Home

Etterlattepensjon statens pensjonskasse

Rett til ektefelle­pensjon - Statens pensjonskasse

Da kontakter vi pensjonsleverandøren for å få oppgitt din medlemstid der. Statens Pensjonskasse (SPK) i KLP eller en annen offentlig tjenestepensjonsordning tidligere, kan du ha rett på alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Men du må ha jobbet minimum 3 år i det offentlige Min side - Statens pensjonskasse. På Min side kan du søke om boliglån, beregne og søke om alderspensjon og få oversikt over saker og henvendelser som er til behandling hos Statens pensjonskasse. Du finner også en lånekalkulator hvor du kan beregne terminbeløp med mer for ulike lånebeløp og nedbetalingstid

Rettigheter i Statens pensjonskasse. Hvis du er gift eller i registert partnerskap har du rett på ektefellepensjon hvis din ektefelle eller partner dør før deg. Det forutsetter at din ektefelle eller partner er medlem i Statens pensjonskasse. Du trenger ikke være medlem. Størrelsen på en ektefellepensjon oss er avhengig av flere faktorer Det finnes etterlattepensjon for både ektefeller/registrerte partnere og barn - ektefellepensjon og barnepensjon. Et viktig punkt: Vær klar over at samboere ikke har rett til ektefellepensjon fra Statens pensjonskasse slik regelverke Forløperen for Statens pensjonskasse het Den almindelige Danske enkekasse (etablert 1775), som ble Den norske Enkekasse i 1814. Dette var en ordning som tvang embedsmennene til å betale inn penger til etterlattepensjon for ektefeller

Brutto­beregnet ektefelle­pensjon - Statens pensjonskasse

Etterlattepensjon. Ved dødsfall vil arbeidstakerens etterlatte ha rett til etterlattepensjon. Ytelsen fra Statens pensjonskasse må ses i sammenheng med ytelsen fra folketrygden. Utgangspunktet er at gjenlevende ektefelle og barn har krav på etterlattepensjon når medlemmet dør. Det ytes ikke pensjon til samboere Likestillingsombudet mottok en henvendelse fra en mann som fikk etterlattepensjon etter sin kone etter en inntektsprøving. Konen var innmeldt i Statens Pensjonskasse (SPK) før 1. oktober 1976. Dersom mannen ikke hadde vært enkemann men enke, ville ikke etterlattepensjonen vært inntektsprøvd. Mannen reagerte på en slik skjevhet i regelverket, og ba Likestillingsombudet om å vurdere saken Etterlattepensjon. Etterlatte etter deg som har medlemskap i BKK Pensjonskasse kan ha rett til pensjon når du faller fra. Det er inngått en avtale om overføring av tjenestetid mellom Statens pensjonskasse (SPK), Kommunal landspensjonskasse (KLP) og de fleste andre offentlige pensjonsordninger Du kan ha oppsatt pensjonsrett både fra Statens pensjonskasse (SPK) og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Gammel ordning (for deg som er født før 1963) Hvis du har vært ansatt i offentlig sektor, men sluttet før fylte 67, kan du ha tjent opp rett til en fremtidig pensjon Flere ansatte som har jobbet ved noen av sykehusene under Oslo universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF er medlemmer i tjenestepensjonsordningene i Statens pensjonskasse eller Oslo Pensjonsforsikring AS. Dette har sammenheng med når man ble ansatt ved sykehuset. Alderspensjon fra PKH for deg som er født før 196

Hvis du har AFP fra Statens pensjonskasse, må du melde fra om endringer i inntekten din eller opphør av arbeidsforhold til den som har ansvar for din AFP. Hvis du er. under 65 år skal du melde fra om inntektsendringer til NAV. Dette gjelder til og med den måneden du fyller 65 12/1927: Statens pensjonskasse - etterlattepensjon Henleggelse av sak. Saksnummer: 12/1927 Lovgrunnlag: diskrimineringsombudsloven § 3 Dato for uttalelse: 17. juni 2013. Ombudets uttalelse i PDF-format; Sakens bakgrunn. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til din klage av 23. oktober 2012 Grunnbeløpet og Statens pensjonskasse. Også i Statens pensjonskasse er grunnbeløpet sentralt. Du får f.eks. pensjonsopptjening for lønn inntil 12 G. For å ha rett til AFP må du blant annet hatt inntekt på minst én G de to siste årene. Har du gruppelivsordningen hos SPK utbetaler vi 10 G til etterlatte ved dødsfall. Nytt grunnbeløp. Etterlattepensjon (ektefellepensjon og barnepensjon) hos Tromsø Kommunale Pensjonskasse gir de nærmeste ekstra økonomisk sikkerhet hvis et medlem faller fra. 777 92 222 pensjonskassen@tromso.kommune.n Forskrift om medlemskap i Statens Pensjonskasse. 19.12.2003 nr. 1618 Arbeids- og sosialdepartementet §15 Forskrift om pensjonsgrunnlag. 19.03.1984 nr. 2319 Arbeids- og sosialdepartementet §18 Forskrift om beregning av arbeidsgiverandel m.m

Ektefelle­pensjon varer hele livet - Statens pensjonskasse

etterlattepensjon » Pensjonsblogge

Tromsø Kommunale Pensjonskasse ble opprettet 1. oktober 2014 og tilbyr en ytelsesbasert, offentlig pensjonsordning med gunstige fordeler for sine ansatte Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (innfasing av nettoberegnet ektefellepensjon) 2 Bakgrunn for lovforslagene 2.1 Oversikt Retten til etterlattepensjon fra Statens pensjons-kasse følger av kapittel 7 i lov om Statens pen-sjonskasse. Fra 1. januar 2001 ble det innført e Beregningen av etterlattepensjon skjer for øvrig i samsvar med lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse, men med de særskilte beregningsfaktorene som framgår av kapitlet her. Del paragra Slik skjer samordningen Har du betalt innskudd til Statens Pensjonskasse gir det deg krav på pensjon fra dem. Dette er imidlertid en tjenestepensjon som kommer i tillegg til den pensjonen du har krav på fra folketrygden Statens pensjonskasse er en statsgarantert kasse til dekning av de pensjoner som skal utbetales av kassen. Loven omhandler blant annet hva som gir medlemskap i Statens pensjonskasse

Etterlattepensjon - Oslo Pensjonsforsikrin

Etterlattepensjon Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon. Hvis du som medlem faller fra, kan din ektefelle, registrerte partner eller barn ha rett til pensjon. Et medlemskap hos oss skal også bety trygghet for din familie. Ektefellepensjon Etterlatt ektefelle eller registret partner kan ha rett til ektefellepensjon. Fraskilte ektefell Søknad om etterlattepensjon. Ved søknad om etterlattepensjon, Statens pensjonskasse eller en annen kommunal/fylkeskommunal pensjonsordning, vil denne medlemstiden bli lagt til tiden i Viken pensjonskasse ved beregning av pensjonen. Søknadsskjema - Alderspensjon Det er inngått avtale om overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger (Statens pensjonskasse, KLP og øvrige kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser). Har avdøde tidligere vært medlem i andre tjenestepensjonsordninger medfører Overføringsavtalen at ektefellepensjon fra Halden kommunale pensjonskasse beregnes som om avdøde hele tiden har vært medlem her

Aibel AS Pensjonskasse ble etablert 01.01.2005. Pensjonskassen er en direkte fortsettelse av ABB Offshore System AS pensjonsordninger i ABBs pensjonskasse og Umoe sine pensjonsordninger i Nordea Livsforsikring AS. Medlemmenes opptjente midler i disse tidligere enhetene er overført til Aibels Pensjonskasse Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon. Når en som er medlem i SKP faller fra, kan ektefelle, barn eller registrert partner ha rett til pensjon. I tillegg til pensjon fra SKP kan etterlatte ha krav på etterlattepensjon fra folketrygden, som blir utbetalt av NAV

Hjem - Halden kommunale pensjonskasse

Etterlattepensjon omfatter ektefellepensjon og barnepensjon. Hvem kan ha rett til ektefellepensjon? Gjenlevende ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon, dersom avdøde var medlem i Sandefjord kommunale Pensjonskasse (SkP) Fraskilt ektefelle kan ha rett hvis man var gift i minimum 10 år Etterlattepensjon fra pensjonsordningen Ektefellepensjon Gjenlevende Når gjenlevende ektefelle er født før 01.07.1950 og der avdøde ektefelle ble medlem i Bodø kommunale pensjonskasse første gang før 01.07.2000, skal det Unntatt er lærere som er tilsluttet Statens Pensjonskasse samt sykepleiere som er tilsluttet.

§ 34 - Ektefellepensjon etter lov om Statens Pensjonskasse

Etterlattepensjon. Rett til ektefellepensjon. Ved dødsfall vil gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett til ektefellepensjon. Fraskilt ektefelle som ikke har inngått nytt ekteskap kan også ha rett på pensjon. Samboere har ikke rett på etterlattepensjon Utlån Renten på utlån i Pensjonskassen er satt ned til 1,5 prosent nominelt fra 1. september. I tillegg har styret vedtatt endrede retningslinjer for utlån hvor maksimalt lånebeløp er hevet til 4 mill og belåningsgraden økt til 85 prosent Sandnes kommunale pensjonskasse. Rådhusgata 3 4306 SANDNES. Telefon: +47 51 33 54 91 E-post: pensjonskassen@sandnes.kommune.n

Tromsø kommunale pensjonskasse ble opprettet 1. oktober 2014. I tillegg til folketrygden, har Tromsø kommune en ytelsesbasert, offentlig pensjonsordning for sine ansatte. På nettside Tromsø kommunale pensjonskasse finner du informasjon om din Etterlattepensjon - barnepensjon. Dersom du skulle falle fra og etterlate deg barn under 20 år, får disse rett til barnepensjon fra tjenestepensjonsordningen. Hvert av barna får 15 prosent av den lønnen medlemmet hadde da vedkommende døde - frem til barnet er 20 år. Før 1. januar 2001, var det andre regler for barnepensjon Ytelsen fra Statens pensjonskasse må ses i sammenheng med ytelsen fra folketrygden. Utgangspunktet er at gjenlevende ektefelle og barn har krav på etterlattepensjon når medlemmet dør. Det ytes ikke pensjon til samboere. I lov om Statens pensjonskasse er fellesbetegnelsen på ytelser til etterlatte familiepensjon som Statens pensjonskasse eller lignende (gjelder ikke pensjon fra NAV)? Hvis ja, oppgi hvilke(n): Uførepensjon Alderspensjon Etterlattepensjon Fra hvilket selskap mottar du pensjonen fra? 5. SIGNATUR OG SAMTYKKE - Jeg erklærer at opplysningene som er gitt ovenfor, er riktige og fullstendig Etterlattepensjon. Ektefellepensjonen er en månedlig ytelse til gjenlevende ektefelle/registrerte partner når den som er medlem hos oss dør. I Statens Pensjonskasse kan du søke lån til finansiering av bolig. Som bolig regnes din folkeregistrerte adresse

Offentlig tjenestepensjon - KLP

Etterlattepensjon (EP) Dersom et medlem i BKP faller fra, kan barn, Bærum kommunale pensjonskasse er behandlingsansvarlig for personopplysninger. Her forteller vi om hvordan BKP samler inn og bruker personopplysninger, samt klageadgang. Les mer >> Finner du ikke det du leter etter Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Alderspensjon fra Tromsø kommunale pensjonskasse kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra måneden etter fylte 67 år. Men regelverket for beregning av offentlig alderspensjon er under endring Statens Pensjonskasse - ikke så god som jeg trodde Pensjon. Mangel på valgfrihet kan i dag fortone seg bra — hvis ikke ville jeg følt meg meget dum over å ha valgt en så dårlig pensjonsordning som Statens pensjonskasse , skriver Kai A. Olsen

Det kan være mange vurderinger du bør gjøre og hensyn du må ta før du velger å ta ut/gå av med pensjon. I Halden kommunale pensjonskasse får du gratis rådgivning. Ring 69 19 66 00 eller send e-post for å avtale tid. Vi hjelper deg også i forbindelse med spørsmål om AFP, uførepensjon, etterlattepensjon og barnepensjon Etterlattepensjon Kristiansand kommunale pensjonskasse Telefon: 38 07 50 00 Besøksadresse: Tordenskjoldsgt. 9, 4.etg Postadresse: Tordenskjoldsgt.9 , 4612 Kristiansand CMS by Makewe I tillegg til etterlattepensjon vil det også kunne være rettigheter til gruppelivserstatning fra arbeidsgivers forsikringsordninger. Back to Top. Lørenskog kommunale pensjonskasse, Hasselveien 6, 1470 Lørenskog, Norway . Kontakt vedrørende pensjon. Telefon: 48 86 88 0 Som medlem av Kristiansand kommunale pensjonskasse kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense, eller du er blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert partner og barn etter medlem av pensjonskassen kan søke etterlattepensjon Statens pensjonskasse (SPK) | 1 651 følgere på LinkedIn. Statens pensjonskasse er den største leverandøren av offentleg tenestepensjon i Noreg. | Statens pensjonskasse er Norges største leverandør av offentlig tjenestepensjon. Vi forvalter pensjonsrettigheter på ca. 499 milliarder kroner for 1 470 virksomheter og over én million medlemmer

Om oss - Halden kommunale pensjonskasse

Min side - Statens pensjonskasse Norge

 1. Søknad om etterlattepensjon til fraskilt ektefelle PE113 Asker kommunale pensjonskasse Orgnr.: 914 562 546 Foretaksregisteret C/O KLP Forsikringsservice AS PB 400 Sentrum, 0103 Oslo. Tlf.: 66 90 91 80 asker.pk.klp.no Blankettnummer PE113 Tjenesten leveres av KLP Forsikringsservice AS Fortsetter på neste side Ja Nei 4
 2. istreres av Statens Pensjonskasse (SPK) og Norges arbeids- og velferdsforvaltning (NAV). Ansatte innbetaler 2 % av sin bruttolønn til SPK. UiO bidrar med ca. 12 % av bruttolønn til SPK. SPK-medlemskap forutsetter pensjonsopptjening i NAV som arbeidstakere betaler for via skatten og arbeidsgiver bidrar til gjennom innbetaling av arbeidsgiveravgift
 3. Lærere som er ansatt i Tromsø kommune er tilknyttet Statens pensjonskasse, sykepleiere ansatt i Tromsø kommune er tilknyttet KLP. *Remiks lukket den offentlig tjenestepensjonsordningen pr 1.1.2018. Ansatte født før 1963 beholdt det aktiv medlemskap i pensjonskassen
 4. Det er inngått avtale om overføring av pensjonsrettigheter mellom offentlige tjenestepensjonsordninger (Statens pensjonskasse, KLP og øvrige kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser). Har du tidligere vært medlem i andre tjenestepensjonsordninger medfører Overføringsavtalen at din alderspensjon fra Halden kommunale pensjonskasse beregnes som om du hele tiden har vært medlem her
 5. Vi leverer offentlig tjenestepensjon til de fleste ansatte i Oslo kommune*, kommunale foretak, flere av kommunens aksjeselskap og ansatte på sykehus som tidligere ble eid av Oslo kommune. Som medlem av vår offentlige tjenestepensjonsordning får du en rekke fordeler og er en viktig sikkerhet for fremtiden
 6. Endringslov til lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover Prop.2 L (2020-2021), Innst.29 L (2020-2021), Lovvedtak 5 (2020-2021). Stortingets første og andre gangs behandling hhv

Gift, partner eller samboer - rettigheter ved dødsfall

 1. Les hva som gjelder når du skal søke pensjon (alderspensjon AFP, uførepensjon eller etterlattepensjon) for første gang.hos Tromsø Kommunale Pensjonskasse
 2. dre
 3. Etterlattepensjon. Uførepensjon. Pensjon Medlem Arbeidsgiver Om SKP Hjelp & Kontakt Personvern; Logg inn i medlemsportal; Besøksadresse: Kongensgate 31 kverndalssenteret. Postadresse: Postboks 158, 3701 Skien. Organisasjonsnummer: 979 988 184. ETN.
 4. Halden kommunale pensjonskasse Kongens Brygge 3 1767 Halden Tlf. 69 19 66 00 Telefontid 08.30 - 15.30 (Sommertid 08.30 - 15.00 i perioden 15.5 - 15.9
 5. Søknadsskjema om etterlattepensjon sendes inn direkte herfra, Det er inngått en avtale om overføring av tjenestetid mellom Statens pensjonskasse (SPK), Kommunal landspensjonskasse (KLP) og de fleste andre offentlige pensjonsordninger. Agder Energi Pensjonskasse er omfattet av dette som kalles Overføringsavtalen

etterlattepensjon Arkiver » Pensjonsblogge

 1. Pensjonsrettigheter. Hvis du tidligere har arbeidet i Bærum kommune, Asker og Bærum Vannverk eller i Bærum kommunale eiendom, og har vært medlem av arbeidsgivers pensjonsordning, beholder du dine pensjonsrettigheter (såkalt oppsatt pensjon)
 2. Statens pensjonskasse - SPK, Oslo, Norway. 9,854 likes · 11 talking about this. Statens pensjonskasse er den største leverandøren av offentlig tjenestepensjon i Norge
 3. Etterlattepensjon. Når du vil søke om etterlattepensjon logger du deg inn i pensjonsportalen for å sende inn elektronisk søknad: Klikk her → Back to Top. Lørenskog kommunale pensjonskasse, Hasselveien 6, 1470 Lørenskog, Norway . Kontakt vedrørende pensjon
 4. Arendal kommunale pensjonskasse er med i overføringsavtalen. Den norske overføringsavtalen er inngått mellom Statens pensjonskasse og andre leverandører av offentlige tjenestepensjonsordninger i norske kommunale pensjonskasser, livsforsikringsselskap og lovfestede pensjonsordninger

Når et medlem innvilges uførepensjon i Statens pensjonskasse, vil hele kravet anses oppstått på tidspunktet for innvilgelse av uførepensjon. Tilsvarende vil hele kravet på etterlattepensjon og barnepensjon være oppstått ved medlemmets dødsfall som Statens pensjonskasse eller lignende (gjelder ikke pensjon fra NAV)? Hvis ja, oppgi hvilke(n): Uførepensjon Alderspensjon Etterlattepensjon Fra hvilket selskap mottar du pensjonen fra? 5. OPPLYSNINGER OM INNTEKT (SKAL BESVARES DERSOM DU ER FØDT FØR 1. JULI 1950) Har du arbeids-/næringsinntekt Statens pensjonskasse (SPK) Når et medlem av Statens pensjonskasse dør, kan ektefelle, barn eller registrert partner ha rett til etterlattepensjon (også kalt gjenlevendepensjon). Stønad ved gravferd og båretransport. NAV. Dersom den avdøde var medlem av folketrygda, kan ein få gravferdsstønad

gullenker Arkiver » Pensjonsblogge

Når et medlem i Statens pensjonskasse dør kan gjenlevende og fraskilte ektefeller ha rett til etterlattepensjon. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon fra Statens pensjonskasse. Hvem får pensjon? Fra Medlemskontakt nr 2/201 Statens pensjonskasse begrunner omgjøringsvedtaket på denne måten i et brev til Terje: 300.000 nordmenn risikerer pensjon på under halv lønn « Statens pensjonskasse er etter dette av den oppfatning at du burde ha forstått at det forelå en feil ved utbetaling av 20 % alderspensjon samtidig med 100 % AFP, men at din uaktsomhet i dette henseende ikke kan karakteriseres som særlig stor

Informert om plikter, men ikke om rettigheter - Velferd

Statens personalhåndbok 2020 - 5

 1. skal det foretas en avstem
 2. Statens pensjonskasse : De viktigste pensjonsytelsene som Statens Pensjonskasse gir, er . alderspensjon, uførepensjon og ; etterlattepensjon (enke-, enkemanns- og barnepensjon). Disse ytelsene er ytelsesbaserte, det vil si at de er definert som en viss prosent av arbeidstakerens pensjonsgrunnlag
 3. Statens pensjonskasse: Størrelsen på barnepensjonen. KLP: Etterlattepensjon. Lover: Folketrygdloven kapittel 18 - Barnepensjon. Rundskriv - § 22-12 Tidspunkt for utbetaling når rett til en ytelse oppstår eller opphøre
 4. Grovt sagt kan man si at hvis ekstrainntekten er på 10 prosent av pensjonsgrunnlaget, blir pensjonen fra Statens Pensjonskasse redusert med 10 prosent. Avkortingen blir regnet ut slik: Ny pensjonsgrad = (pensjonsgrunnlag - inntekt)/pensjonsgrunnlag * 100. Dette betyr at jo høyere andel av pensjonsinntekten som Statens Pensjonskasse står.
 5. Unntak gjelder for undervisningspersonell (Statens pensjonskasse) og sykepleiere (KLP). Vi ønsker å gi deg som medlem av pensjonskassen god informasjon om dine rettigheter og plikter. Vi sørger for at du som pensjonist får din pensjon korrekt beregnet, og utbetalt i tide
 6. Søknad om etterlattepensjon fra Skien kommunale pensjonskasse, Skien kommunale pensjonskasse . Postboks 158. 3701 Skien. SØKNAD OM ETTERLATTEPENSJON (ektefellepensjon og Har avdøde vært medlem av andre offentlige tjenestepensjonsordninger (Statens pensjonskasse, kommunal eller fylkeskommunal pensjonsordning)? Author: Torunn.
 7. Etterlattepensjon ytes til gjenlevende ektefelle ved medlems død. Offentlig tjenestepensjonsordning er Statens Pensjonskasse og ordninger som dekker kravene til pensjon i Hovedtariffavtalene for kommune og fylkeskommune. (KLP og kommunale/fylkeskommunale pensjonskasser )

LDO - Etterlattepensjon i Statens Pensjonskasse

 1. istrerer pensjonsberegninger og utbetalinger for ConocoPhillips Norge Pensjonskasse
 2. Søknad om etterlattepensjon (Oppsatt rett) PE118 Asker kommunale pensjonskasse Orgnr.: 914 562 546 Foretaksregisteret C/O KLP Forsikringsservice AS PB 400 Sentrum, 0103 Oslo. Tlf.: 66 90 91 80 asker.pk.klp.no Blankettnummer PE118 Tjenesten leveres av KLP Forsikringsservice AS Fortsetter på neste side 1. OPPLYSNINGER OM AVDØD
 3. Har du spørsmål til din pensjon, kan det rettes til din saksbehandler i Telenor Pensjonskasse, tlf. 810 77 000, eller på mail til pensjonskasse@telenor.com. Dette gjelder ikke de som mottar pensjon fra fripolise, da de har mottatt sin informasjon via kontoutskriften som ble sendt ut i mai/juni
 4. Bergen kommunale pensjonskasse (BKP), Statens pensjonskasse for pedagogisk personell og; Kommunal Landspensjonskasse (KLP) for sykepleiere og ansatte ved en del sykehjem. Pensjonsordningen gir ytelser ved uførhet, AFP, alderspensjon og etterlattepensjon etter dødsfall
 5. Statens pensjonskasse svarte på ombudsmannens henvendelse i brev 12. juni 2013. Det fremgår av redegjørelsen at Statens pensjonskasse har innrettet ankebehandlingen slik at saken ved første klage tas opp til ny vurdering i den enhet vedtaket ble fattet. Medlemmet varsles om beslutningen
 6. Vår adresse er: Bodø kommunale pensjonskasse, Postboks 319, 8001 Bodø. Du kan besøke oss i: Torvgt. 1, 2. etasje i Bøckmanngården Du kan ringe oss på tlf: 75 55 75 70 eller 75 55 75 73 Du kan sende oss en epost til: post@bkpensjon.n
 7. Tjenestepensjon er pensjon du får i tillegg til folketrygd. Når du er medlem i tjenestepensjonsordningen i Bergen kommunale pensjonskasse eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger, trekkes det 2 prosent av lønnen din. Dette er med på å finansiere pensjonsutbetalingen når du tar ut alderspensjon, uførepensjon eller etterlattepensjon

Statens Pensjonskasse - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Søkeresultatene fortsetter under annonse Bodø kommunale pensjonskasse (BKP) ble opprettet 1.7.1927 av Bodø kommune. Pensjonskassen skal sikre pensjonsrettighetene gjennom nøktern og aktiv forvaltning av fondsmidlene, og yte god service til medlemmer, pensjonister og arbeidsgivere Ja, boliglån i Statens Pensjonskasse er som regel billigere enn banken. Du kan som medlem få opptil 2 mill. kroner i lån til en lav rente. Under Korona-krisen lønte det seg ikke å ha lån i Statens Pensjonskasse siden det i perioder med fallende renter kan være bedre med boliglån i bank

Statens arbeideres tjenestepensjoner (1814–1917) - Nr 01Logo bodø kommunale pensjonskasse marsPensjon med kvinnebriller » PensjonsbloggenHovedtariffavtalenVelkommen2

Viken pensjonskasse følger de til enhver tid gjeldende råd fra myndighetene. Vår løpende drift som omfatter utbetaling av pensjon, behandling av søknader om pensjon, endringer og opphør av pensjon, samt besvarelse av henvendelser via telefon og e-post påvirkes ikke av de tiltakene som er innført av myndighetene for å begrense spredning av koronavirus Alderspensjon fra Bodø kommunale pensjonskasse er en ytelse du som medlem kan få alene, eller i tillegg til alderspensjon fra folketrygden. Hvis du har rett til alderspensjon før du blir 67 år får du denne uten at vi tar hensyn til folketrygd En av våre pensjonseksperter fra Statens pensjonskasse går grundig igjennom pensjonsordningene i Norge, med fokus på folketrygd, offentlige tjenestepensjonsordninger og samordning. Dag 2 er viet til juridiske emner og privatøkonomi Statens Pensjonskasse er det. viktig å være sikre på at. systemene våre vil virke også. i januar år 2000. Arbeidet. med forberedelser til årtusenskiftet. har foregått i hele. 1998, og fortsetter i 1999. Statens Pensjonskasse har to. fordeler i forhold til mange. andre når det gjelder forberedelser. til det nye årtusenet. For det. Statens pensjonskasse (SPK) har startet fase 1 av sitt pensjonsprogram. Programmets hovedformål er å sikre at SPK er i stand til å håndtere lovpålagte endringer på en effektiv og god måte for medlemmer, kunder og eier Statens pensjonskasse → Lærere og annet pedagogisk personell som er ansatt i skolene i Bærum kommune har pensjonsordningen sin i Statens pensjonskasse. KLP → Sykepleiere ansatt i Bærum kommune er medlemmer av den lovfestete tjenestepensjonsordning for offentlig godkjente sykepleiere. Ordningen forvaltes av KLP. NAV

 • What to do in oslo on a sunday.
 • Johanniter hausnotruf ratingen.
 • Hvordan få baby til å sove natten gjennom.
 • Wg wohnungen in steinfurt.
 • Levegg uttrekkbar plantasjen.
 • Odds dagbladet.
 • Tobi arbeitsblätter kostenlos.
 • Familieklinikken.
 • Bright starts babygym 5 i 1.
 • Karim benzema søsken.
 • Partylocation aschaffenburg.
 • Frisuren für glatte haare zum selber machen.
 • Raw no.
 • Mystisk synonym kryssord.
 • Meteo graz.
 • Salsa veranstaltungen.
 • Gard haugesund.
 • Der turm tarot positiv.
 • Snøskred 2018.
 • Bergen håndballklubb.
 • Odda industrihistorie.
 • Jelly belly flavors.
 • En mann fire koner ny kone.
 • Leichtathletik ochsenhausen.
 • Hund sucht frauchen im haus.
 • Tv kanaler wifi.
 • 3. kreisklasse lüneburg.
 • Zombz.io game.
 • Raufoss våpen.
 • Insektenstiche schwellung.
 • Puerto de mogan tips.
 • Akrylmasse bomull.
 • Livmorhalsprogrammet.
 • Lollapalooza ticket ausdrucken.
 • Snøskred 2018.
 • Fugleskremmer biltema.
 • Når er champions league trekningen.
 • Lauras coffeebar kristiansand.
 • Frettchen haustier kaufen.
 • We love the 90s diamond circle.
 • Creperie vulkan.