Home

Rosetorvmose

En kaldt mørkerød art med roseaktig utseende som er karakteristisk på noe rikere myr Rosetorvmose S. warnstorfii: Ofte med lik hodefarge og -form, og lik stengelbladform. Ulik gjennom mer rette og mindre krøkte utstående greiner, med mer tydelig rekkestilte og rette (ikke sidebøyde) blad. Greinblad på tørre planter tydelig utsperrede (ikke rette).

Rosetorvmose Sphagnum warnstorfii Russow - biodiversity

Torvmosar (Sphagnum) eller kvitmosar er ei planteslekt sett saman av kring 200 artar.Talet varierer frå kjelde til kjelde. Nokre hevder at det finst kring 150 artar, medan andre hevder at det finst opp mot 350 artar. I Noreg finst det ca. 40-50 artar. Unnateke fire artar finst alle kjende europeiske torvmoseartar i Noreg, og Trøndelag er kjent for å ha den største artsrikdomen av torvmosar. Myr - Område med torv og høy grunnvannstand med liten vanngjennomstrømning og hydrofil vegetasjon som selv kan lage torv. Det høye vanninnholdet gir redusert oksygentilgang, og nedbrytningen av planterester og organisk materiale går derved saktere enn oppbyggingen, og det kan dannes tykke lag med torv. Myrer har en viktig funksjon som et flomhindrende lager av vann. Tidligere ble torv.

Furutorvmose S. capillifolium, kjøttorvmose S. magellanicum og rosetorvmose S. warnstorfii er slike «røde» torvmoser som vokser i åpne habitater. «Grønne» arter blir også gjerne brunere i fargen når de vokser i åpent terreng, mens de er grønne på skyggefulle steder. Rosetorvmose har rød pigmentering som beskytter den mot sola Men i sin beskrivelse av vegetasjonen i Sylene (1928, side 272) har Nordhagen med dvergtettegras som sjelden forekomst i en analyse (fra myr sør for Nedalen gård i Tydal), i intermediær blandingsrismyr (Sphagnum angustifolium-russowii-medium-reiche gemischte Zwergstrauch-Ass.), der tvaretorvmose Sphagnum russowii dominerer i bunnsjiktet, men der det også inngår rosetorvmose S. warnstorfii. O, a warnstorfii - rosetorvmose H77, a wulfianum - huldretorvmose Tab. 1: Påviste arter torvmoser, Sphagnum, i Østfold 1970 - 2004. Synonymer: S. affine (= imbricatum), S. auriculatum (= denticulatum) og S. capillifolium (= nemoreum). Navn i parentes oppgitt på Østfold-funn fr

Rødtorvmose - biodiversity

Beitetorvmose og rosetorvmose (Sphagnum teres, S. warnstorfii) vokser på intermediær fastmatte-myr vest i området. K. Hassel 21.8. 2015. Figur 3. Tuer dominert av rosetorvmose og gullmose (Sphagnum warnstorfii, Tomentypnum nitens) er vanlig i området. K. Hassel 21.8. 2015 Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time

men også rosetorvmose (Sphagnum warnstorfii). På tuer var likeledes torvmoser (Sphagnum spp.) I en bakkemyr i nærheten av oppdyrka engstykke ved Skjelelva ble også funnet flere stortveblad, tvebustarr og fjellsnelle. — Da det kun var en spredt krattvekst på disse myrpartiene, kunne de kanskje heller føres til middelsrik fastmattemyr rosetorvmose Sphagnum warnstorfii rundgittermose Cinclidium subrotundum rusttorvmose Sphagnum fuscum rødfotmose Bryoerythrophyllum recurvirostrum rødhøstmose Orthothecium rufescens rødklokkemose Encalypta rhaptocarpa rødknoppnikke Pohlia drummondii.

Rosetorvmose - artsdatabanken

Kryssordkongen fant 70 mulige svarkombinarsjoner til kryssordet torvmose. Du søkte etter torvmose i kryssord-ordboka. Vi fant 70 løsningsforslag som matcher kryssordsvaret torvmose Årboka for 2002 er Verdifull kulturmark Blankvann, Maridalen og Slåttemyra, av Stein Flatby og Tor Øystein Olsen. Frances Dodman og Målfrid Voll har illustrert med tegninger rosetorvmose S. warnstorfii og beitetorvmose S. teres; sumog- og myrkantarter spriketorvmose. S. squarrosum og krattorvmose S. centrale, samt. skartorvmose S. riparium i svært myke. myrkantmatter. Vi studerte forskjeller på. stengelblader hos morfologisk nærstående arter. som klubbetorvmose S. angustifolium, broddtorvmose S. fallax og. Figur 4. Svak kilde (til venstre), piperensermose og rosetorvmose (øverst til høyre) og kildevrangmose (nederst til høyre; Foto H. Liebel 28.06.2012). 4.2 Fremmede arter Det er ikke registrert fremmede arter i planområdet. 4.3 Spesielt viktige områder for biologisk mangfol

Med kraftig sprikende greinblader og langspisse hodegreiner danner spriketorvmosen iøynefallende matter og lave puter i næringsrike myrkanter og myrskog over hele fastlands-Norge. Dette er en av de vakreste og lettest gjenkjennelige torvmosene Denne vanlige arten danner tette, rustbrune til sennepsfargede puter og tuer. Moltmyras torvmose nummer én rosetorvmose Sphagnum warnstorfii klubbetorvmose Sphagnum angustifolium skartorvmose Sphagnum riparium kroktorvmose Sphagnum subsecundum vortetorvmose Sphagnum papillosum Lindb., 1872 kjøtt-torvmose. Arten var lenge regnet som en fargevariant av rusttorvmose, men skiller seg klart genetisk fra denne, og også gjennom morfologiske bygningstrekk. Putetorvmosen har mørkere og mer hvelvede hoder og er bare funnet i områder med kystklima

og de tre torvmosene rosetorvmose Sphagnum warnstorfii, beitetorvmose S. teres og flotorvmose S. inundatum. På myra var ellers mye sveltull Scirpus alpinus og. vanlig myrklegg Pedicularis palustris og litt blankstarr. Carex saxatilis. På nordkanten av myra sto noen tuer. av klubbestarr Carex buxbaumii, og ca 20 m unna, sjiktet har fagermosearter, rosetorvmose o.a. næringskrevende arter. Artsrike enheter på fuktige lokaliteter med næringsrik og torvaktig jord. Fastmarksskoger (Forests on mineral soils) 40. LYNGRIK FURUSKOG (Oligotrophic pine forest). 41. LYNGRIK BJØRKESKOG (Oligotrophic birch forest). Glissen skog. Feltsjiktet dominert av røsslyng og. rosetorvmose, engmarihånd, stortveblad, svarttopp, fjelltistel, sveltull, jåblom, breiull og mye gulstarr. I bergveggen finnes bl.a. raudmuslingmose og kystkransemose. Påvirkning - Lokaliteten ligger innenfor Leksdal skyte- og øvingsfelt, som forvaltes av Forsvaret. Skjøtsel - Lokaliteten ligger i skarpt område innenfor Forsvarets eiendom. E

Bruntorvmose er en kystglad, nærstående slektning av blanktorvmose som skilles fra denne på at skudd- og hodefargen går i det brune og ikke i det røde rosetorvmose og beitetorvmose. Huldretorvmose er bare angivelig kjent fra et sted i fylket (Marker). Glasstorvmose og heitorvmose er sårbare arter. Kysttorvmose er knyttet til de fuktige (humide) traktene sør i fylket. Dyreliv Dyregeografisk er myrene interessante, da fjellarter som heipiplerke, heilo, grønnstilk o Kartleggingsnotat 4, 2019 - Soppkartleggingsgruppa Romerike og Oslo/omland 6 av 22 Bynære områder i Oslo: Vi har hver vår arrangert en tur langs Alnaelva

rosetorvmose Sphagnum warnstorfii Russow girlanderspinn Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg Sopp morbærkjernesopp Bertia moriformis (Tode: Fr.) De Not. bjørkekullsopp Annulohypoxylon multiforme (Fr. : Fr.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh grankransslørsopp Cortinarius saginus (Fr.) Fr. ringtrevlesopp Inocybe terrigena (Fr.) Kuyper Entoloma. PDF | On Apr 1, 2016, Anders Lyngstad and others published Slåttemyr i Norge. Kunnskapsstatus og innspill til handlingsplan | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Klikk her for utskriftsvennlig versjon (Word) Floraregistrering ved Storfossen i Juldøla, Verdal kommune : Fotograf : Alf Roksvåg Norges teknisk-naturvitenskapelige universite Rikmyrvegetasjonen er av typen rosetorvmose-rikmyr, stjernetorvmose-rikmyr i mosaikk med rik-bleikmyr samt makkmose-flarkbleikmyr med bl.a. vrangull (NT). Her finnes også kildemyrsamfunn (Fylkesmannen i Finnmark 1980). Fugler registrert hekkende i området er fjellmyrløper (VU), gluttsnipe, brushane (DD) og småspove

slåttemyr, som særbustarr, grønnstarr, myrklegg, sveltull, messingsmose og rosetorvmose. Flaskestarr, trådstarr, slåttestarr, gråstarr og kornstarr kan være viktige mengdearter. Produksjonen i intermediær slåttemyr er lite undersøkt, men ligger nok på nivå med fattigmyr eller noe høgere Bryophyta [s.lato] karayosunları (yapraklı karayosunları, ciğerotları ve boynuzotları) bryophytes (mosses, liverworts, and hornworts) A. division Bryophyta (sensu lato) = bryophytes A1. class Anthocerotopsida ( Anthocerotaceae) → 01. division Anthocerotophyta A2 adianthoides, myrstjernemose Fissidens adianthoides, fagermoser Plagiomnium spp., rosetorvmose Sphagnum warnstori, messingmo-se Loeskeypnum badium, fettmose Aneura pinguis, myrgittermose Cinclidium stygium, brunmakkmose Scorpidium cossonii, gullmose Tomentypnum nitens, stauttjønnmose Calliergon giganteum og pæremøkkmose Splachnum ampullaceum

Rosetorvmose - kristv

større innslag av torvmoser (f.eks. rosetorvmose, glasstorvmose, kroktorvmose) enn rikmyr, og større dominans av graminider, samt innslag av arter fra fattig myrvegetasjon i feltsjiktet (f.eks. torvull, kvitmyrak, sivblom). I høgereliggende strøk (MB-LA) kartlegges ikke intermediær myr. (Hentet fra faktaark for rikmyr, Øien m.fl. 2014 Vokser ofte på beitepregede, rikere myrer og annen fuktig beitemark. Den kan kjennes på symmetrisk 5-delte, brunlige hoder med tydelig toppknopp Moser: Flere mosearter er gode indikatorarter på rikmyrer, som rosetorvmose (Sphagnum warnstorfii), myrstjernemose (Campylium stellatum) og gullmose (Tomentypnum nitens). Den rødlistede arten ekorntvebladmose (Scapania degenii) er også funnet i rikmyr i fylket (Surnadal) http://www.nina.no rapporten. 051 Referat truete 51: 1-27 Vest-1988-fag-på lands-de Forskjellige under lokalitet. —Vest-Agder 3 Universitetet 5 Abstract fo

Rosetorvmose? Spør en biolo

RAPPORT Oppdrag 167860; rao4n2 2008-01-23 Kvitvola/Gråhøgda vindkraftverk KU Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 167860-1 / 2012 167860 4.7.2012 Kunde: Austri Vind DA Kvitvola/Grå Faun Naturforvaltning AS 2 Faun rapport 060-2012: Tittel: Potensial for biologisk mangfald, område for spreidd hyttebygging, Hjartdal kommune Forfattar: Helge Kiland Tilgang: Fri Oppdragsgjevar: Hjartdal kommune Prosjektleiar: Helge Kiland Prosjektstart: 1.9.2012 Prosjektslutt: 1.11.2012 Emne: Kommuneplan Hjartdal kommune 2012 - 2022. . Ønske/i En brun til brungrønn Svalbard-art som kan minne om istorvmose, men som er kraftigere og mindre ensfarget brun enn denne gullmose Tomentypnum nitens og rosetorvmose. Sphagnum warnstorfii, som alle tre indikerer minst. intermediær myr og har sine største forekomster på. rikmyr. Dette er nok trolig et perifert habitat for granstarr. i Norge, men viser samtidig at starren tolererer. forholdsvis næringsrik torvgrunn. Innslaget av arte PDF | Resultater fra utvalgsundersøkelse av arealdekket i Telemark, basert på data fra 48 utvalgsflater lagt systematisk utover hele fylket. De tre... | Find, read and cite all the research you.

To torvmoser Spør en biolo

 1. Sphagnum warnstorfii - rosetorvmose Sphagnum teres - beitetorvmose Aneura pinguis - fettmose Plagiomnium elatum - kalkfagermose Scorpidium cossonii (Drepanocladus intermedius) - brunmakkmose Bryum pseudotriquetrum - bekkevrangmose u/100x u/10x u/3x u/9x u/4x s/f 2/f 3/f 1/f Carex vaginata - slirestarr 2,5 m Tresjikt dekning.
 2. Sammendrag Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Lier kommune, ved utmarkskonsulent Håkon Bergø og Fylkesmannen i Buskerud ved Åsmund Tysse, kartlagt naturverdier på Haugerudmyra
 3. ans av rosetorvmose Sphagnum warnstorfii, stauttjernmose Calliergon giganteum, rødmakkmose Scorpidium revolvens, stormakkmo- 245 Anders Langangen og Arne Pedersen 7 8 Figur 8. Ved nordsiden står det et skilt med tjernets navn
 4. Sandnes - i sentrum for framtide
 5. Dei botaniske verneverdiane om intermediær fastmattemyr med.a. msærbustorr, er små isolert sett, men landskapsmessig kan myrsnelle, fjellaugnetrøst, tettegras, dvergjamne og blåknapp (Carex dioica, Equisetum palustre, Euphrasia f igida, Pinguicula vulgaris, Selaginella selaginoides, Succisa pratensis ) i feltsjiktet og feittmose, messingmose, blanktorvmoe og rosetorvmose (Aneura pinguis.

KRISTINS LAV OG MOSER - Nettflor

 1. Dell Streak Pro. Sito dove troverete tutti i tipi di Smartphone, smartwatch, tablet, pc ultimo modello e molto altr
 2. Loeske 37 Kroktorvmose Beitetorvmose Rosetorvmose Gulmøkkmose Blankmøkkmose Knappmøkkmose Grasmose Putehårstjerne Myrtompetmose Møkktrompetmose Firtannmose Fagerlemenmose Kalktujamose Gullmose Skjørvrimose Putevrimose Setertustmose Rubust Bekkehoggtann Storhoggtann Vassnøkkemose S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S Vedlegg E. Samla oversikt over litteratur om Sølendet.
 3. Ellers var det typiske rikmyrsarter som myrstjernemose Campylium stellatum, myrgittermose Cinclidium stygium, kalktuffmose Palustriella commutata, stortuffmose P. falcata, fjellrundmose Rhizomnium pseudopunctatum, rødmakkmose Scorpidium revolvens og rosetorvmose Sphagnum warnstorfii. 1
 4. Beskrivelser av utvalgte enheter for kartlegging
 5. AREALREGNSKAP FOR UTMARK Arealstatistikk for Hordalan

Torvmosar - Wikipedi

 1. Myr - Institutt for biovitenska
 2. Solbriller På! - Evolusjon
 3. Dvergtettegras - Micli
 4. Solbriller På! - NTNU Vitenskapsmuseets blogge
 5. Næringsnett - biologi - Skole og leksehjelp - Diskusjon
RødtorvmoseDvergtettegressKristins moser og lav

Varietet - artsdatabanken

 1. Østerbø -myr - Mandatory FIELD assignment
 2. Torvmoser - Wikiwan
 3. Botanikk.no: Røros ved Aursunden, Sør Trøndela
 4. Floraregistrering ved Storfossen i Juldela, Verda
 5. Kartlegging av karplanter og moser i Botn, Røkkesdalen
 6. Torvmoser - Pastebin
 7. Mulige løsningsforslag til torvmos

Maridalens Venner - Årsskrift 2002 by WebPress - Issu

 1. Østfold Botaniske Forening - ekskursjoner 200
 2. Spriketorvmose - beta
 3. Rusttorvmose - beta.artsdatabanken.n
 4. Kongsrudmyr
Guovdageainnu meahcceguovddáš – GinaljeaggiMyr - Institutt for biovitenskap
 • Hvor fersk må sædprøven være.
 • Pizzabakeren mariero.
 • Hurtigtast gjennomstreking.
 • Hvorfor mister bladene grønnfargen om høsten.
 • Lgbtq.
 • Prusa i3 mk2s part list.
 • Mauricio londono.
 • Bibliothek jena lobeda öffnungszeiten.
 • Konstruere rombe.
 • Telenor bredbånd kontakt.
 • Objektivt ansvar definisjon.
 • Syng høyt kamerater youtube.
 • Reinsdyrbiff tilbehør.
 • Handelsbanken.no login.
 • Taoism.
 • Journal frankfurt kalender.
 • Julemann kakemann.
 • Raymarine brukermanual.
 • Trinn 1 speider.
 • Family crest wikipedia.
 • Subbus pris.
 • Røde prikker som klør voksen.
 • Store bordlamper.
 • Partylocation aschaffenburg.
 • Wittelsbacher immobilien aichach.
 • Svg nieder liebersbach ringen.
 • Wachsender felsen usterling landau an der isar.
 • Tarmflora behandling.
 • Revisjonsrisiko.
 • Gaumenspalte innen.
 • Bi ledige stillinger.
 • Lexus build.
 • Blind vold definisjon.
 • Samenspender werden hamburg.
 • Holz ornament.
 • Green super saiyan.
 • Hno arzt jena winzerla.
 • Vær tenerife.
 • Mark forster wir sind groß noten gitarre.
 • Garmin gpsmap 64st bruksanvisning.
 • Https jobs disneycareers com login.