les mer
 3. Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen
 4. nelige forbruksutgifter for ulike typer hushold. Her kan få et overslag over hva det koster å leve på et rimelig forbruksnivå for din husholdning, og du kan regne ut ditt eget budsjett.
 5. Konsumprisindeksen - kalkulator. Her kan du regne ut prisendringer frå måned til måned. Gå til tjeneste
 6. Bebygget areal (herunder veier) utgjør bare nesten 2 prosent. Knapt 4 prosent av arealet er jordbruksareal og 37 prosent skog. Ferskvann og breer utgjør 7 prosent, mens de resterende 50 prosentene er fjell, vidde og myr
 7. Klimagassutslipp luftfart Utslipp til luft - årlig, endelige tall - SS . Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet ; FNs organisasjon for sivil luftfart (ICAO) vedtok i dag å etablere en ordning for å kjøpe utslippsreduksjoner fra andre sektorer som et bidrag til å nå.

Kode Verdi; eks.alle: Eksport i alt: eks.varer ¬ Eksport av varer (FOB) eks.olje ¬¬ Råolje og naturgass, eksport: eks.skip ¬¬ Skip, eksport: eks.oljevir Samlet sett utgjorde utslippene fra innenriks luftfart i underkant av 3 prosent av de totale utslippene av CO2 fra norsk territorium i 2018. En stor del av økningen skyldes flere passasjerer på flygninger mellom byene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø, skriver SSB om tallmaterialet AVINOR OG NORSK LUFTFART 13 Trafikkprognoser Sterke drivkrefter som utviklingen i økonomi, næringsutvik-ling, handel og befolkning trekker i retning av økt flytrafikk. Befolkningen i Norge ventes å øke fra 5,2 mill i 2016 til 6,3 mill innbyggere i 2040 (SSB) og fører i seg selv til økt flytrafikk. I tillegg kommer inntektsveksten

Hovedårsaken er en økning i utslipp fra luftfart, sjøfart, fiske og anleggsdiesel. En annen viktig årsak er at innblanding av palmeoljebasert biodrivstoff til veitrafikken ble kraftig redusert. Det totale salget av bensin og diesel gikk ned, men fordi en mindre andel av dette var innblandet biodrivstoff fra palmeolje, gikk likevel utslippene fra veitrafikk opp Kilde SSB De samlede klimagassutslipp knyttet til reiseliv var i 2018 3,6 millioner tonn CO 2. Luftfart har vokst mye de siste 20 årene, og spesielt har ferie og fritidsreiser vokst mye de siste ti årene. Nordmenns fritidsreiser med fly var omtrent på samme nivå i 2018 som i 2013 Innenriks luftfart slapp ut rundt 1,3 millioner tonn CO₂ i 2018, ifølge SSB. I tillegg flyr nordmenn tradisjonelt mye utenlands. - Flybransjen står for betydelige klimautslipp Luftfart. Vekst i flytrafikken. (SSB) viser en økning på 3,2 prosent fra samme kvartal året før. 2018-tallet er 6 prosent høyere enn tallet for andre kvartal fem år tidligere Miljødirektoratet - Norske Utslipp. Utslipp til luft og vann og generert avfall fra ulike samfunnssektorer, inkludert årlige utslipp fra virksomheter med rapporteringsplikt til Miljødirektoratet og Fylkesmannen

SSB: Klimautslippene økte i 2018. msn nyheter. levert av Microsoft News. nettsøk. Gå til navigasjon; Gå til innhold; Hopp over til bunntekst; Logg p. Klimakvoter er et virkemiddel som gjelder for sektorene landbasert industri, offshoreanlegg og luftfart. Fra 2013 vil rundt 90 prosent av klimagassutslippene fra norsk industri være omfattet av kvoteplikt. Det er primært utslippene av karbondioksid (CO2) som reguleres gjennom klimakvoter, samt utslipp av lystgass (N20). luftfart. høringen. hilsen t Scheel direktør Finansdepartementet 6‹, mamssb.no ssb@ssb.no 00 MVA. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Justis- og beredskapsdepartementet lovavdelingen@d.dep.no Oslo, 15.06.2012 Deres ref.: 201202868 EP TOF/mk, Vår ref.: 12/633 Saksbehandler: Dan Gallefos Det til tross for at piloter er blant desidert lønnsledende yrker i Norge med over én million kroner i snitt, ifølge SSB. Fast turnus: 50-60 prosent av SAS-pilotene har en fleksibel turnus og vet først 14 dager før en ny måned hvilke dager de jobber og hvilke de har fri. Som direktør i NHO med luftfart som ansvarsområde,. Evenes kommune, Postboks 43, 8539 Bogen i Ofoten | Telefon: 76 98 15 00 | Telefaks: 76 98 41 61 | Besøksadresse: Bergvikveien 11, 8533 Bogen i Ofoten | E-post: | Org.

SSB valgte å avvikle statistikken av kvalitetshensyn, og Miljødirektoratet fikk deretter i oppgave av Klima- og miljødepartementet å få på plass forbedrede tall. Utviklingsfasen av prosjektet pågikk fra 2016 til første kvartal 2019, og ble gjennomført i samarbeid med KS - kommunesektorens organisasjon. SSB Prosentvis følger luftfart og sjøfart nærmest i utsliputtene, med henholdsvis 6 og 4 prosent. Det skyldes mindre bruk av jetparafin og marine gassoljer. Olje og gass størst. Eneste felt med en utslippsøkning er «oppvarming i andre næringer og husholdninger», som er opp 93.200 tonn Luftfart Passasjerer etter flyplass. 2009-2019 (Utvikling, Benchmarking og Sammenlikning) Trafikkmønster mellom norske flyplasser. 2019 Utvikling i trafikkmønster mellom norske flyplasser. 2011-2019 Jernbane Passasjerer etter banestrekning. 2012-2018 : Transport > Om innholdet: Transport er uløselig knyttet til reiseliv og turisme

Også utslippene fra luftfart, sjøfart, fiske og motorredskaper økte i 2018, skriver SSB. I 2017 var de norske utslippene av klimagasser 52,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at de norske klimagassutslippene var 0,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter lavere i 2016 enn i 2015. Til sammen ble det sluppet ut 53,3 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium, en nedgang på 1 prosent. Nedgangen er størst innenfor veitrafikken, noe Frps finanspolitiske talsmann, Helge André Njåstad, beviser at regjeringens avgiftspolitikk. LUFTFART VOKSER FRA 50 TIL 70 MILLIONER PASSASJERER Avinor -terminalpassasjerer 1981-2028* * 1981-2013: Offisielle tall 2014-2028: Prognose-€10,0 €20,0 €30,0 €40,0 €50,0 €60,0 €70, Byggekostnadsindeks - beregn kostnadsendring. Med denne kalkulatoren kan du finne ut hvor mye byggekostnadene for et byggeprosjekt har økt fra måned til måned Også ledere i luftfart, energi og elektro, bygg, håndverk, anlegg og bergverk ligger høyt, med gjennomsnittlige årslønner på mellom 607.400 og 657.400 kroner i året. Det viser undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer. Over 2900 medlemmer av organisasjonen Lederne svarte på spørsmål om deres lønnsnivå. Les også: Tre trinn til høyere.

Miljødirektoratet har i 2018 publisert ny og forbedret statistikk for klimagassutslipp i Oslo for årene 2009 til 2016. Statistikken er utarbeidet i samarbeid med SSB. Beregningene er mer detaljerte, samtidig som utslipp fra skipsfart og luftfart nå også er inkludert. Miljødirektoratet jobber kontinuerlig med å videreutvikle. LUFTFART: Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug mener det trengs et nytt initiativ for å sikre at Norwegian overlever krisa. I går møtte Sylvi Listhaug, Jon Georg Dale og Bård Hoksrud fra Frp toppledelsen i Norwegian. I dag skal de møte fagforeningen Parat. Målet med møtene er å høre Norwegians tanker om hva som må til for å berge selskapet

Statistikkbanken - SSB

 1. Du finner 16593 ledige stillinger på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge
 2. Luftfart Vekst i flytrafikken Antall Trafikktall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en økning på 3,2 prosent fra samme kvartal året før. 2018-tallet er 6 prosent høyere enn tallet for andre kvartal fem år tidligere
 3. Bakgrunn Datagrunnlag > Beskrives her - med lenker til SSB Oppdateringer > Neste oppdateringer Modultyper > Moduler med andre perspektiver Mobil og nettbrett > Brukertips for mobil finner du her Kontakt oss > Her finner du kontaktinformasjoner Samferdsel > Om innholdet Modulene under Samferdsel belyser blant annet struktur og utvikling i kjøretøybestand og biltetthet
 4. Logg inn til din konto. Brukernavn * Passord
 5. SSB: Veksten i norsk økonomi vil gå saktere fremover. Utviklinga i internasjonal luftfart fortel den same. Statleg eigarskap i dei fleste europeiske flaggberande selskap er avvikla,.

Det ble sluppet ut 0,4 prosent mer klimagasser i Norge i 2018 enn året før, viser foreløpige tall fra SSB. Naturvernforbundetr krever en klimakrisepakke Arbeidstilsynet fører statistikk over arbeidsskadedødsfall som inntreffer innen Arbeidstilsynets forvaltningsområde og er begrenset til det landbaserte arbeidslivet i Norge. Arbeidsskader som finner sted offshore, til havs, eller i forbindelse med luftfart inngår ikke i Arbeidstilsynets register

Video: Luftfartstilsyne

Norges klimagassutslipp - Klimavakten - Energi og Klim

Denne siden viser statistikk over statsansatte for etat (42:8:2:8:5) Departementsområdet Ø - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET LUFTFART UTSA. Departementsområdet til denne etaten er (42) KUNNSKAPSDEPARTEMENTET.; Tips: Du kan sortere en tabell på gitt kolonne (både stigende og synkende) ved å klikke på kolonneoverskriften Nedgangen svarer til ein reduksjon på 1,6 millionar tonn CO2-ekvivalentar, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB). - Vi har no hatt nedgåande utsleppstal fire år på rad. Dette viser at klimapolitikken til regjeringa fungerer, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i ei melding til NTB. Sist tala gjekk opp, var frå 2014 til 2015 då [ Utslippstallene er fordelt på ni ulike sektorer: energiforsyning, industri, olje og gass, oppvarming, veitrafikk, sjøfart, luftfart, annen mobil forbrenning, jordbruk og avfall og avløp. Statistikken omfatter klimagassene CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O). Utslippstallene vises som CO2-ekvivalenter

Opptur på flyplassene - men stadig langt unna 2019-nivåer

 1. - Aktørene i norsk luftfart kan også trekke på mange av de andre generelle ordningene vi har lagt fram, sier Nybø. Norwegian har kalt inn til pressekonferanse klokken 10.30, etter at det ble kjent mandag morgen at regjeringen sier nei til å gi ekstra støtte til Norwegian
 2. Nå er tiden inne for å tenke nytt og samle krefter innen norsk luftfart. Med nye elektriske og hybride små og store fly, vil flygning om få år bli den mest miljøvennlige transportformen. Ifølge SSB vil folketalleti og rundt Oslo bli doblet eller tredoblet i årene fram mot 205
 3. Håp for norsk luftfart. Parat. Statstisk Sentralbyrås (SSB) ferskeste analyse viser at kun 28 prosent av alle foretak som ble etablert i 2013 fortsatt var aktive fem år senere. Aksjeselskapene var klart mest overlevelsesdyktige, med en overlevelsesgrad på 46 prosent..
 4. Statistisk sentralbyrås (SSB) statistikk over støyeksponering og støyplage i Norge beregner støy fra vei, jernbane, luftfart, industri og annen næringsvirksomhet. Støy fra havner er av SSB blitt omtalt som en støykilde «som kan ha stor betydning for den enkelte, men som opprinnelig ikke ble vurdert som [store] nok på nasjonalt nivå til å bli inkludert i støymodellen» ( SSB, 2018 )
 5. istrasjon; Setesdalsmuseet; Visit Norway; Webkamera i Valle; Valle frivilligsentral; Transport i kommunen; Bygdenytt; Kommunevåpen og grafisk profil; Interkommunalt. Setesdal.

Moroklumpene i SSB Finansavise

Siden 1990 har utslippene av klimagasser i Norge har vært ganske stabile, mens skogens opptak av klimagasser har økt Se alle fly GRATIS på vår live flyradar. Siden oppdateres konstant og via vår flyradar kan du se alle flyruter, flyhastigheter, destinasjoner og mye mer NHO er den viktigste aktøren på arbeidsgiversiden når det gjelder lønnsutviklingen i Norge. Annethvert år forhandles det om tariffavtalene. Ønsker du oversikt over hvilke tariffavtaler din bedrift er bundet av? Logg deg på Mitt medlemskap på Arbinn.no Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. Se lønnsstatistikk fra Tekna, en fagforening for sivilingeniører og deg med naturvitenskaplig mastergrad Fagforbundene i LO er landsomfattende organisasjoner som er bygd opp av lokale fagforeninger eller avdelinger. Hvert fagforbund dekker bestemte yrker, næringsgrener eller offentlige etater. 25 fagforbund er tilsluttet LO

Luftfart og klima - Norsk klimastiftels

Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser NHO Luftfart vil i denne sammenheng også påpeke at norsk luftfart allerede er utsatt for en betydelig dobbeltbeskatning gjennom en særnorsk CO 2 avgift på innenlands luftfart. Denne utgjør for 2016 kr 1,08 per liter drivstoff, som gir et avgifts proveny på nærmere 450 millioner kr på årsbasis for den kvotepliktige luftfarten Navnesøk. Her kan du søke på fornavn og etternavn og finne ut hvor mange i Norge som heter dette og hvordan bruken av navnet har vært over tid Kilde: SSB. Sektorvis for deling av CO2-utslippene i Norge i 2013 Olje- og gassutvinning Industri og bergverk Energiforsyning Oppvarming i andre næringer og husholdninger Veitrafikk Inneriks luftfart Sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. Jordbruk Andre kilder 13796 12136 1770 1467 10124 1350 5607 4695 292 Klimagassutslipp luftfart Utslipp til luft - årlig, endelige tall - SS . Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet ; FNs organisasjon for sivil luftfart (ICAO) vedtok i dag å etablere en ordning for å kjøpe utslippsreduksjoner fra andre sektorer som et bidrag til å nå.

Handelsunderskudd på 1,8 milliarder i juli Finansavise

SSB ga forskere munnkurv Koronakrisa Frida Holsten Gullestad , Trondheim ØNSKET DEBATT: - Vi skrev dette notatet fordi vi mente det var en viktig analyse som manglet i den offentlige debatten, sier SSB-forsker Erling Holmøy Innreiseforbudet til USA skaper krisestemning i norsk luftfart. Norwegian-aksjen falt med 20 prosent fra start på Oslo Børs Støy er miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge. Nesten 2,1 millioner er utsatt for støy over 55 dBA utenfor huset sitt

På besøk i Bodø kom den nye Norwegian-sjefen med en oppfordring til nordlendinger om å velge fly fremfor tog. Men forsker sier regnestykket ikke er helt riktig, og at han glemmer noe viktig Statistisk Sentralbyrå (SSB, 2015) har omfattende statistikk for utslipp fra transport, inndelt etter ulike transportmiddel, og som går fram til 2013. Figur 2 viser utviklingen i transportarbeidet for buss, jernbane og luftfart over tid. Buss og jernbane har flatet ut mens veksten i flytrafikken fortsetter SSB-forsker: - Biodrivstoff er ikke klimavennlig Biodrivstoff er ikke klimavennlig, hevder forsker, som møter massiv kritikk for sin nye doktorgradsavhandling. Skal fly grønt: Ifølge miljøorganisasjonen Zero skal nesten all luftfart gå på biodrivstoff i 2030

Altinn - Star

svært få innen luftfart og petroleumsvirksomhet. Det er nesten utelukkende menn som dør av skader i arbeidslivet, noe som langt på vei skyldes at menn i større grad er sysselsatt i de mest ulykkesutsatte yrkene (primærnæringene, transport og lagring, samt bygge- og anleggsvirksomhet) Luftfart Boeing: Ferdig med programvareoppdatering på ulykkesfly Flyprodusenten Boeing bekrefter i kveld norsk tid at det har gjennomført sin programvareoppdatering som selskapet har jobbet med i flere måneder Ifølge tall fra SSB var andelen midlertidig ansatte i ved utgangen av 2013 8,5 prosent, mot 7,5 prosent i 2. kvartal i år. Uansett er LO-lederen helt klokkeklar på hva han synes om det ungarske lavprisselskapet. - Vi skal ikke rulle ut den røde løperen for selskaper som er en direkte trussel mot alt vi har og alt vi er i Norge

CICEROVi må finne nye tekniske løsninger innen landbruketEnergiregnskap og energibalanse - årlig, foreløpige tall - SSB

mer i sivil luftfart på norske baser ble høsten 2014 forespurt å delta i undersøkelsen. Av disse var det 26 virksomheter som aksepterte invitasjon og fremskaffet e-post adresser for besetningsmedlemmene i sin virksomhet. Tabell 1: Oversikt over virksomheter som deltok, inndeling og svarprosent Invitasjon til det enkelte besetningsmedle SSB har tall for CO2-utslipp fra overnatting og servering helt tilbake fra 1990 til 2017. Utslippene viste en stigende trend frem til 2010, da utslippet var på 155 tusen tonn. Deretter har de gradvis falt, og Stakeholders har antatt at utviklingen fra 2016 til 2017 fortsetter og estimert utslippet i 2018 til 110 tusen tonn CO2 Forskrift om forbud mot bonusprogrammer i norsk innenriks luftfart ble vedtatt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) i 2007. Forskriften forbyr alle flyselskaper å tilby opptjening av bonuspoeng på innenriksruter. Bakgrunnen for etableringen av prosjektet var utviklingen i markedet for innenriks luftfart Luftfart For innenlands rute- og chartertrafikk er drivstofforbruketberegnet på I SSB's utslippsmodell gjøres beregninger for 12 kategorier kjøretøytyper. Resultatene er presentert i sin helhet i notatets vedlegg, mens vi i tabell 1 og 2, som angir utslipp pr transportytelse,.

Tjenester som hører til en livssituasjon. Dødsfall og arv; Skilsmisse; Flytte; Få barn; Inngå ekteskap; Miste og finne job luftfart omfatter både innenlands og utenriks transport. Samlet innenlands energibruk til transport, maskiner og redskaper var på ca. 69 TWh i 2015. I tillegg ble det brukt 9 TWh i utenriks luftfart og sjøtransport. Veitransport omfatter personbiler, varebiler, busser, lastebiler, trailere, tankbiler, mopeder og motorsykler Figur 3: Utslipp av klimagasser i prosent i Norge i 2005 etter sektorvis fordeling. (Kilde: St.meld nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk. Data for sivil luftfart er hentet fra annen SSB-statistikk.)Hvis militær luftfart inkluderes er klimagassutslippet omlag 1,1 millioner tonn Elkem med avtaler til 1,3 milliarder i Kina. Elkem Silicones har signert intensjonsavtaler med tre kinesiske kunder med samlet kontraktsverdi på over 1,3 milliarder kroner i forbindelse med China International Import Expo 2020.Det opplyses i en melding fredag.Selskapet skriver at Kina er det viktigste markedet for Elkem Silicones, og at etter den initielle effekten av Covid-19, ser selskapet. Tallene fra FN virker fornuftige, synes Borgar Aamaas, seniorforsker i Cicero, men flytrafikk betyr mer her, fremholder han: - Det er mye fokus på luftfart, men dette er en liten utslippssektor.

Utslipp til luft av miljøgifter og svevestøv - SSBVi er mer plaget av støy - SSB

NHO Luftfart hevder at CO2-utslippene fra norske flyreiser utgjør om lag 2,5 prosent av de samlede norske klimagassutslippene. Isolert sett har de rett: Ifølge Statistisk sentralbyrå stod innenriks luftfart for et utslipp på 1,35 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2013. Det utgjør omtrent 2,5 prosent av bokførte norske utslipp Tarifforhandlinger i luftfart. Parat. 19.04.2016. Aircraft-SAS-on-the-ground Tirsdag startet tarifforhandlingene for SAS-piloter, Statstisk Sentralbyrås (SSB) ferskeste analyse viser at kun 28 prosent av alle foretak som ble etablert i 2013 fortsatt var aktive fem år senere Ansvaret for kollektivtransporten er delt mellom stat, fylkeskommune og kommune. Disse bidrar i ulik grad til infrastruktur, planlegging og kjøp av kollektivtransporttjenester som er bedriftsøkonomisk ulønnsomme. Staten har et overordnet ansvar for tra.. Gardermoen T2 Flyforum. Flyprat > Flyforum: Luftfart og miljø User Name: Remember Me? Passwor

 • Lol esports.
 • Eah jena bewerbung.
 • Pöllau open air.
 • Hundeskrekk.
 • Pensjonssparing arbeidsgiver.
 • Traktor osterøy.
 • Kronen zeitung.
 • Melsom pizza og grill.
 • Informasjonssikkerhet ntnu gjøvik.
 • Jødiske jentenavn.
 • Nissan qashqai anhängelast.
 • Krabbelgruppen ingolstadt.
 • Uni micro economy.
 • Travis scott kylie jenner.
 • Shellac trondheim.
 • Primobolan köpa.
 • Medien saarland.
 • Importere kjøkken.
 • Unterkünfte in oberbayern.
 • Evelo saarland verleihstationen.
 • Boxer podenco mix.
 • Kalorier salatblad.
 • Ureaplasma urealyticum fhi.
 • Lønn første måned i ny jobb.
 • Boktips barn 4 år.
 • Gjør det selv boken.
 • Lussekatter det søte liv.
 • Mahatma gandhi history.
 • Hunderassen mittelgroß familienhund.
 • Cayo largo hotels.
 • Funpark hannover fotos.
 • Jødiske jentenavn.
 • Saga natural harmony.
 • Mononukleose labor.
 • Partyservice meppen.
 • Avstand gatwick london sentrum.
 • Fotofremkalling best i test.
 • Vektnedgang blogg.
 • Alex kor.
 • Vienna acoustics schønberg.
 • Smarte måter å spare penger.