Home

Aksjeloven § 8 7

Din sak i fokus · 20 års erfaring · Spesialiserte advokate

først og fremst asl § 8-7 første til tredje ledd, samt § 1-4 både før og etter lovendringen. I tillegg til de nevnte bestemmelsene er det en rekke endringer som indirekte berører sel- skapets adgang til å gi kreditt eller stille sikkerhet § 1-4 - Aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 8-7 flg. - utenlandske morselskap § 2-32: Om begrensing av skatteplikt § 2-38: Skatteposisjonen innbetalt kapital § 3-2 - Endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven - grunnlag for utdeling av overkur 3 AKSJELOVEN § 8-7 TREDJE LEDD 10 3.1 Oversikt over problemstillingene 10 3.2 Rettslig plassering 10 3.3 Bestemmelsens anvendelsesområde 13 3.3.1 Kreditt eller sikkerhetsstillelse 13 3.3.2 Hovedregelen i aksjeloven § 8-7 første ledd 16 3.4 Aksjeloven § 8-7 tredje ledd nr. 1 18 3.4.1 Utgangspunkter 18 3.4.2 Hensyn bak regelen 1 Aksjeloven § 8--7 begrenser aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers adgang til å gi lån til fordel for aksjonær og visse andre som er likestilt med aksjonærer. Reglene gjelder tilsvarende for selskapets sikkerhetsstillelse til fordel for aksjonær m.v. Reguleringen av selskapets sikkerhetsstillelse omtales imidlertid ikke nærmere i det følgende Departementet foreslår også enkelte andre språklige endringer og forenklinger i aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10. Blant annet er ordlyden «i forbindelse» i § 8-10 endret til «med sikte på», for å klargjøre at bestemmelsen er ment å gjelde en fremtidig situasjon, ettersom dagens ordlyd har skapt spørsmål rundt adgangen til etterfølgende.

Høring av forslag om endringer i aksjeloven §§ 8-7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10. I høringsnotatet foreslår Nærings- og fiskeridepartementet å myke opp reglene som begrenser selskapers adgang til å gi kreditt eller stille sikkerhet ved erverv av aksjer i selskapet Aksjeloven. Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper. Om loven kommentar . Kapittel 1. Innledende bestemmelser kommentar § 6-5, § 6-16 første ledd, § 8-5, §§ 8-7 til 8-10 og § 9-8. (2) Følgende regler om datterselskap gjelder også for datterselskap med utenlandsk morselskap: § 3-8, § 4-26, § 6-16 første ledd, § 8-7. § 1-4 - Aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 8-7 flg. - utenlandske morselskap Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen. Lov/forskrift: Aksjeloven, Allmennaksjeloven § 13-4 Adgang til opriving av aksjenes pålydende som alternativ til vederlagsaksje Etter aksjeloven § 8-7 er det forholdene på transaksjonstidspunktet som er avgjørende for transaksjonens lovlighet. Det vises her til Aksjeloven og Allmennaksjeloven med kommentarer av Magnus Aarbakke m.fl. s. 504. En etterfølgende utvikling i selskapet kan ikke reparere en kreditt eller sikkerhetsstillelse som ikke var lovlig da den ble. Kombinasjonen av en stupende egenkapital og galopperende privat låneopptak i selskapet gjør at Mæle har brutt aksjeloven. Dette innrømmer Mæle i notene i årsregnskapet fra Bjerke Industrier. Her heter det at deler av låneopptaket er i strid med aksjeloven paragraf § 8-7 som følge av mangel på tilstrekkelig fri egenkapital

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - III

Ot.prp. nr. 23 (1996-97) Om lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) Om lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og lov om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven I aksjeloven § 8-7 første ledd heter det at lån og sikkerhetsstillelse til fordel for aksjeeier eller aksjeeiers nærstående må ligge innenfor rammen av de midler som selskapet kan benytte til utdeling av utbytte. I § 8-7 første ledd benyttes ordene gi kreditt til eller stille sikkerhet ,. andre bestemmelser i aksjeloven, særlig §§ 3-6, 3-9, 8-7 og 8-10, og disse vil derfor også bli behandlet. Formålet med oppgaven er å trekke opp grensene for når og hvordan de ulike bestemmelsene kommer til anvendelse på konserninterne lånearrangementer

Selskapsfinansiering av aksjeerverv etter aksjeloven § 8-10 . Med særlig vekt på forholdet til fusjon . Kandidatnummer: 64 . Antall ord: 14993 . JUS399 Masteroppgav Aksjeloven § 8--7 begrenser aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers adgang til å gi lån til fordel for aksjonær og visse andre som er likestilt med aksjonærer Det finnes allerede et unntak i aksjeloven § 8-7 tredje ledd som gir hjemmel for et unntak fra forbudet mot å yte kreditt eller stille sikkerhet/garanti til fordel En introduksjon av temaet, gjennomgang av hovedforskjellene mellom aksjeloven §§ 3-8, 8-7 og 8-11, konsekvensene av at regelverket ikke etterleves og betydningen av bankens gode tro. 2. Avklaring av begreper Nærmere om utbytterammen, konsern samt nærståendebegrepet i aksjeloven, samt en nærmere gjennomgang av aksjelovens utbytteramme. 3 Selskap kan yte lån til aksjonær dersom vilkårene i aksjeloven § 8-7 er oppfylt. Skattemessig er det ikke noe forbud mot lån fra aksjeselskap til aksjonær, men lån utløser normalt utbyttebeskatning for aksjonæren, jf. skatteloven § 10-11 fjerde ledd. 14

Aksjeloven § 3-8 - Unntak for avtaler som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet Som hovedregel skal avtaler mellom aksjeselskap og aksjeeier mv inngås i tråd med saksbehandlingsreglene i § 3-8. Det er imidlertid praktisk viktige unntak fra denne hovedregelen, noe denne artikkelen går nærmere inn på aksjeloven 8 7 linn bay har forladt oslo og dens hovedstadmiljø for at tilbringe de næste tre år i århus. schnell, leicht einfach nutzbar. vi kan i samarbeid med salto til. til salgs: interiør - møbler - maling. baseball ball. 600 indbrudssikkerhed - vinduer fra velfac er den sikre løsning en anden stor fordel ved at vælge vinduer fra velfac er, at de er meget indbrudssikre. lukk. AKSJELOVEN § 3-8 - AVTALEVILKÅRET OG AVTALETYPER Herunder om anvendelsen på erverv av egne aksjer, utbytte, kreditt og sikkerhetsstillelse Mastergradsoppgave JUS398 Kandidatnummer: 182077 Veileder: Filip Truyen Antall ord: 36065 27.05.201

Lån - konsernunntaket i aksjeloven § 8-7 (3) nr. 2. Publisert: 23. februar 2018 FAQ nr: 151. Selskapsrett. Spørsmål: Holding AS har tre datterselskaper. Det er gitt lån mellom datterselskapene. Lånet kom inn under konsernunntaket i § 8-7 (3) nr 2 og lånet var derfor ikke. Unntak fra aksjeloven § 8-10 • 4 (og et halvt) unntak fra asl. § 8-10: • Lovlige utdelinger av utbytte • Dispensasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet • Forskrift nr. 1336 2007 §§ 3-7: Ansattes aksjekjøp • Forskrift nr. 1336 2007 §§ 8-12: Rene eiendomsselskaper • Strengt god tro-kra

Aksjeloven § 3-8 inneholder saksbehandlingsregler for vesentlige avtaler et aksjeselskap inngår med aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem, eller daglig leder. Reglene gjelder også for nærstående til aksjeeier eller aksjeeiers morselskap, samt « noen som handler etter avtale eller for øvrig opptrer i forståelse med » aksjeeier/aksjeeiers morselskap/styremedlem/daglig leder Spørsmål: Personen X eier 100 % av A AS og C AS. X eier også 49 % av B AS. AS C eier 10 % av B AS. A AS ønsker å yte et lån til B AS. Omfattes lånet fra A AS av reglene i aksjeloven § 8-7 3.6 Aksjeloven § 8-7 og § 8-10 - lån og sikkerhetsstillelse FNO er positiv til presiseringen av konsernunntakets omfang i forhold til utenlandske selskaper i asl. § 8-7 tredje ledd, jfr. § 1-4 annet ledd. Bestemmelsen har fått en bedre og klart mer praktisk utforming enn tidligere etter aksjeloven § 8-2 a, kreditt mv. til aksjeeiere og tillitsvalgte etter aksje-loven § 8-7 og § 8-9, selskapsfinansi-erte aksjeerverv etter aksjeloven § 8-10, erverv av egne aksjer etter aksjeloven § 9-3, kapitalforhøyelse ved fondsemisjon etter aksjeloven § 10-20 og kapitalnedsettelse etter aksjeloven kapittel 12

De selskapsrettslige bestemmelsene om en aksjonærs lån i et aksjeselskap finnes i aksjeloven § 8-7 til § 8-11. Av den første bestemmelsen fremgår det at grunnlaget for hva selskapet kan låne ut eller stille som sikkerhet for eieren, er det samme grunnlaget som selskapet kan dele ut som utbytte Oppgaven inneholder en redegjørelse for unntaksregelen i aksjeloven § 8-7 (3), som tillater kreditt og sikkerhetsstillelser til aksjonærer mv

Aksjeloven/allmennaksjelovens § 8-10 fastsetter grenser for et målselskaps adgang til å yte finansiell bistand, jfr § 8-7. Selv om unntaket er snevert har det vært mye brukt i eiendomstransaksjoner - men det har også skapt betydelig hodebry for eiendomsaktørene 3.11.2.1 Innføring av tilsvarende unntak i aksjeloven § 8-10 som i § 8-7 Advokatforeningen støtter forslaget om å innføre tilsvarende unntak i aksjeloven § 8-10 som i § 8-7. Gjennom henvisningen til § 8-7 videreføres kravet om at det skal stilles «tilfredsstillende sikkerhet» AKSJELOVEN § 3-8 - AVTALEVILKÅRET OG AVTALETYPER Herunder om anvendelsen på erverv av egne aksjer, utbytte, kreditt og sikkerhetsstillelse Mastergradsoppgave JUS398 Kandidatnummer: 182077 Veileder: Filip Truyen Antall ord: 36065 27.05.201 1.5.1 Aksjeloven § 3-8 7 1.5.2 Aksjeloven § 3-9 8 2 VILKÅRENE I § 3-8, AVTALER MED AKSJEEIERE ELLER MEDLEMMER AV SELSKAPETS LEDELSE MV. 9 2.1 Avtale 9 2.2 Mellom selskapet og en aksjeeier, en aksjeeiers morselskap, et styremedlem eller daglig leder Dette gjelder også asl./asal. §§ 8-7 og 8-10 som finnes i underkapittel III om kreditt og sikkerhetsstillelse mv.. Også andre regler i aksjeloven og allmennaksjeloven kan ha innvirkning på selskapers adgang til å dele ut midler.6 Noe forenklet søker kapitalreglene, herunder §§ 8-7 og 8-10, å ivareta t

aksjeloven §8-7 • Målselskapets 6. konsernlån etter §8-7 hvor morselskapet/juridisk person eier alle aksjene i selskapet 7. avtalen er redegjort for etter reglene i §8-10 Asl. §3-8 −unntaksbestemmelser Transaksjoner med nærstående parter | Side 13 Hva betyr «som ledd i selskapets vanlige virksomhet og inneholder pri Ved dispensasjon etter aksjeloven § 8-10 kan man samtidig dispensere fra forbudet i aksjeloven § 8-7, som begrenser adgangen til å gi kreditt eller sikkerhet til fordel for en aksjeeier. Begrensningene gjelder imidlertid ikke i konsernforhold, og begrensningene gjelder heller kreditt med vanlig løpetid i forbindelse med forretningsavtaler I tillegg foreslås det et generelt unntak for avtaler for konserninterne transaksjoner hvor morselskapet eier mer enn 90 % av selskapet, samt et generelt unntak for avtaler som omfattes av aksjeloven § 8-7 (3) første punktum nr. 2 og nr. 3

Villa marbella for sale — sammenlign priser med trivago

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Kapittel 8

 1. Forslaget om endring i selskapets adgang til å gi kreditt eller stille sikkerhet ved kjøp av aksjer i selskapet, jf. aksjeloven § 8-10. Forslaget om endringer i reglene om kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjeeiere og deres nærstående, jf. aksjeloven §§ 8-7
 2. Om virksomheten gir et lån til daglig leder kommer også aksjeloven §8-9 og §8-7 til anvendelse. Det gjør at det er utvidede formelle krav som må være på plass før et slikt lån ytes. Dersom selskapet yter lån til daglig leder eller styremedlem, må lånet eller eventuell sikkerhetsstillelse være innenfor utbytterammen etter aksjeloven
 3. § 8-7. Kreditt til aksjeeiere mv § 8-8. Kreditt til ansatt som er aksjeeier mv § 8-9. Kreditt til tillitsvalgte mv § 8-10. Kreditt og annen finansiell bistand til erverv av aksjer i selskapet mv. § 8-11. Ulovlig kreditt og sikkerhetsstillelse mv. Kapittel 9. Egne aksjer (§§ 9-1 - 9-8
Taxi kurir arlanda fast pris ln billigste rente, Bonprix

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - Lovdat

 1. Kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjonær etter reglene i aksjeloven § 8-7 til 8-10, reduserer utbyttegrunnlaget. Det er imidlertid to tilfeller hvor kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjonær pr. 31.12 likevel ikke reduserer utbyttegrunnlaget: Hvis lånet er tilbakebetalt eller avviklet før beslutningstidspunktet
 2. 7.3.2 Konsernbidragsreglene etter aksjeloven 102 7.4 Kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjeeiere 106 7.4.1 Innledning 106 7.4.2 Hvilke disposisjoner omfattes av aksjeloven § 8 -7? 107 7.4.3 Personkretsen 110 7.4.4 Selskapets adgang til å gi kreditt/stille sikkerhet 114 7.4.5 Kompetent beslutningsorgan 11
 3. Aksjeloven § 8-7 oppstiller begrensninger i adgangen til å gi kreditt eller stille sikkerhet til fordel for en aksjeeier eller dens nærstående. Slik kreditt eller sikkerhetsstillelse må som utgangspunkt ligge innenfor rammen av det som kan utdeles i utbytte, og er betinget av at det stilles betryggende sikkerhet
 4. Høring - forslag til forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven Vi viser til Naerings- og fiskeridepartementets høringsbrev av 02.02.2016 vedlagt høringsnotat med forslag til endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10. Finans Norge er positiv til departementets initiativ og ønsket om å iverksette tiltak for

§ 8-7 - Konsernkontoordninger - aksjeloven og

 1. En introduksjon av temaet, gjennomgang av hovedforskjellene mellom aksjeloven §§ 3-8, 8-7 og 8-11, konsekvensene av at regelverket ikke etterleves og betydningen av bankens gode tro. 2. Avklaring av begreper: nærmere om utbytterammen, konsern samt nærståendebegrepet i aksjeloven, samt en nærmere gjennomgang av aksjelovens utbytteramme. 3
 2. Lånet er i strid med aksjeloven § 8-7», slår revisor fast. - Er tilbakebetalt - Dette skyldtes regler som vi ikke visste om og det ble tilbakebetalt med en gang jeg fikk vite om det, sier Hagen
 3. Aksjeloven § 8-10. Departementet foreslår at det inntas et unntak i § 8-10, tilsvarende § 8-7, slik at aksjeselskap kan gi finansiell bistand til tredjeperson ved erverv av aksjer i selskapet dersom ervervet danner et konsern. Unntaket som foreslås innført,.
 4. Dette betyr likevel ikke at en slik disposisjon uten videre vil være tillatt etter aksjeloven, se f.eks. §§ 8-7 til 8-11, men slike regler og konsekvensen av at reglene ikke er fulgt, vil ikke bli behandlet her
 5. Høgmo brøt aksjeloven. Revisor Magnar Nilsen bekrefter overfor Nettavisen at det er aksjelovens paragraf 8-7 (Kreditt til aksjeeiere mv.) som er brutt. - Dette er i det hele tatt en ikke-sak
 6. To personer har hvert sitt heleide aksjeselskap, A AS og B AS. Selskapene eier igjen 50 % hver i Holding AS som igjen eier 100 % i Drift AS. Kan Drift AS gi lån til A AS og B AS uten begrensingen i aksjeloven § 8-7

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - IV

Aksjeloven § 8-7 regulerer og setter begrensninger for lån og sikkerhetsstillelse til blant annet aksjeeiere, mens bestemmelser om økonomisk bistand ved oppkjøp følger av aksjeloven § 8-10 Som hovedregel skal avtaler mellom aksjeselskap og aksjeeier mv inngås i tråd med saksbehandlingsreglene i § 3-8. Det er imidlertid praktisk viktige unntak fra denne hovedregelen, noe denne artikkelen går nærmere inn på. 12.08.19 Skrevet av Kate Bjørnelykke, Regnskap Norge Del Etter gjeldende bestemmelse i § 3-8 er en avtale mellom et aksjeselskap og e

I revisors merknader for 2019-regnskapet blir det påpekt at lånet strider mot aksjeloven § 8-7 om kreditt til aksjeeiere. Dagens styreleder i ABT, Per-Erik Jevne, opplyser til konkursboet at lånet ikke er innfridd, og det ikke er stilt noen sikkerhet for lånet §§ 8-7 og 8-10 (aksjeloven § 8-11) 7. Foreslåtte endringer i aksjeloven og videre fremdrift . NB! Bekreftet påmelding blir sendt ca. 2 uker før kursstart mva. generelt vil en god varmepumpe koste fra 15 000 til 20 000, mens monteringen ligger på omtrent 4000 kroner sammenlign priser og læs anmeldelser af aksjeloven paragraf 8 7 luft til vand-varmepumpe. alles zu exalibur auf teoma.eu. aksjeloven paragraf 8 7 kjør sikkert og vær trygg i trafikken Endringene gjøres i aksjeloven § 8‑2a (ekstraordinært utbytte), § 8‑7 nytt annet ledd (kreditt til aksjeeier mv.), § 8‑10 nytt annet ledd (kreditt mv. til erverv av aksjer i selskapet mv.), § 9‑3 nytt annet ledd (erverv av egne aksjer), § 10‑20 nytt annet ledd (fondsemisjon) og § 12‑2 nytt tredje ledd (beregning av tap og krav til egenkapital ved kapitalnedsettelse)

Aksjeloven - regjeringen

Endringer i aksjeloven §§ 8 -7 og 8-10 og allmennaksjeloven §§ 8-7 og 8-10 -fristen var 5.4.16 Forskrifter til finansforetaksloven - 1.4.16 Økt åpenhet om informasjon om eiere i aksjeselskaper - 22.3.16 Forslag til endringer i verdipapirfondloven og lov om forvaltning av alternative investeringsfon Av notene fremgikk at fordringen var et lån til skattyter, og at lånet var i strid med aksjeloven § 8-7. Fordringen ble renteberegnet for 2006, 2007 og 2008. I årsregnskapet for 2008 var fordringen ført under anleggsmidler, og ikke som omløpsmidler som for foregående år

Aksjonærlån - Magm

Aksjeloven 8 -7: Hjemmel med m man give gavekort vilkr.I dette kurset tar vi for oss lovendringene i aksjeloven og allmennaksjeloven. Aksjeloven 8 6 Forelesninger skibukser herre salg citroen ds 23 til salg i selskapsrett, hsten 2015 - UiO. Leksjon 6 : Aksjeloven 3- 8 Avgrensning av skibukser herre salg regelens anvendelsesomrde. Pass til hund pri i aksjeloven § 1-5, i regnskapsloven § 7-32 og § 7-45 og i ulike bestemmelser i skattelovgivningen. IFRS-definisjonen er dessuten lang og tungt tilgjengelig. inkluderer § 8-7 om kreditt til aksjeeier, § 8-9 om kreditt til tillitsvalgte og § 8-10 om finansiering av oppkjøp Hjem » Endring av aksjeloven. Artikkel • Publisert 28. mai 2017. Endring av aksjeloven. Regjeringen følger opp fjorårets anbefalinger til endring i Aksjelovutredningen (NOU 2016:22) og foreslår en rekke forenklinger i aksjeloven. jf. §§ 8-7 og 8-10,.

Forslag til endringer i aksjeloven §§ 8-7 og 8-10

Aksjeloven og allmennaksjeloven 8 -7 flg.2- 8 - pningsbalanse kjp lakk ved stiftelse av aksjeselskap og allmennaksjeselskap. Kapittel 3 i unntaksforskriften inneholdt fleecejakke barn salg et generelt unntak fra aksjeloven 8 -10 for rene eiendomsselskaper.Disse kunne p visse vilkr stille § 8-7, reglene i aksjeloven § 3-8 om avtaler mellom selskap og aksjeeier mv. og reglene. i aksjeloven § 8-10 om selskapsfinansierte aksjeerverv. I denne sammenheng er det av. betydning at etter den britiske Companies Act 2006, som størstedelen av de norske

Høring - Forslag til forenklinger i aksjeloven og

 1. Aksjeloven forenkles Regjeringen foreslår forenklinger og modernisering i aksjeloven, og viser med dette at ord omgjøres til handling. Dette er positive nyheter for norske virksomhetsutøvere som velger AS-formen, kommenterer adm. dir. Sandra Riise
 2. 3.3 Forholdet til aksjeloven § 8-7 tredje ledd nr. 2..... 19 3.4 Personkretsen - «tredjeperson Da aksjeloven gjennomgikk en EØS-tilpassing i 1996, ble den daværende aksjeloven § 12-10 bragt i samsvar med EØFs annet selskapsdirektiv.6 Etter modell av daværende artikkel 23
 3. Aksjeloven 8 10 20; Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - III. Kreditt og sikkerhetsstillelse mv - Lovdata; Dersom bankene opprettholder kravet om forhåndsetablering av pant for eiendomsselskaper, vil det være det sittende styret i eiendomsselskapet (som er utpekt av selger), som vil måtte overholde saksbehandlingsreglene i aksjeloven § 8-10
 4. Aksjeloven og allmennaksjeloven setter begrensninger og oppstiller krav for et selskaps adgang til å inngå visse avtaler. oppfatning av at dette ikke er tilstrekkelig og viser i denne sammenheng blant annet til Dokument nr. 8:7 (2006-2007), representantforslag fra stortingsrepresentantene Jan Tore Sanner, Ine Marie Eriksen Søreide,.
 5. Nøkkelbestemmelsen er aksjeloven § 8-7, som fastsetter at lånet må ligge innenfor det som kan utbetales som utbytte samt at det må stilles betryggende sikkerhet for kravet på tilbakebetaling. I tillegg vil aksjeloven § 3-8 kunne få anvendelse.
 6. Fremskrittspartiets ordførerkandidat i Oslo, Carl I. Hagen, brøt i fjor aksjeloven ved å ta ut for mye i utbytte fra eget selskap. - Pengene er nå betalt tilbake, sier han til ABC Nyheter

Aksjeloven § 1-5. Lovkommentarer Juridik

Madcon refses for lovstridige lån. I to år på rad har Madcon-gutta lånt til sammen 4, 5 millioner kroner av sine egne selskap i strid med aksjeloven asl §§ 8-7 til 8-9 og forbudet mot erverv av egne aksjer i § 9-1 flg.11 Disposisjoner som er i strid med § 8-10 vil som hovedregel være ugyldige.12 Den som har mottatt Aksjeloven § 8-10 forbyr disposisjoner hvor målselskapet _yter lån _, _stiller sikkerhet _ elle

Tolkningsuttalelser om aksjeloven 1997 og

Oppgaven vil ta for seg lovendringen av asl. §§ 8-7 og 8-10. Derfor vil de delene av bestemmelsene som er blitt endret særlig bli drøftet Lån og sikkerhetsstillelser, som etter aksjeloven §§ 8-7 til 8-10 skal ligge innenfor rammen av de midler selskapet kan dele ut som utbytte, på beslutningstidspunktet Egne aksjer som selskapet har ervervet avtalepant i før balansedagen, med et beløp som tilsvarer fordringen pantet skal sikre, så fremt det ikke allerede er gjort fradrag for fordringen i punktet ove aksjeloven § 8-7 (1). Selskapet kan bare gi kreditt eller stille sikkerhet til fordel for en aksjeeier eller noen av aksjeeierens nærstå-ende innenfor utbytterammen. Dette for-utsatt at det stilles betryggende sikkerhet for kravet på tilbakebetaling eller tilbake-søking. AS B er nærstående til person A, jf. aksjeloven § 1-5 (1) nr. 5

§ 8-7. Kreditt til aksjeeiere mv § 8-8. Kreditt til ansatt som er aksjeeier mv § 8-9. Kreditt til tillitsvalgte mv § 8-10. Kreditt til erverv av aksjer mv § 8-11. Ulovlig kreditt og sikkerhetsstillelse mv Kapittel 9. Egne aksjer I. Tegning av egne aksjer § 9-1. Forbud mot at selskapet tegner egne aksjer II Bestemmelsen i aksjeloven § 8-7 om kreditt til aksjeeier mv henviser til § 8-1, og således er det sist godkjente årsregnskap som skal legges til grunn også ved vurdering av kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjonær, men likevel slik at tilbakebetaling av lån etter 31.12 skal tas hensyn til

Was ist ein reisebericht, get great deals to istanbul

Etter aksjelovenes § 8-7 gjelder det strenge begrensninger for adgangen til å låne selskapets midler til aksjonærer m.v., og etter aksjelovenes § 8-10 er det i utgangspunktet forbudt å gi kreditt, stille sikkerhet eller på annen måte stille midler til rådighet for erverv av aksjer i selskapet Lånet er i strid med aksjeloven § 8-7 da selskapet ikke har tilstrekkelig egenkapital i henhold til aksjeloven § 8-1, jf. § 3-4, og det ikke er stilt betryggende sikkerhet for lånet. Per 31.12.2013 var innestående på skattetrekkskonto kr. 1 311, mens skyldig forskuddstrekk utgjorde kr. 191 717 Aksjeloven (asl.) § 17-1(1) begrensningene i adgangen til å yte kreditt til og stille sikkerhet for aksjonærer og deres nærstående i asl. §§ 8-7 og 8-9. Dette gjelder ikke minst i familieselskaper, hvor det ofte kan være uklare grenser mellom selskapets og familiemedlemmenes økonomi Kort tid etter de omfattende endringene i aksjelovene, gjøres det nye endringer og presiseringer. Noen av disse er materielle, og vil ha stor betydning for selskapers beregning av fri egenkapital og håndtering av egenkapitaltransaksjoner Forenklinger i aksjeloven fra 1. juli. 10. september 2013 Rådgivning. 1: Overkurs og utbytte. Kredit/sikkerhetsstillelse etter § 8-7 og § 3-8 avtaler. Etter de nye reglene er adgangen til å inngå avtaler med aksjeeiere uten godkjenning av generalforsamlingen blitt utvidet

 • Omega railmaster wiki.
 • Livmorhalsprogrammet.
 • Wie lieben italiener.
 • Religion i frankrike.
 • Outdoorexperten moms.
 • Videregående skole karakterer.
 • Mia olhage flashback.
 • Lande med diktatur 2017.
 • Laschet lingen.
 • Paella oppskrift kylling.
 • Spansk nivå 3.
 • Vad menas med ett fordons totalvikt?.
 • Morocco map.
 • Sobbl fordeler.
 • Spielzelt schadstofffrei.
 • How to focus while studying.
 • Whirlpool fscr80421.
 • Baby hoppehuske.
 • Slack alternative.
 • Martin bjercke clmd.
 • Go green linser.
 • Bibliothek jena lobeda öffnungszeiten.
 • Plankart bergen.
 • Nitro circus norge 2018.
 • Nightclub oslo.
 • Slalomstøvler for store legger.
 • Duchenne muskeldystrofi levetid.
 • Hva er infinitivsmerket.
 • Z wie zorro film.
 • 70 tallskameratene julespill.
 • Inspiria slim.
 • Fn pakten på engelsk.
 • Lær og strikke votter.
 • Immobilien regensburg von privat.
 • Sjampo uten sulfat.
 • Iov ilmenau a linie.
 • Live stream ausland schauen.
 • Particulier huren zandvoort.
 • Ferienhaus norderney norderney.
 • Hvordan plante orkide avlegger.
 • Mollyplugg gips.