Home

Hvordan var maktforholdet mellom storting og regjering ifølge grunnloven

I Norge deles makta mellom den lovgivende makt på Stortinget, den utøvende makt i regjeringen og den dømmende makt hos domstolene. Dette kalles maktfordelingsprinsippet, og er nedfelt i Grunnloven som et viktig demokratisk prinsipp. Ideen som ligger bak, er at de ulike statsmaktene skal balansere eller begrense hverandres makt - slik at ikke all makt samles på ett sted Maktfordelingsprinsippet har en nokså annen stilling i Grunnloven i dag enn i 1814. Dessuten betyr «maktfordeling», som vi skal se, i dag én ting i forholdet mellom Stortinget og regjeringen, og noe ganske annet i forholdet mellom domstolene og de øvrige statsmaktene. Domstolenes stilling kommer jeg tilbake til i en egen artikkel Denne publikasjonen tar for seg noen av de spørsmålene som oppstår i forholdet mellom regjeringen og Stortinget. Formålet med heftet er å gi en praktisk veiledning til ansatte i departementene

Feilslåtte IKT-investeringer, kostnadsoverskridelser, inhabile statsråder og uprofesjonelt statlig eierskap. Sant eller usant? Bør Stortinget reagere, og hvordan? Stortingets kontroll med regjeringen og den utøvende makt er i dag like viktig som det å vedta lover og å bevilge penger Dette er en oppgave som tar for seg regjeringen og hvor stor stilling denne har i forhold til Stortinget. I denne oppgaven drøftes problemstillingen «Regjeringa har en mektig stilling i forhold til Stortinget». For å kunne drøfte dette ser eleven på hvilke funksjoner regjeringen og Stortinget har, og hvordan partene jobber sammen

Maktfordelingen: Forstå samspillet mellom statsmaktene

 1. Men det er regjeringen og departementene som foreslår hva det skal bevilges penger til, og hvordan man skal skaffe inntekter til disse bevilgningene. så har det en inntektsside og en utgiftsside. Ifølge Grunnloven er det Stortinget som har myndighet over dette. Stortinget bestemmer skatter og avgifter og hvordan midlene skal brukes.
 2. Kongeriket Noregs Grunnlov, Kongeriket Norges Grunnlov, utgjør sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges konstitusjon. Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814, og datert og underskrevet den 17. mai 1814. Grunnloven var det sentrale dokument ved etableringen av Norge som selvstendig stat i 1814
 3. Grunnloven har en del grunnleggende både til storting, fylkesting og kommunestyrer, er samlet i lov 28. juni 2002 nr. 57 om valg Etter at stemmegivningen er avsluttet skal stemmene telles opp. Valgstyret i kommunen bestemmer hvordan opptellingen skal organiseres og har ansvaret for at opptellingen foregår på.
 4. Regjeringen kommer med forslag til lover og statsbudsjett til Stortinget. De skal også sette i gang det Stortinget har bestemt. Hvis Stortinget bestemmer at alle barn skal ha mer gym på skolen, må for eksempel regjeringen sørge for at det utdannes nok gymlærere og at kommunene får nok penger til å bygge gymsaler
 5. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.. Stortinget er ifølge maktfordelingsprinsippet den lovgivende og bevilgende makt. Stortinget er dermed den ene av de tre statsmakter, ved siden av den utøvende makt, som er Kongen og regjeringen, og den dømmende makt, som er domstolene med Høyesterett på toppen
 6. Historie. Norges lovgivende forsamling ble etablert ved Grunnloven utformet av riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Nicolai Wergeland fikk der gjennom at navnet skulle være «Stortinget», mens Christian Magnus Falsen laget betegnelsene «Odelsting» og «Lagting» for de to avdelingene. Begrepet «ting» knytter seg norsk historie og norrøn språkbruk
 7. Dommernes og domstolenes uavhengighet bidrar altså at til maktfordelingsprinsippet får en helt annen betydning på dette området enn i forholdet mellom Stortinget og regjeringen. Rollebytte Maktfordelingen er også markert i Grunnloven ved at høyesterettsdommere ikke kan velges til Stortinget ( § 62 første ledd)

Grunnloven og maktfordelingen - Lovdat

 1. istre som skulle sitte i regjeringen, var Karl Johan.
 2. Men det lukker jo øynene for at Stortinget faktisk kontinuerlig diskuterer maktforholdet og maktbalansen mellom storting og regjering. Jeg bare viser til at det i innstillingen faktisk redegjøres historisk for hvordan Stortinget har tatt for seg disse maktforholdene, sak for sak, konkludert og hatt en oppfatning
 3. Det første overordentlige Stortinget var første gang det norske Stortinget kom sammen etter at Riksforsamlingen på Eidsvoll hadde vedtatt Norges Grunnlov. Det var et «overordentlig» storting fordi det kom sammen på et annet tidspunkt enn Grunnloven forutsatte. Stortinget kom sammen i Oslo katedralskoles høresal i Christiania 7. oktober 1814 som følge av Mossekonvensjonen, hvor det var.
 4. Lægreid og Olsen sto kanskje for det mest differensierte synet i denne sammenheng, og lanserte en tese om flo og fjære når det gjaldt innflytelsesforholdet mellom de folkevalgte og regjeringen(8): The Storting is part of a larger institutional network, and its significance depends on its comparative ability to cope with problems.
 5. istrasjon (BAL1100) Bok tittel Politikk og demokrati; Forfatter. Gro Sandkjær Hanssen, Marit Kristine Helgesen, Signy Irene Vabo. Studieår. 2015/201

Disse skrivereglene, retningslinjene og anbefalingene gjelder for innhold som publiseres på regjeringen.no. Her finner du regler og eksempler, i tillegg til en del avklaringer når det gjelder hvilken form av et ord vi har valgt å bruke der det finnes f.. Bruk læreboka og videoen som det er lenket til nedenfor, til å svare på spørsmålene. 1. Hva gikk statsrådssaken ut på? 2. Hvordan var maktforholdet mellom storting og regjering ifølge Grunnloven? 3. Hvilket utfall fikk statsrådssaken, og hvordan påvirket det maktforholdet mellom storting og regjering? 4. Hva menes med parlamentarisme

En erklæring om det tokjønn-baserte ekteskapet, og en appell til Storting og regjering om å verne foreldreretten og tros- og ytringsfriheten. I. Vår forpliktelse på den guddommelige åpenbaring. Vi bekjenner og erklærer: Åpenbaringen i Den Hellige skrift er grunnlag og rettesnor for tro og liv . vurderer Grunnloven og forholdet til mellom regjering, storting og og som betyr at regjeringen utgår fra Stortinget og er under. Meldingen skal legges frem for stortinget i vårsesjonen 2019 og vil og fra 2018 har regjeringen foreslått at Normalisert forholdet mellom Norge og. Stortinget og regjeringens oppgaver Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Når den utøvende makt således er hos dronningen, har hun alle de rettigheter og plikter som ifølge denne Grunnlov og landets lover innehas av kongen. 0 Endret ved grunnlovsvedtak 29 mai 1990 kunngjort ved res. 13 juli 1990 nr. 550 , 2 feb 2006 kunngjort ved res. 3 mars 2006 nr. 270 , 6 mai 2014 kunngjort ved res. 9 mai 2014 nr. 613 Forholdet mellom Storting og regjering : Prerogativene i Grunnloven § 12, 1. ledd, § 16 § 19 § 21 § 22 § 26, 1. ledd som grense for instruksjonsrette

bal1100 offentlig politikk og administrasjon 19.08.2015 profesjonsutøver et demokrati vi bestemmer hvem som skal styre. boka tar utgangspunkt et demokratis Dmitrij Medvedev vant presidentvalget i Russland overlegent og vil styre utenrikspolitikken, men ikke forandre maktforholdet til regjeringen

Om forholdet til Stortinget - regjeringen

Siden det er et budsjett, så har det en inntektsside og en utgiftsside. Ifølge Grunnloven er det Stortinget som har myndighet over dette. Stortinget bestemmer skatter og avgifter og hvordan midlene skal brukes. Å utarbeide og vedta et statsbudsjett er en langvarig og omfattende prosess Regjeringen turer fram med sin praksis med overnasjonale ordninger i Norge, der EØS' 2-pilar system, i realiteten er blitt en singel pilar. EU treffer vedtak, og «NVE-avskallingen»; Reguleringsmyndigheten for energi (RME) kopierer vedtakene ord for ord. Grunnloven skrinlegges og inn kommer «sikker konstitusjonell praksis Langtidsprogrammet for perioden 1994-1997 var nærmest innholdstomt når det kommer til forholdet mellom organisasjoner og stat. Hovedsynet er samlet i følgende setning: Regjeringen ser organisasjoner som ivaretar ulike interesser som en integrert og viktig del av det norske demokratiet

Regjeringa fremma forslag om grunnlovsvern for samene. Og Stortinget vedtok 27. mai 1988 følgende nye paragraf i Grunnloven (§ 110a): «Det paaligger Statens Myndigheter at lægge Forholdene til Rette for at den samiske Folkegruppe kan sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit Samfundsliv. Stortingsvalg danner grunnlag for regjeringen. Men hvordan dannes og endres de, Norge regnes som et av de mest demokratiske landene i verden ; Fagstoff: Ifølge Grunnloven har regjeringen den utøvende makten i Norge. Det vil si at regjeringen har ansvaret for å gjennomføre de vedtakene som Stortinget fatter ; På Stortinget er det 169 seter Våre fremste statsvitere på slike avtaler , Smith og andre jurister ba regjeringen om å ta sin håndtering av § 115 i fjor ved overføringen av Finanstilsynet tilbake til et samlet Storting, fordi denne framgangsmåten brøt med § 1. Hovedankepunktet var at dette var en avtale mellom to parter som ikke var jevnbyrdige

27.4 Storting og regjering fra demokratisk synspunkt.. 245 27.5 Maktforholdet mellom storting og regjering.. 245 27.6 Oppløsningsrett og utskriving av nyvalg.. 247 27.7 Politisk kutyme eller konstitusjonell sedvanerett?.. 248 27.8 Nye styringsformer mellom Stortinget og regjeringen?. 25 Stor eller liten forbokstav. Mange er usikre på når man skal bruke stor og liten forbokstav. Her følger en kort oppklaring. Lenger ned på siden finner du en liste over navn og ord man kan være usikker på om skrives med stor eller liten forbokstav. Se også en artikkel om hvor vanskelig det kan være å skrive egennavn riktig

Alt dette jevner ut maktforholdet mellom aktoratet og tiltalte. En tanke er å legge det ned i Grunnloven, at Storting, Regjering og Høyesterett skal ha så og så mye i forhold til hverandre, en av grunnpilarene i demokratiet. I egenskap av borgere og skattebetalere har vi rett til innsyn i hvordan makten og pengene forvaltes Grunnloven § 1 jf. § 121 oppstiller skranker for Stortinget og regjeringen mht. suverenitetsavgivelse. Professor Johs. Andenæs skriver at suverenitetsavgivelse er lovlig, men forutsetter at det skjer i et «samarbeid mellom likestilte stater i felles interesse», og de kontraherende parter må sammen etablere et felles internasjonalt organ i full gjensidighet

• Unionen mellom Norge og Sverige var en personalunion. Det vil si at de to landene ikke skulle betraktes som én stat, slik unionen Danmark-Norge. Norge og Sverige var fortsatt to stater, men med felles konge og felles utenrikspolitikk. Maktforholdet endres • Etter 1814 ble embetsmennenes posisjon styrket - en sterk posisjon i Norge Ifølge Seip ble Stortinget i Greves fremstilling «stående som en kulisse, istendenfor å være spillets tema» (Seip 1968:16). Samtidig får forfatteren en noe forbeholden ros for å være «ofte inne på et kjernespørsmål som forholdet mellom regjering og storting». For Greve var mellomkrigstiden mindretallsregjeringenes tid

Hvor ofte har regjeringen møte med kongen i norge. Norge For hvilke saker som skal/må avgjøres i statsråd, se kongelig resolusjon. I Norge refererer «Kongen i statsråd» til det formelle møtet hvor regjeringen under ledelse av kongen er samlet på Slottet, normalt hver fredag klokken 11 Min oppgave tar for seg Nasjonal Samling (NS) og forholdet til Grunnloven, med hovedvekt på perioden 1940-45. Målet med framstillingen er å vise hvordan NS forholdt seg til prinsippene i Grunnloven og hvordan de mente Grunnloven var blitt forvaltet. Helt konkre For å kunne bedømme om avtalene med EU har vært fordelaktige for Norge, må man ifølge utredningen klargjøre hva som menes med «norske interesser og verdier»: «Med 'norske interesser og verdier' vil Utvalget derfor sikte til de interesser som det til enhver tid sittende stortingsflertallet mener er viktig for Norge, og som den til enhver tid sittende regjering søker å ivareta. Bryter regjeringen og stortinget grunnloven og folkesuverenitetsprinsippet i §112, er de ikke lenger en lovlig regjering eller et lovlig storting. Fra historien vet vi at Grunnlovbrudd har hendt fler ganger før. Bare at regjeringer og Storting har sluppet unna med det hver gang frem til nå Utforsk ord, uttrykk, begreper og historiske versjoner av Norges Grunnlov fra 1814 til 2014. Presentert av Lovdata

Stortingets kontroll med regjeringen og den utøvende makt

 1. Våre fremste statsvitere på slike avtaler, Smith og andre jurister ba regjeringen om å ta sin håndtering av § 115 i fjor ved overføringen av Finanstilsynet tilbake til et samlet Storting, fordi denne framgangsmåten brøt med § 1. Hovedankepunktet var at dette var en avtale mellom to parter som ikke var jevnbyrdige
 2. og hvordan maktforholdet mellom domstolene og lovgivende forsamling var tenkt, særlig med tanke på prøvingsretten. Da Grunnloven ble vedtatt i 1814 var den sterkt inspirert av både den amerikanske og den franske revolusjonen. Tanken om folkesuverenitet var sentral i Grunnloven og velgerne spilte en viktig rolle
 3. Den 17. mai 1814 evangelisk-lutherske tro lovfestet som statsreligion og kirke, underlagt storting og regjering. Den 21. mai 2012 ble grunnloven revidert og Norge ble konfesjonsfritt, men den Den norske kirke «forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten». Medlemskap. For å være medlem i Den norske kirke må man være.
 4. forholdet mellom lovgivende og utøvende makt (regjering) -Stortingets eksterne organer (kontroll med forvaltningen) •Sivilombudsmannen, jf. Sivilombudsmannsloven (1962) •Riksrevisjonen, jf. Riksrevisjonsloven (2004

Regjeringa støtta kongen og ble stilt for riksrett. Det er en rett som kan dømme medlemmer av Storting og regjering. Situasjonen var farlig. Kongen kunne finne på å bruke militær makt for å få viljen sin. Derfor var det danna skytterlag rundt omkring i landet for å beskytte Stortinget hvis det skulle bli nødvendig Ekteskapet mellom mann og kvinne er derfor både ifølge den naturlige og den bibelske åpenbaring en skaperordning som gjelder for alle, og ikke en tilfeldig sosial konstruksjon - noe som også bekreftes i andre religiøse tradisjoner Mens andre retorisk vil hevde at det er Luther som nå fjernes fra grunnloven og ut fra oppropets absurde problemstilling stille spørsmålet om Jesus var lutheraner. De som støtter grunnlovsendringen beskyldes for landssvik og datoen for grunnlovsendringen 21. mai 2012 er en større ulykke for landet enn 9. april 1940 Hva er en regjering. Norges regjering er landets utøvende makt. En regjering kan endres underveis ved at statsråder skiftes ut eller bytter departement Det kan være vanskelig å skille mellom Stortinget og regjeringen, men det er viktig å vite at de har ulike oppgaver.Stortinget.no Hva gjør regjeringen . Under finner du informasjon om blant annet hva en høring er, hvem som kan svare på.

Den kommende dronning Ingrid vil ifølge Grunnloven ha rett til å utnevne sin mann til konge. Men hun bør helst sørge for at regjeringen fatter vedtaket, skriver Carl-Erik Grimstad Dette var utenfor mandatet, og NATO tok side i konflikten. Det var ikke bare bra, men den største feilen var vel at det ikke ble fulgt opp nok i etterkant. Men alle land skal jo selv ha rett til å ordne opp i egne forhold, så det måtte være en balansegang der mellom å la de bestemme selv og å ikke tillate opprørerne å begå overgrep

Regjeringen har en mektig stilling i forhold til

 1. Jødene som reddet Norges selvstendighet. Da landet sto på konkursens rand, ignorerte den norske statsmakten at Grunnloven ble brutt - i håp om at ingen blåste alarm
 2. diskutere demokrati og grunnlov. Alle dere som er her i dag, vet nok - - at inntil stortingsbygningen stod ferdig i 1866, - - så var dette stedet hvor våre folkevalgte møttes - - for å diskutere politikk og lov og rett. Dette er en sal med stolte tradisjo-ner når det gjelder vårt demokrati - - og vår grunnlov og vår rettsstat. Dessverre bl
 3. st å tjene på situasjonen

Den lovgivende makt - Stortinget - Ung

Omstridt grunnlov. Bestill Morgenbladet nå - få 50% rabatt! Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, eksklusive nettsaker, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler. Bestill her. Allerede abonnent? Logg inn her Svein Jentoft har et debattinnlegg i «Nordnorsk debatt» den 9.9.20 under tittelen « EDL mot verden» Der fremmet han en rekke uholdbare, uriktige opplysninger og påstander. Svein Jentoft mener tydeligvis at samene i Norge er berettiget til å bli beskyttet av innholdet i ILO-konvensjon nr.169, uavhengig av hva som enn måtte være deres samfunnsmessige situasjon og uavhengig av enhver.

Grunnloven - Store norske leksiko

 1. Innvandring og velferdsforskjeller. De siste årene har antall innvandrere i Norge økt betraktelig. I 1970 var antall innvandrere på 60000 (Sosialkunnskap 2015, s.268), mens i 2017 var tallet på hele 884000 (Nøkkeltall for innvandrere, 2017)
 2. Det er å håpe at boken stimulerer til meningsutveksling og debatt, omkring et tema som tross alt er såpass viktig som dette: Vernet av borgeren fra despoti og tyranni. Grunnloven utfyller to gjensidige roller. Størsteparten av den definerer statens konstruksjon, hvordan den skal være satt sammen av monark, regjering, storting og domstoler
 3. Vi forbinder 1814 med grunnlov og demokrati, men i praksis opplevde befolkningen dette ulikt. Ideen om nasjonalstaten med det norske folk i sentrum slo gjennom. Det skulle få negative konsekvenser for den samiske befolkningen. De første tiårene etter 1814 var positive for samiske språk og kultur. Kongen selv, Carl Johan, engasjerte seg også i arbeidet [

Den norske valgordningen i hovedtrekk - regjeringen

- Dette er en veldig lite prinsipiell dom som åpner for at Storting og regjering kan redusere løpende pensjoner, uten at Høyesterett mener det er i strid med Grunnloven, sier Hagen. Han mener Høyesterett i praksis gir regjeringen «carte blanche» til å endre pensjoner Et kull i norsk skole utgjør mellom 50 000 og 60 000 elever, og alle skal ha bøker og læremidler. Siden høsten 2009 har alle elever i videregående skole fått gratis skolebøker, administrert via fylkeskommunen. Ordningen ble vedtatt i regjering og storting i 2006, og regnes som en av SVs seire i den rødgrønne regjeringen

Hva gjør regjeringen? - stortinget

Stortinget - Store norske leksiko

Stortinget - Wikipedi

Domstoler, maktfordeling og uavhengighet - Lovdat

Norges politiske system - Wikipedi

I et liberalt demokrati og i en rettsstat SKAL og KAN den utøvende eller den lovgivende makt aldri blande seg inn i hva den dømmende makt gjør! Derfor ville det i Øygardsaken, - og i ALLE andre saker - være helt galt av politikere eller regjering å blande seg inn i domstolenes arbeid. Dette er en bærebjelke i demokratiet og i den Grunnloven som vi snart skal feire - Organet er til hinder for offentlig debatt, men jeg vil ikke si at det ikke skal eksistere et eget organ mellom regjering og Storting, sier Bjørklund. Medlemmene i DUUK har mulighet til å løfte sakene fram i offentlighet, det vil si fra DUUK til Stortinget, dersom seks medlemmer krever det Ifølge FN bør alle stater ha et uavhengig organ som jobber for å sikre menneskerettighetene nasjonalt. I Norge ble det internasjonale begrepet «nasjonal institusjon for menneskerettigheter» introdusert da regjeringen i 1999 la frem den første, og hittil eneste, nasjonale handlingsplanen for menneskerettigheter Disse uttalelsene fikk Solhjell i SV til å se rødt, og det oppstod en opphetet ordkrig mellom de to representantene. - Det var et pinlig innlegg fra representant Tetzschner, ganske dårlig

Disse to elementer, sammen med læren om de ukrenkelige menneskerettigheter, er det nok først og fremst det siktes til, når det i § 112 i Grunnloven, som bestemmer hvordan grunnlovsendringer skal skje, heter at grunnlovsendringer ikke må bryte med Grunnlovens ånd og prinsipper. Den norske Grunnloven var en av de første grunnlover som ble. Henrik Wergeland og norsk nasjonalitet (2004). Stipendiat ved Historisk institutt, UiO 1995-99, amanuensisvikar 1993-95, 2000 og 2004-05, førsteamanuensis 2005, professor fra 2009. Leder av NFR-prosjektet 1814-grunnloven - historisk virkning og sosial forankring 2011-2015. Leder for faggruppe i nyere tids historie. Programleder, historie. Andre var enige, og Nicolai Wergeland var en av dem som ønsket en undersøkelse av ''dets [rikets] Forhold til Udlandet', mens Georg Sverdrup mente at forsamlingen skulle holde seg til saker relatert til regjeringsform og grunnlov og at 'man ei burde indlade sig paa andre Undersøgelser og allermindst paa den foreslaaede, der var af en saa indviklet og vanskelig Nature' (ibid.) Det var altså ingen krig lengre mellom Norge og Tyskland fra denne dag. Det landet hadde etter den 10. Juni 1940 var kun sitt folk og sitt land, Ingen regjering, intet storting og en konge som hadde flyktet landet med Gullbeholdningen Grunnloven anviste arbeids- og maktfordeling mellom regjering og Storting. Dersom Stortinget fant at regjeringen hadde gått ut over sine fullmakter, kunne Stortinget anlegge sak for riksretten. I mange år møtte ikke regjeringens medlemmer i Stortinget for å redegjøre for en sak

Sak nr. 3 - stortinget.n

Bakgrunn og begrepsbruk. Norge var blant de første landene som ratifiserte FNs Barnekonvensjon etter at den trådte i kraft i 1990, Her er det verdt å merke seg at på nasjonalt nivå (i storting og regjering) og hvordan de kan trekkes inn i planlegging og vurdering -rettigheter de har ifølge § 3 i barnehageloven President Nicolás Maduro vil endre landets grunnlov. - Folk er redde for regjeringen nå, Nederlender sier presidentens passord var «maga2020!». Usant, ifølge Det hvite hus. Aktuelt / FRANKRIKE / Intervju. Statsministeren må anerkjenne maktforholdet mellom henne og en uavhengig teatergruppe,. Folkebevegelsen mot EU - Norge ut av EØS og Schengen. 36 k liker dette. Folkebevegelsen mot EU/EØS. Kampen mot EU er kampen for demokrati og selvstyre. Demokrati før EU-ideologi

Stortinget i 1814 - Jusleksikon

Ifølge Grunnloven § 19 forvalter regjeringen statens aksjer og eierskap i statsforetak og andre selskap. Forvaltningen av de regionalehelseforetakeneer delegert til Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsministerens forvaltning av eierskapet til de regionale helseforetakene utøves under parlamentarisk og konstitusjonelt ansvar siden og Storting og regjering på den andre. Avstanden mellom Norges Bank og statsapparatet skyldtes altså i til de folkevalgte på Stortinget skulle være tettere. Det var for eksempel bestemt i grunnloven at Stortinget skulle føre oppsyn med rikets penge-vesen. Et stortingsoppnevnt representantskap kontrollerte banken Grunnloven er som et enestående kunstverk. Absolutt noe å feire, ifølge Arne Strand (Dagsavisen 3.1).Enig. Eidsvollsmennene var framsynte og dristige. De lagde den trolig mest demokratiske.

 • Skral kryssord.
 • Mrsa folgen für patient.
 • Lillelørdag rutebilstasjonen.
 • W211 breite mit spiegel.
 • C17 globemaster 3.
 • Flowchart io.
 • Møkkalasset oslofjorden.
 • Ian mckellen freund.
 • International management duales studium firmen.
 • Navneforsker kryssord.
 • Twa norsk.
 • Trinnskatt av personinntekt 2017.
 • Schwabacher tagblatt redaktion.
 • Finansieringsbevis ny bolig.
 • Wer hat erfahrung mit parship.
 • Grillkrydder.
 • Betastråling ndla.
 • Dell ultrasharp 32 8k monitor up3218k.
 • Babysvømming nannestad.
 • Die reichsten familien der welt.
 • Stained glass.
 • Pendlerparkering fetsund.
 • Kindle der artikel ist nicht mit diesem gerät kompatibel.
 • Flight radar historic.
 • Studierendenwerk ulm allgemeine mietbedingungen.
 • Vre symptomer.
 • The orville cupids dagger.
 • Resirkulering i norge.
 • Verlieb dich nicht in mich streamkiste.
 • Icaravan 2017.
 • Studentnummer uib.
 • Beste studentforsikring.
 • Sorenskriver bergen tingrett.
 • Profeten film.
 • Pjs bergen.
 • Tanzschritte anleitung.
 • Tranebær i mat.
 • Welpenvermittlung tierheim nrw.
 • Gandalf vs dumbledore.
 • Porto vecchio korsika.
 • Frisk middag.